Navigointivalikko
Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

ELY-keskusten ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueet myöntävät ympäristöministeriön hallinnonalan sekä maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan harkinnanvaraisia valtionavustuksia. Lisäksi haettavissa on harkinnanvaraisia avustuksia rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvaamiseen.

Ajankohtaiset haut

Jatkuvat haut:

Hakuaika pääsääntöisesti syksyisin:

Muut haut / korvaukset:

Ohjeita sähköiseen asiointiin

Osaa avustuksista suositellaan hakemaan sähköisesti Aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Ohjeita asiointipalvelun käyttöön:

Jatkuvat haut

Avustus pientalon öljylämmityksestä luopumiseksi

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Avustushaku on avautunut 1.9.2020 ja on käynnissä toistaiseksi.

Avustus alueen pilaantuneisuuden selvittämiseen tai pilaantuneen alueen puhdistamiseen

  • Jatkuva haku

Valtionavustusta voidaan myöntää maaperän, pohjaveden tai sedimenttien pilaantumisesta terveydelle tai ympäristölle aiheutuvan vaaran tai haitan selvittämiseen sekä pilaantuneen alueen puhdistamiseen.

Pirkanmaan ELY-keskus voi myöntää harkinnanvaraista avustusta jos

  1. pilaantumisen aiheuttajaa ei saada selville tai tavoiteta, tai jos pilaantumisen aiheuttaja ei kykene vastaamaan kustannuksista ja
  2. jos selvittäminen tai puhdistaminen on muulle kuin aiheuttajalle ilmeisen kohtuutonta.

Hakuaika pääsääntöisesti syksyisin

Avustukset pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen

Avustusta voidaan myöntää pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatimiseen ja suunnitelmien päivittämiseen. Tukea voidaan myöntää kunnalle.

Avustukset rakennusperinnön hoitoon

Rakennusperinnön hoidon avustuksen määrärahaa saa käyttää kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ja niiden välittömän ympäristön kunnossapitoon, suojeluun ja parantamiseen. Avustuksia voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt, kunnat ja kuntayhtymät.

Avustukset saariston ympäristönhoitoon

Saariston ympäristönhoitoavustusta voidaan myöntää saaristokunnalle tai tällaisen kunnan jäsenelle tai yhdistykselle tai säätiölle. Avustusta voidaan myöntää saaristoluonnon suojelemiseen, saariston maisemakuvan säilyttämiseen tai parantamiseen sekä saaristolaisen rakennusperinnön hoitoon. Avustusta voidaan myöntää yhdistykselle tai säätiölle saariston luonnonsuojeluun tai ympäristönhoidon edistämiseen.

Avustukset tunturialueiden jätehuollon edistämiseen

Avustusta tunturialuieden jätehuoltoa edistävään toimintaan on vuosien mittaan myönnetty tunturialueella toimiville yhdistyksille, yrityksille sekä kunnille erityisesti matkailun ja virkistyskäytön aiheuttaman roskaantumisen haittojen vähentämiseen, Tunturi-Lappiin soveltuvien jätehuoltojärjestelmien ja toimintamallien kehittämiseen sekä jätehuollon valistustoimintaan.

Avustukset vesien- ja merenhoidon sekä vesistö-, vesitalous- ja kalataloustoimenpiteiden toteuttamiseen

Avustukset ympäristökasvatus- ja -valistushankkeisiin

​​​​​​Avustettavan hankkeen tulee olla alueellisesti tai valtakunnallisesti merkittävä kokeilu- tai kehittämishanke.

Haitalliseksi säädettyjen vieraslajien hallinnan edistämisen avustushaku

Avustusta voidaan myöntää hankkeiden toteuttamisesta, neuvonnasta ja jälkiseurannasta aiheutuviin kustannuksiin. Avustuksien hakijoina ja saajina voivat olla kunnat, yhdistykset sekä yksityiset ja julkiset yhteisöt.

​​​​Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta.

Kunta- ja Järjestö-Helmi

Kunnille, kuntayhtymille, yhdistyksille ja säätiöille voidaan myöntää avustusta ennallistamis-, kunnostus ja hoitotoimiin. Toimien tavoitteena tulee olla Helmi-ohjelman mukaisten teemojen elinympäristöjen tilan parantaminen.

Muut haut / korvaukset

Korvaukset rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista

ELY-keskukset voivat myöntää korvauksia luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamista vahingoista, muun muassa maanviljelys-, kalanviljely-, eläinvahingoista, rakennuksille aiheutuneista vahingoista sekä puustovahingoista.

Maksatuksen hakeminen

ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) hoitaa ympäristöavustusten maksatustehtävät. Avustuksen maksaminen edellyttää hakijalta ELY-keskuksen kohteeseen myöntämää rahoituspäätöstä. Avustus maksetaan toteutuneita kuluja vastaan.


Alueellista tietoa