MORE-hanke kehittää yritysten monimuotoista rekrytointiosaamista Hämeessä 

 

Toteutusaika: 1.11.2023–31.12.2025

Henkilöstön monimuotoisuudella tai diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa, iän, sukupuolen, etnisten taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta. Organisaation moninaisuuden edistäminen alkaa yhdenvertaisista ja syrjimättömistä rekrytointikäytännöistä. 

Monimuotoisuutta edistäviä rekrytointikäytäntöjä eikä niitä tukevia palveluja tunneta, hyödynnetä tai niitä ei ole saatavilla. Hanke pyrkii muuttamaan asenteita jakamalla tietoa monimuotoisen rekrytoinnin keinoista ja käytänteistä sekä alentamaan työnantajan kustannuksia monimuotoisen työvoiman rekrytoimisessa. Tavoitteena onkin mikro- ja pk-työnantajien rekrytointiosaamisen kehittäminen ja työyhteisöjen monimuotoisuusvalmiuksien edistäminen. Täsmätyökykyisten, vammaisten ja toimialakohtaisesti myös eri sukupuolta olevien, eli monimuotoisen työvoiman työllistäminen, on haastavaa erityisesti mikroyrityksissä sekä pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Tähän tunnistettuun haasteeseen hanke pyrkii vaikuttamaan kehittämällä rekrytoivan työnantajan monimuotoista rekrytointiosaamista.  

Tavoitteiden saavuttamiseksi hanke tarjoaa rekrytointivalmentajan ohjausta ja neuvontaa yrityksille, infotilaisuuksia monimuotoisista rekrytointimenetelmistä ja -käytänteistä sekä työyhteisöjen valmentamista verkkokurssilla. Työelämän kehittämiseen liittyvissä keskusteluissa on ilmennyt tarve kehittää työyhteisöjen valmiuksia monimuotoisuuteen. Erilaisten työntekijöiden sopeutuminen työyhteisöön helpottuu, kun tuetaan työyhteisöjen moninaisuutta. 

Hankkeen tavoitteet jakaantuvat neljään työpakettiin, jotka linkittyvät toisiinsa. Työpaketit perustuvat aiempien hankkeiden tuloksiin ja kehitettyihin toimenpiteisiin. Toiminta hankkeessa suunnataan vahvasti yrityksille ja yritysten rekrytoinnista vastaaville henkilöille, henkilöasiakkaiden sijasta. 

Työpaketti 1: Monimuotoisen rekrytointiprosessin tukeminen 
Rekrytointivalmentaja on yritysten tukena rekrytointi- ja perehdytysprosessien kehittämisessä sekä sparraa rekrytointikäytäntöjen käyttöönotossa. 

Työpaketti 2: Työyhteisöjen moninaisuuden tukeminen 
Tarjotaan tietoa työyhteisöille moninaisuuden tukemiseksi verkkokurssin tai valmennuksen muodossa LAB-ammattikorkeakoulu Oy:n kanssa. 

Työpaketti 3: Työllisyyspalveluiden asiantuntijoiden osaamisen kehittäminen 
Kehitetään Hämeen työllisyysalueiden asiantuntijoiden osaamista monimuotoisesta rekrytoinnista sekä jaetaan hyviä käytäntöjä.   

Työpaketti 4: Onnistuneista rekrytointikäytännöistä ja hankkeen toiminnasta viestiminen 
Onnistuneiden käytäntöjen ja tiedon jakaminen viestintäkampanjan ja tietoiskujen avulla yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa. 


Hankkeen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti työvoimapulasta kärsivät pienet ja keskisuuret yritykset koko Hämeen alueella. Yrityksissä työ kohdentuu johdolle ja mahdolliselle HR-henkilöstölle. Lisäksi kohderyhmänä ovat tulevien työllisyysalueiden työnvälityksen asiantuntijat ja hankkeen kumppaneiksi 
nimetyt organisaatiot. 

Hanke toteutetaan ryhmähankkeena, johon kuuluu päähankkeen lisäksi osahanke. Hankkeen päätoteuttaja on Hämeen ELY-keskus ja osahankkeen toteuttajana LAB-ammattikorkeakoulu Oy. Rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. 

Tutustu hankkeeseen myös LAB:n verkkosivuilla (lab.fi).


Olethan yhteydessä, kehitetään yhdessä monimuotoista työelämää! 


Kirsi Hyväri, projektipäällikkö, 050 312 8854 
Pedro Bejarano, rekrytointivalmentaja, 050 409 2753 
Marianne Katajainen, viestintäsuunnittelija, 0295 041 936 

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected] 

 

    

 

Päivitetty: 19.01.2024