Navigointivalikko
Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku - Sisältö

Maa- ja metsätalouden vesienhallinnan edistämisen avustushaku

Maa- ja metsätalousalueiden vesienhallinnan edistämiseen liittyvien hankkeiden harkinnanvaraiset avustukset ovat haettavissa 15.10.-30.11.2020. Vuosina 2021-2022 toteutettavien hankkeiden avustamiseen on käytössä noin 3 miljoonaa euroa.

Hallitusohjelmassa tunnistetaan tarve kehittää ruokajärjestelmän ja metsien käytön kestävyyttä niin kannattavuuden kuin ilmasto- ja ympäristöystävällisyyden näkökulmasta. Maa- ja metsätalousministeriö julkaisi toukokuussa 2020 suuntaviivat maa- ja metsätalouden vesitalouden kehittämiselle. Suuntaviivoissa määritetään maa- ja metsätalouden kestävän vesitalouden tavoitteet sekä keskeisiä vesitaloudellisia toimenpiteitä, joiden avulla voidaan ratkaista toimintaympäristön, ilmasto- ja vesiolojen muutosten mukana tuomia haasteita. Myös ympäristöministeriön koordinoiman vesiensuojelun tehostamisohjelman tavoitteena on maa- ja metsätalouden entistä paremman vesien hallinnan avulla tehostaa vesiensuojelua ja ilmastomuutokseen sopeutumista sekä edistää luonnon monimuotoisuutta.

Ajankohtaista

Avustetut hankkeet

Ensimmäinen hakukierros toteutettiin syksyllä 2020. Avustusta jaettiin kaikkiaan 2,9 miljoonaa euroa.

Webinaarin 20.10.2020 materiaalit

Pohjois- ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukset, maa- ja metsätalousministeriö ja ympäristöministeriö järjestivät tietoiskun vesienhallinnan avustushausta. Tietoiskun esitykset alla:

Avustuksen tavoitteet

Avustuksen tavoitteena on edistää kestävää vesienhallintaa maa- ja metsätalousalueilla, tukea valuma-aluetasoista vesitalouden suunnittelua ja toteutusta sekä vähentää vesistöön kohdistuvaa kuormitusta. Toimenpiteet voivat olla sekä alueellisia yhteistyöhankkeita että paikallisia kokeiluhankkeita.  Avustettavien toimenpiteiden tulee edistää vähintään kahta seuraavista tavoitteista:

 • Vahvistaa maa- ja metsätalouden sopeutumista muuttuviin sää- ja vesioloihin.
 • Parantaa maatilatalouden toimintaedellytyksiä ilmasto- ja ympäristökestävyyden ja kannattavuuden näkökulmasta.
 • Kehittää valuma-aluelähtöistä yhteistyötä eri toimijoiden välillä.
 • Parantaa vesien tilaa ja luonnon monimuotoisuutta.

Avustusta voidaan myöntää

 • ​​​​​​​Esimerkkihankkeeseen, jolla edistetään useita kestävän vesienhallinnan tavoitteita, kuten vesistöjen, kuivatusuomien tai pienvesien tilan parantamista, vesistökuormituksen vähentämistä, valuma-aluetasoista tarkastelua sekä sopeutumista lisääntyviin tulviin ja pitkäaikaisiin kuivuuksiin.
 • Hankkeeseen, joka edistää monihyötyisten luonnonmukaisten vesienhallintamenetelmien käyttöönottoa.
 • Hankkeeseen, jossa kehitetään tapoja vähentää suometsien ja turvepeltojen haitallisia ympäristö- ja ilmastovaikutuksia sekä edistää maaperän hiilensidontaa.
 • Hankkeeseen, jossa kehitetään ja pilotoidaan uusia ja innovatiivisia toimenpiteitä ja käytäntöjä vesienhallinnan ratkaisuiksi.
 • Hankkeeseen, jossa haetaan ratkaisuja maa- ja metsätaloussektoreiden väliselle yhteistyölle vesienhallinnan suunnittelussa ja toteutuksessa erilaisten tavoitteiden yhteensovittamiseksi.

Avustusta voidaan myöntää hankkeen suunnittelusta, toteutuksesta ja hallinnoinnista aiheutuviin kustannuksiin, hankkeen luvista perittäviin maksuihin sekä säädös- ja lupavelvoitteiden täyttämisestä aiheutuviin kustannuksiin. Avustus maksetaan toteutuneiden kustannusten perusteella jälkikäteen.

Avustuksen hakeminen

Avustusten hakuaika on 15.10.2020-30.11.2020. Hakemukset toimitetaan Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Hakuajan päättymisen jälkeen tulleita hakemuksia ei käsitellä.
Avustuksiin käytettävät määrärahat ovat käytettävissä vuoden 2022 loppuun saakka.
Huom! Sähköinen asiointipalvelu avautuu 2.11.2020.

Avustuksen saajat

Avustusta voidaan myöntää oikeushenkilöille, kuten yhteisöille, järjestöille, rekisteröityneille yhdistyksille, osakaskunnille, kunnille, tutkimus- ja oppilaitoksille sekä yrityksille.

Avustuksen osuus ja harkintaperusteet

​​​​​​​Avustuksen suuruus on harkinnanvarainen. Avustuksen ja muun julkisen tuen osuus yhteensä on yleensä keskimäärin 50 % hyväksyttävistä kustannuksista. Avustushaun tavoitteita yleishyödyllisellä ja innovatiivisella tavalla tukevissa hankkeissa avustuksen ja muun julkisen tuen osuus voi olla enintään 80 %.

Hankkeen kustannusten tulee olla kohtuullisia niillä saavutettaviin hyötyihin nähden ja avustusten saajan tulee kyetä vastaamaan hankkeen toteutuksesta ja avustuksen käytöstä. Avustuksen myöntäminen perustuu harkintaan sekä arviointiin hankkeen odotetusta vaikuttavuudesta ja tarkoituksenmukaisuudesta sekä kustannustehokkuudesta.

Hakemusten soveltavuutta arvioidaan erityisesti alla olevien kriteerien perusteella:

 • Soveltuvuus maa- ja metsätalouden kestävän vesienhallinnan teemaan
 • Hankkeen laatu (toteuttamiskelpoisuus, vaikuttavuus, todennettavuus)
 • Kumppanuudet eri toimijoiden kesken
 • Ratkaisujen, toimintamallien ja sovellusten uutuusarvo ja monistettavuus
 • Hakijan omarahoituksen ja yhteistyökumppanien rahoituksen osuus

Lisää aiheesta

 

Lisätietoja

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Anne-Mari Rytkönen
p. 0295 038 083
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Johtava vesitalousasiantuntija Eeva Nuotio
p. 0295 028 025
etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Maa- ja metsätalousministeriö

Neuvotteleva virkamies Ville Keskisarja
p. 0295 162 390
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Vesitalousasiantuntija Olle Häggblom
p. 0295 162 073
etunimi.sukunimi@mmm.fi

Ympäristöministeriö

Erityisasiantuntija Johanna Helkimo
p. 0295 250 092
etunimi.sukunimi@ym.fi


Alueellista tietoa