Hämeen yhteinen osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli

     

Hankkeen toteuttamisaika 1.9.2023–31.08.2025

Toiminta-alue: Kanta-Häme ja Päijät-Häme

Hämeen yhteinen osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli on Hämeen ELY-keskuksen koordinoima ja Euroopan sosiaalirahaston rahoittama hanke, jonka avulla pyritään edistämään osaavan työvoiman saatavuutta ja työmarkkinoiden kohtaantoa Hämeen alueella kehittämällä alueellinen osaamistarpeiden ennakoinnin strategia sekä toimintamalli yhteistyössä osaamistarvetietoa keräävien, tuottavien ja hyödyntävien aluetoimijoiden kanssa. Toiminta-ajatus hankkeessa perustuu vahvasti aluetoimijoiden keskinäisen yhteistyön kehittämiseen sekä kehitystyön linkittämiseen valtakunnallisesti tehtävään osaamistarpeiden ennakointityöhön. Lisäksi hankkeen tavoitteena on edistää olemassa olevan ja kerättävän osaamistarvetiedon saavutettavuutta ja yhteismitallisuutta sekä kehittää hankkeessa mukana olevien toimijoiden ennakointikyvykkyyttä. 

Hanke perustuu 31.12.2021 valmistuneeseen selvitykseen Hämeen työmarkkinoiden osaamistarpeiden keräämisestä ja hyödyntämisestä. Selvitys on luettavissa ELY-keskuksen nettisivuilla (linkki selvitykseen: Selvitys Hämeen työmarkkinoiden osaamistarpeiden keräämisestä ja hyödyntämisestä (ely-keskus.fi)).

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet:

1. Hämeen yhteisen osaamistarpeiden ennakoinnin vision ja strategian luominen

Konkreettisena toimenpiteenä käynnistetään visio- ja strategiatyö hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisen tavoite- ja tahotilan määrittelemiseksi. Työskentelyn pohjalta laaditaan päivittyvä alueellinen osaamistarpeiden ennakoinnin strategia, jonka toteutumista seurataan ja arvioidaan koko hankkeen ajan. Strategia ohjaa myös hankkeen aikana tehtävää kehitystyötä.

2. Tiedon saavutettavuuden ja yhteismitallisuuden edistäminen

Hankkeen aikana pyritään edistämään Hämeen alueen työmarkkinoiden osaamistarpeita koskevan tiedon saavutettavuutta ja yhteismitallisuutta. Toimenpiteinä hankkeessa kartoitetaan ja kootaan yhteiselle tietoalustalle eri toimijoiden tuottamaa osaamistarvetietoa. Tiedon vieminen yhteiselle alustalle mahdollistaa tiedon aiempaa paremman saavutettavuuden kohtaannon edistämisessä tarvittavien toimenpiteiden, koulutusten ja palvelujen suunnittelun tueksi. Lisäksi määritellään yhteisesti merkityksellinen tieto ja sovitaan mahdollisuuksien mukaan yhteisistä luokituksista ja mittareista tiedon vertailtavuuden ja hyödynnettävyyden edistämiseksi. Tiedon siirtoa ja yhteisten luokitusten määrittelyä tehdään yhteistyössä myös valtakunnallisten toimijoiden JOTPAn (Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen) sekä Työmarkkinatorin kanssa.

3. Yhteinen alueellinen osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli sekä toimijoiden ennakointikyvykkyyden lisääminen

Pelkkä tiedon vieminen yhteiselle tietoalustalle ei yksinään riitä takaamaan tiedon tehokkaampaa hyödyntämistä. Tämän lisäksi alueen toimijoilla tulee olla osaamista analysoida ja hyödyntää tietoa alueen elinvoimaa hyödyttävällä tavalla. Näin ollen hankkeen aikana pyritään vahvistamaan toimijoiden osaamista ennakointitiedon hyödyntämisen mahdollisuuksista ja keinoista järjestämällä ennakointikyvykkyyttä kasvattavia koulutuksia, luentoja, työpajoja. Lisäksi pyritään rakentamaan yhteinen alueellinen osaamistarpeiden ennakoinnin toimintamalli toimijoiden yhteistyön lisäämiseksi ja kehittämiseksi. Toimintamallin avulla sovitaan yhteisiä käytäntöjä osaamistarvetiedon kokoamiseksi sekä foorumeita tiedon analysoinnin ja jalostamisen tukemiseksi.

4. Toimintamallin vakiinnuttaminen ja allianssisopimuksen laatiminen alueen toimijoiden kesken toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi

Toimintamallin vakiinnuttamisen ja jatkuvuuden varmistamiseksi tavoitteena on laatia allianssisopimus, jossa määritellään miten toimintamallin eri osia ylläpidetään ja kehitetään hankkeen päätyttyä. Jatkuvuuden kannalta oleellista on prosessien ja prosessinomistajien sekä vastuuintressien määrittely jo hankkeen aikana. Lisäksi pyritään vahvistamaan kumppaneiden yhteistä tahtotilaa sekä varmistamaan riittävä resurssointi toimintamallin ylläpitämiseksi. 

 

Hankkeen ensisijaiseen kohderyhmään kuuluvat ne Hämeen alueen organisaatiot, jotka toteuttavat ennakointia joko lakisääteisesti tai muiden tehtäviensä puitteissa. Hankkeen valmistelussa on ollut Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen TE-toimiston lisäksi mukana kohderyhmään kuuluvia alueen ydintoimijoita, kuten Päijät-Hämeen liitto, Hämeen liitto, Hämeen kauppakamari, Riihimäki-Hyvinkään kauppakamari, Päijät-Hämeen yrittäjät, Hämeen yrittäjät, Hämeenlinnan kaupunki, Lahden kaupunki sekä alueen keskeiset ammatilliset oppilaitokset ja ammattikorkeakoulut (Salpaus, Tavastia, Kiipula, Hyria, HAMK ja LAB). Hankkeen kohderyhmään kuuluvat myös ne yhteiseen hankevalmisteluun osallistumattomat organisaatiot, jotka alueella ennakoivat osaamis- ja työvoimatarpeita, jakavat ja analysoivat ennakointitietoa ja jotka ovat kiinnostuneita hankkeen toimintaan osallistumaan.

Ota yhteyttä:

Antti Rajala, projektipäällikkö, 0295 025 133
Christian Granlund, tekninen asiantuntija, 0295 025 223
Maarit Kinnunen, projektisuunnittelija, 0295 025 068

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa [email protected].

Päivitetty: 25.01.2024