Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - kestävä liikkuminen

Kestävä liikkuminen

Polkupyöriä parkissa seinän vierustalla.

Liikenteen päästötavoitteiden mukaisesti liikenteen päästöt tulee puolittaa vuoteen 2030 mennessä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet (saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus) pyrkivät kaikki hillitsemään ilmastonmuutosta.

Kestävyydellä tavoitellaan sitä, että ihmisten mahdollisuudet valita kestävämpiä liikkumismuotoja paranevat, etenkin kaupunkiseuduilla. Myös Keski-Suomen maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tähtää siihen, että liikennejärjestelmä tukee päästötöntä liikennettä. Edellisellä tarkoitetaan mm. toimenpiteitä ja ratkaisuja, jotka tukevat kävelyn ja pyöräilyn lisääntymistä ja julkisen henkilöliikenteen ja muiden liikenteen palvelujen hyödyntämistä yksityisautoilun sijaan. Kestävien kulkutapojen hyödyntämisen tulee olla helppoa, turvallista ja kilpailukykyistä suhteessa autoliikenteeseen. Myös erilaisten uusien jaettujen ja yhteiskäyttöpalvelujen edistäminen tukee kestävää liikkumista.

ELY-keskus edistää kestävien liikkumismuotojen käyttöä monipuolisella keinovalikoimalla ja laajassa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa

Teemme yhteistyötä kuntien maankäytön suunnittelun kanssa osallistumalla sekä laatimalla yhdessä kaavoitusta tukevia maanteitä koskevia selvityksiä ja suunnitelmia, joissa huomioidaan laajasti koko liikennejärjestelmän ja liikkumisen tarpeet.

ELY-keskus laatii yhdessä kuntien kanssa turvallisen ja kestävän liikkumisen suunnitelmia. Niissä tarkastellaan maantie- ja katuverkon pienempiä parantamistarpeita. ELY-keskus edistää maakunnassa yhdessä Keski-Suomen liiton kanssa jatkuvaa liikennejärjestelmä- sekä liikenneturvallisuustyötä, missä yhtenä keskeisenä lähtökohtana  on myös kestävä liikkuminen ja sen edistäminen.

Keski-Suomen ELY panostaa jalankulku- ja pyöräverkon kehittämiseen

Edistämme jalankulkua ja pyöräilyä mm. olemassa olevaa infraa parantamalla ja täydentämällä. Jyväskylän seudulla tavoitellaan seutuyhteyksien jatkuvuutta kaupungin keskustasta kaikkiin ilmansuuntiin.

Jyväskylän seudulla 2020-2021 vuosina laadituista jalankulku- ja pyöräilyväylien suunnitelmista on saatu toteutettua jo ensimmäinen – seututien 637 puuttuva osuus välillä Tiituspohja-Leppävesi.

Seuraavat jo suunnitellut hankkeet pääsevät toteutukseen vuonna 2022 Kinkovuorentien ja Vesangantien varteen. Hankkeiden edistämisessä pääpaino on ollut Jyväskylän kaupunkiseudulla, koska suuren väestömäärän keskuudessa myös vaikutukset mm. kulkumuotovalintoihin ja sitä kautta ilmastotavoitteiden saavuttamiseen ovat suurimmat.  

MAL-rahoituksen kautta päästään toteuttamaan myös Sumiaistentien jalankulku- ja pyöräilyväylä Äänekoskella kesällä 2022. Jalankulku- ja pyöräilyväylähankkeita tullaan rakentamaan vuonna 2023 ainakin myös Äänekoskella Konginkankaantiellä sekä Viitasaarella Isoahontiellä.

ELY-keskus on kartoittanut vuonna 2021 kuntien näkemyksiä alueidensa jalankulku- ja pyöräilyväylätarpeista ja niiden priorisoinnista. Kyselyn pohjalta ELY-keskus jatkaa hankkeiden priorisointityötä sekä laatii maakunnan alueella ns. kylätieselvityksen, jolla kartoitetaan sopivia kohteita jalankulun ja pyöräilyn mahdollisuuksien turvaamiseksi kustannustehokkaasti tiemerkintöjen ja opasteiden avulla.

Kunnilla on omilla alueillaan merkittävä rooli hankkeiden edistämisessä ja rahoittamisessa. Erityisesti kaupunkiseuduilla kävelyn ja pyöräilyn edistämisellä on mahdollista vaikuttaa kulkumuotojakaumaan, ja sen myötä edistää päästövähennystavoitteiden täyttymistä. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisessä keskeistä on kuitenkin turvallisuuden ja houkuttelevuuden parantaminen. Kaupunkiseutujen ulkopuolella kulkumuotojakauman vaikuttamisen sijaan keskeistä on mm. turvallisten koulumatkojen ja lasten omaehtoisen liikkumisen mahdollistaminen.

Tavoitteena yhtenäisempi jalankulku- ja pyöräilyverkon kunto

Jalankulku- ja pyöräilyverkon kuntoa ja hoitoa kehitetään siten, että tietyn väyläosuuden kunto olisi aiempaa yhtenäisempi koko välillä.

Päällysteiden ylläpidossa ja hoidossa kiinnitetään entistä tarkemmin huomiota koko yhteyden tasaiseen laatutasoon. Verkolla on lähivuosina tavoitteena toteuttaa myös olemassa olevan verkon niin sanottujen pienten parannusten kokonaisuuksia, jolloin korjaillaan muun muassa näkemäpuutteita, poistetaan liittymistä ylimääräisiä reunakiviä, parannetaan viitoitusta sekä poistetaan muita turvallisuuteen ja kulkumukavuuteen vaikuttavia puutteita. Jyväskylän alueella suunnitellaan tärkeimmille maanteiden jalankulku- ja pyöräilyväylille nykyistä korkeampia laadun ja erityisesti laadunvalvonnan vaatimuksia, jotka tulisivat voimaan hoidon sopimuskauden vaihtuessa 10/2022.

Liityntäpysäköinnin kehittäminen

Liityntäpysäköintimahdollisuuksia parannetaan hankkeiden yhteydessä koko maakunnassa.

Jyväskylän, Laukaan ja Muuramen kanssa laaditun pyörien liityntäpysäköintitarveselvityksen pohjalta on toteutettu parannuksia pyörien pysäköintiin bussipysäkeillä. Seututielle 637 Leppäveden kohdalle on rakennettu pyörien liityntäpysäköinti laajemman jalankulku- ja pyöräilyväylähankkeen yhteydessä. Jyväskylän kaupunki on myös toteuttanut 2021-2022 pyöräkatoksia useille katuverkon pysäkeille. Myös suurissa tiehankkeissa esim. (vt4 Kirri-Tikkakoski) liityntäpysäköinti sekä sujuvat ja turvalliset kulkuyhteydet ovat olennainen osa pysäkkijärjestelyjä. Liityntäpysäköintijärjestelyt vaativat myös merkittävää yhteistyötä kuntien kanssa. Vuonna 2021 on valmistunut Keski-Suomen liiton teettämä maakunnallinen liityntäpysäköintiselvitys, jonka tuloksia hyödynnetään liityntäpysäköinnin kehittämisessä koko maakunnan alueella.

Taulukossa on esitetty Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt kestävän liikkumisen tavoitteet (Lähde: http://keskisuomi.info/liikenne/kestava-liikkuminen/):

YLEISET TAVOITTEET JYVÄSKYLÄN KAUPUNKISEUTU SEUTUKAUPUNGIT JA KUNTAKESKUKSET MAASEUTU
Kävely- ja pyöräilymatkojen määrä lisääntyy 30 % vuoteen 2030 mennessä (nykytilaan verrattuna). Joukkoliikenteen ja pyöräilyn kilpailukyky työmatkaliikenteessä paranee verrattuna autoon. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet keskustaajamissa paranevat erityisesti alle 5 km etäisyydellä keskustasta. Jalankulun ja pyöräilyn edistäminen tapahtuu liikenneturvallisuuden  ehdoilla.
Vähintään puolet uusista kävely- ja pyöräilymatkoista tulee siirtymänä henkilöautomatkoista. Kestävien kulkutapojen yhteenlaskettu kulkutapaosuus kasvaa 50 %:in. Matkaketjujen toimivuus paranee sekä liikenneväylien kehittämistoimenpiteillä että uuden teknologian avulla. Uusien liikkumispalvelujen käyttöönotto maaseudun liikenteessä helpottuu.
Keski-Suomi edistää liikenteen kierto- ja jakamistaloutta. Jalankulun ja pyöräilyn olosuhteet paranevat erityisesti alle 5 km pituisilla matkoilla.    

Päivitetty: 05.10.2022