Neuvonta ja tietopalvelut - ingressi

Neuvonta ja tietopalvelut

Puhelujen hinnat

Valtakunnallisiin palvelunumeroihin sekä ELY-keskuksiin soittaminen maksaa asiakkaalle lankapuhelimesta paikallisverkkomaksun (pvm) ja matkapuhelimesta matkapuhelinmaksun (mpm) verran.

Elinkeinot

Liikenne

Työ

Ympäristö

Tietopalvelupyynnöt

Tietopalvelupyynnöt pyydetään toimittamaan sähköisellä tietopalvelupyyntölomakkeella.

Viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, ellei laeissa toisin määrätä. Asiakirjojen julkisuussäädökset ja hallintolaki säätelevät kansalaisen oikeutta tietoihin. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Asianosaisella on muita laajempi oikeus tiedonsaantiin. Asianosaisella tarkoitetaan hakijaa, valittajaa tai muuta, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.

Tietopalvelupyyntöihin pyritään vastaamaan mahdollisimman pian viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön vastaanottamisesta.

Tietopyynnöistä perittävät maksut

Mikäli tietopalvelu on laskutettavaa, asiakkaaseen ollaan yhteydessä ennen tiedon toimittamista ja laskun lähettämistä. Laskutusta varten pyydämme tarvittavat lisätiedot.

Tutkimuslupahakemus

Hakemus salassa pidettävien rekisteritietojen käyttöön tilastointia, tieteellistä tutkimusta tai viranomaisten suunnittelutyötä varten on tarkoitettu tutkijoille ja tutkimuslaitoksille.

Hakemuksessa tulee ilmetä pyydetyn aineiston yksilöinnin lisäksi tutkimuksen/tilaston/selvitystehtävän nimi sekä laatimisesta vastaava taho yhteystietoineen. Myös aineistojen käsittely- ja hävittämistiedot on kuvattava.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta peritään käytettyyn työaikaan perustuva maksu, joka on 52 euroa tunti. Hinnoittelu perustuu valtion maksuperustelakiin ja sen pohjalta Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä työ- ja elinkeinotoimistojen kehittämis- ja hallintokeskuksen (KEHA-keskus) tekemään päätökseen maksullisten suoritteiden hinnastosta.

Jos tietojen hakemiseen joudutaan käyttämään ulkopuolista sovellustoimittajaa, peritään siitä aiheutuvat kustannukset erikseen sovitulla tavalla.

Tiedustelut tietojen maksullisuudesta pyydetään kirjallisesti osoitteeseen [email protected].

Tietojen ja julkaisujen kansainvälisestä luovutuksesta sekä tietojen kansallisesta luovutuksesta tutkimus- tai opetustarkoituksiin ei peritä maksua, jos maksuttomuus perustuu vastavuoroisuuteen tai yleiseen kansainväliseen tai kansalliseen käytäntöön ja käyttö on keskuksen määrittelemien käyttöehtojen mukaista. ​


Alueellista tietoa


Päivitetty: 29.02.2024