Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuus

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuus

Ajankohtaista

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden uutiskirje

Uutiskirje kertoo kaivannaistoiminnan ympäristövaikutusten arviointiin ja hallintaan sekä ympäristönsuojeluun liittyvistä ajankohtaisista asioista, uudistuksista, lainsäädännöstä sekä julkaisuista. Uutiskirje tulossa!

Valtakunnallinen erikoistumistehtävä

Kainuun ELY-keskus on erikoistunut kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuteen. Valtakunnallisen erikoistumistehtävän tarkoituksena on tarjota viranomaisille, kaivostoiminnan harjoittajille sekä heidän konsulteilleen uusinta tietoa parhaista käytännöistä ja tekniikoista ympäristövaikutusten hallinnassa ja edistää siten kaivannaistoiminnan ympäristönsuojelua.

Kainuun ELY-keskus hoitaa keskitetysti myös patoturvallisuuden viranomais- ja kehittämistehtäviä, mikä antaa synergiaetua kaivostoiminnan ympäristöturvallisuustehtävän hoidossa.

Tehtävä on osa kaivoserikoistumisohjelmaa

Kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden erikoistumistehtävä on osa Lapin ELY-keskuksen ja TE-toimiston, Kainuun ELY-keskuksen sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja TE-toimiston yhteistä kaivoserikoistumisohjelmaa, joka käynnistyi vuonna 2015. Kaivoserikoistumisohjelman tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä, parantaa viranomaisyhteistyötä ja ympäristövalvonnan laatua sekä yhtenäistää toimintatapoja.

Asiantuntijapalveluilla edistetään ympäristöturvallisuutta

Erikoistumistehtävään suuntaamiensa resurssien kautta Kainuun ELY-keskus tarjoaa asiantuntijatukea, järjestää koulutuksia ja seminaareja sekä laatii oppaita ja ohjeita kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden eri aihepiireistä.

Asiantuntijapalvelujen kautta kaivannaistoiminnan ympäristöturvallisuuden asiantuntijat tukevat eri kaivosten vastuuvalvojien ja muiden viranomaisten työtä antamalla asiantuntijatukea kaivannaisteollisuuden YVA- ja lupamenettelyissä sekä ottamalla kantaa erilaisiin kaivannaisteollisuuden selvityksiin ja suunnitelmiin mm. vesien hallintaa ja käsittelyä, kaivannaisjätehuoltoa, ympäristötarkkailua ja kaivosten sulkemista koskien.

Asiantuntijapalveluissa tarjotaan myös neuvontaa valvonnallisesti haastavissa tilanteissa esimerkiksi kaivannaistoimintaan liittyvien oikeudellisten kysymysten sekä ympäristövaikutusten hallinnan erityisosaaminen kautta.

Osaamista kehitetään tiiviissä yhteistyössä

Viranomaisyhteistyön lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä myös muiden sidosryhmien kanssa. Erikoistumistehtävässä osallistutaan aktiivisesti kansainvälisiin ja kansallisiin työryhmiin ja tuodaan ajantasaista tietoa EU-komission kaivannaissektoria koskevista selvityksistä ja ohjeista viranomaisten ja sidosryhmien käyttöön.

Vuosittain järjestetään useita koulutuksia ja seminaareja, jotka on suunnattu viranomaisille, tutkijoille sekä kaivostoiminnanharjoittajille ja heidän konsulteilleen. Erikoistumistehtävässä koordinoidaan ja toteutetaan myös erillisrahoitteisia kehityshankkeita, joissa laaditaan ajankohtaisia selvityksiä ja oppaita.

Julkaisujen, koulutusten ja seminaarien kautta jaetaan tietoa parhaista käytännöistä ja tekniikoista kaivannaistoiminnan ympäristövaikutusten arvioinnissa ja hallinnassa, edistetään yhteistyötä ja kaivannaistoiminnan ympäristönsuojelun osaamista Suomessa.

Käynnissä olevat kehittämishankkeet

  • Hankkeessa kootaan olemassa oleva aineisto ja säädökset, jotka liittyvät konkurssitilanteisiin ja toiminnanharjoittajan toiminnasta aiheutuneisiin ympäristövahinkoihin ennen tai jälkeen konkurssin alkamisen. Lisäksi tehdään tausta-analyysi, johon koostetaan tietoa valvojien kokemuksista, haasteista ja hyvistä menettelytavoista kaivosten konkurssitilanteissa. Näiden pohjalta laaditaan toimintaohje ympäristövalvontaan konkurssitilanteissa.

  • Hankkeessa edistetään kaivannaisjätteiden hallintaan liittyvän uusimman tiedon viemistä käytäntöön. Hankkeessa on laadittu vuosien 2019–2020 opas Euroopan komission joulukuussa 2018 julkaiseman kaivannaisjätteiden hallinnan MWEI BREF-vertailuasiakirjan parhaita käyttökelpoisia (BAT) tekniikoita koskevien päätelmien soveltamiseen. Vuoden 2021 aikana hankkeessa järjestetään koulutuskokonaisuus BAT-päätelmien soveltamisesta.  Lisäksi hankkeessa laaditaan selvitys kaivannaisjätteiden hyödyntämisestä ja kiertotalouden nykytilasta kaivannaisteollisuudessa, ohje kaivannaisjätteiden jätehuoltosuunnitelmien laatimiseen sekä koulutusta kaivannaisjätealueiden valvontaan ja tarkastuksiin.

  • Hankkeessa laaditaan opas kaivosten ympäristönsuojelurakenteiden kokonaissuunnitteluun ja rakentamiseen. Oppaaseen kootaan uusinta tietoa käytännöistä ja tekniikoista eri jätejakeiden läjitys‐ ja allasrakenteiden sekä vesivarastoaltaiden suunnitteluun, mitoitukseen ja rakentamiseen. Tavoitteena on kuvata keskeisiä ympäristönsuojelurakenteiden korkeaan laatuun ja ympäristöturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä, jotka on huomioitava suunnittelussa ja rakentamisessa, jotta voidaan varmistaa ympäristönsuojelurakenteiden ympäristöturvallisuus pitkällä aikavälillä.

  • Hankkeessa laaditaan opas erilaisten mallinnustarkastelujen hyödyntämiseen ja mallinnustulosten tulkintaan teollisuuslaitosten päästöjen ja ympäristövaikutusten arvioinnissa YVA- ja lupamenettelyissä. Opas on suunnattu viranomaisille ohjeeksi siihen, miten mallinnusta voidaan hyödyntää YVA- ja lupamenettelyissä, millaiseen tietoon mallinnuksen tulisi perustua, millaisia virhelähteitä ja epävarmuuksia mallinnustarkasteluihin liittyy sekä miten saatuja tuloksia tulee tulkita ja havainnollistaa asiakirjoissa.

    Oppaan tavoitteena on parantaa YVA- ja lupamenettelyjen laatua, kun sekä viranomaisella että toiminnanharjoittajalla on paremmin tiedossa, milloin ja kuinka kattavasti teollisissa hankkeissa tulee mallintaa ympäristövaikutuksia sekä miten mallinnustarkasteluihin liittyviä virhelähteitä voitaisiin vähentää sekä miten mallinnustuloksiin ja niihin liittyviin epävarmuuksiin tulisi suhtautua YVA- ja lupamenettelyissä.

Ota yhteyttä


Alueellista tietoa


Päivitetty: 25.08.2023