Koordinoiden rakennemuutokseen ja kohtaantoon -hanke


Viimeisen vuoden aikana Lapin toimintaympäristö ja myös laajempi ympäröivä yhteiskunta ovat kokeneet merkittäviä haasteita työllisyydessä, työmarkkinoiden kohtaannossa ja alueiden elinvoimassa. Lapin toimintaympäristön elinkeinoelämään kohdistuvat sekä negatiiviset että positiiviset haasteet ovat tuoneet esille alueen toimijoiden tarpeet yhteisille kehittämistoimenpiteiden koordinoinnille ja toimintatavoille sekä yhteiselle tietopohjalle, joiden avulla voidaan ketterästi ja ennakoivasti vastata rakennemuutosten luomiin tarpeisiin toisiaan tukevilla toimenpiteillä vähentäen päällekkäisyyksiä.

Hankkeessa rakennetaan Lapin alueen toimijoille ketterä elinvoimaa ja työllisyyttä edistävä yhteistyön toimintamalli, jossa hyödynnetään monipuolista tietoaineistoa ja tiedolla johtamista. Hankkeessa kokeillaan erilaisia toimintamalleja ja pilotoidaan ketteriä kehittämistoimenpiteitä eri työnhakijakohderyhmille ja erilaisiin rakennemuutostilanteisiin sekä kehitetään seurantamalleja vaikutusten seurantaan. Hankkeen toimenpiteet ja pilotoinnit rakentuvat laajan yhteistyön ja monipuolisen tietoaineiston kautta. Hankkeessa kokeiltavat uudet palvelut ja toimintamallit edistävät työmarkkinoiden kohtaantoa. Hanke toimii myös kehittämistyön käynnistämisen tukena nostamalla esiin kehittämistarpeita esimerkiksi edelleen hankkeistettaviksi.

 

Hankkeen tavoitteita ovat

1. Elinvoimaa edistävä ennakoivan rakennemuutoksen toimintamalli

Luoda koordinoiva, ennakoiva ja elinvoimaa edistävä yhteistyön toimintamalli, jonka avulla voidaan nyt ja tulevaisuudessa vastata ketterästi sekä pitkällä tähtäimellä joko negatiivisen tai positiivisen rakennemuutokseen Lapin alueella. Toimintamalli rakennetaan ennakoivan rakennemuutoksen periaatteiden mukaisesti, mutta myös vastaamaan äkillisiin rakennemuutostilanteisiin.


 2. Tiedontuotanto ja tiedolla johtaminen

Mallintaa ja koota olennaista tietoa äkillisten rakennemuutostilanteiden sekä Lapin toimintaympäristön ison tilannekuvan hahmottamiseksi kohtaannon haasteista ja luoda seurantamenetelmiä lappilaisen elinvoiman edistämistoimenpiteiden vaikutusten arviointiin. Kehittää hankkeen läpileikkaavana kokonaisuutena tiedolla johtamisen toimintatapoja osana yhteistyön toimintamallin, laajan tiedontuotannon ja seurannan sekä kohtaannon toimintatapojen kehittämistä. Lisätietoja tiedolla johtamisen perehdytyskokonaisuudesta tämän linkin kautta.
​​​​​

3. Työvoiman kohtaanto

Luoda Kohtaanto-ongelmista kohtaamisen ratkaisuihin -konsepti, jonka avulla pilotoidaan erilaisia toimintatapoja työvoiman kohtaannon kehittämiseen sekä negatiivisen että positiivisen rakennemuutoksen näkökulmasta ja huomioiden erilaiset työnhakijaryhmät kuten alle 30-vuotiaat, yli 54-vuotiaat, osatyökykyiset ja maahanmuuttajat. Hankkeen toimenpiteenä tehdään maahanmuuttostrategia, jonka tavoitteena nostaa maahanmuuttajien työllisyyttä ja parantaa työmarkkinoille pääsyä sekä turvata työnantajille työvoiman saantia.

Hankkeen tuloksena on Lapin yhteinen ennakoivan rakennemuutoksen toimintamalli, jonka avulla voidaan jatkossa reagoida ketterästi äkillisiin rakennemuutoksiin sekä edistää Lapin elinvoimaa pitkällä tähtäimellä yhteistyössä toimijaverkoston kanssa. Toimintamallin ja tiedolla johtamisen tueksi on luotu toimintatavat ja tietoaineisto tilannekuvan kokoamiseksi, ylläpitämiseksi ja välittämiseksi. Hankkeessa luotu tilannehuonekonsepti tiedon ajankohtaisen välittämiseen on hyödynnettävissä hankkeen jälkeen erilaisissa äkillisissä rakennemuutostilanteissa.

Hankkeessa luodun maahanmuuttostrategian mukaisesti edistetään jatkossa työ- ja koulutusperusteista maahanmuuttoa Lapin alueella. Lisäksi maahanmuuttajille ja yrityksille toteutettu valmennuskokonaisuus on kehittänyt yritysten valmiuksia kansainvälisen työvoiman hankintaan. Kohderyhmille suunnattujen kohtaannon pilotointien kautta hankkeessa vastataan työvoiman tarpeisiin, jotka nousevat esille toimintamallin ja tietotuotannon osa-alueiden kautta. Kohtaanto-ongelmista kohtaamisen ratkaisuihin -konseptissa kokeillut uudet keinot ovat hyödynnettävissä hankkeen jälkeen.


Toiminta-aika ja rahoitus

Hanke on ELY-keskuksen itse toteutettava työllisyyden ja osaamisen edistämiseen sekä sosiaaliseen osallisuuteen liittyvä kehittämishanke, jonka toiminta-aika on 1.8.2021-31.12.2023. Hanke on 100-prosenttisesti ESR-rahoitteinen ja sen kokonaisbudjetti on 508 900 euroa.

 

Ota yhteyttä

Projektipäällikkö, Satu Pekkala, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 125
Projektikoordinaattori, Riitu Pirkkalainen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 132
Projektisuunnittelija Sanna Peltoniemi, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 037 407

Päivitetty: 23.02.2023