Navigointivalikko

liikenne-liikennejärjestelmätyö-ingressi

Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyöllä tarkoitetaan pitkäjänteistä yhteistyötä eri toimijoiden kesken tavoitteena liikennejärjestelmän kehittäminen. Liikennejärjestelmätyötä voidaan tehdä esimerkiksi kaupunkiseudulla, maakunnan alueella tai ylimaakunnallisesti. ELY-keskukset osallistuvat aktiivisesti alueensa liikennejärjestelmän kehittämiseen yhdessä mm. maakuntien liittojen, kuntien, Väyläviraston kanssa. Liikennejärjestelmä muodostuu eri kulkutapojen liikenneväylistä ja niihin liittyvistä rakenteista sekä henkilö- ja tavaraliikenteestä ja näihin liittyvistä palveluista. Jatkuva liikennejärjestelmätyö on kanava totuttaa liikennestrategioita ja liikennejärjestelmäsuunnitelmia. Liikennejärjestelmätyö kytkeytyy myös tiiviisti maankäytön suunnitteluun.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmissa priorisoidaan keskeiset liikenteelliset kehittämistarpeet

Liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä. Maakuntien liitoilla on vastuu liikennejärjestelmäsuunnitelmien laatimisesta ja niiden seurannasta, lukuun ottamatta Helsingin seutua, jossa se on määritelty HSL:n tehtäväksi. ELY-keskukset suunnittelevat ja sopivat yhdessä muiden tahojen kanssa, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ongelmat ratkaistaan. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikennejärjestelmä ja sen kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta.

Kasvavilla kaupunkiseuduilla liikenteellisiä haasteita

Kasvavien kaupunkiseutujen liikennejärjestelmät asettavat haasteita liikennesuunnittelulle. Suuremmilla kaupunkiseuduilla laaditaankin omat kaupunkiseudun kehittämistä tukevat liikennejärjestelmäsuunnitelmat.

Kaupunkiseutujen liikennejärjestelmäsuunnitelmissa merkittävässä roolissa on kestävät kulkutavat. Joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kulkutapaosuutta halutaan kasvattaa kaupunkiseudun liikenteellisten ongelmien ratkaisuna. Myös erilaiset liikkumisen palveluratkaisut ovat keskiössä lähitulevaisuuden liikennejärjestelmän suunnittelussa.

Liikkumisen ohjauksella pyritään vaikuttamaan kansalaisten liikkumistottumuksiin kestäviä kulkumuotoja suosivaksi. Edellytyksinä liikkumistottumusten muuttamiselle ovat kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen olosuhteiden parantaminen. Keskeisin palvelutasotekijä kaupunkiseudun liikenteessä on myös saavutettavuus, mutta kaupunkiseuduilla sillä tarkoitetaan matka-ajan sijasta saavutettavuutta mahdollisimman usealla eri kulkumuodolla.

Liikennejärjestelmään vaikutetaan monelta suunnalta

ELY-keskusten tekemään liikennejärjestelmätyöhön kuuluu varsinaisen liikennejärjestelmäsuunnittelun lisäksi mm:

 • osallistuminen maankäytön suunnitteluun
 • liikenneturvallisuusyhteistyö
 • joukkoliikenteen suunnittelu
 • osallistuminen liikenteeseen liittyviin ympäristövaikutusten arviointiprosesseihin
 • kuntien ja muiden tahojen kanssa laadittavat yhteiset selvitykset
 • liikennejärjestelmän suunnittelua palvelevien tietojen kokoaminen

Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Liikennejärjestelmätyö - Keski-Suomi

Liikennejärjestelmätyö on yhteistoimintaa

Liikennejärjestelmätyö kattaa laajasti ajateltuna kaiken liikennejärjestelmään liittyvän toiminnan. Niinpä liikennejärjestelmätyötä tehdään yhtä lailla ratojen kunnossapidossa, tuotteiden toimitusketjujen hallinnassa, valtateiden suunnittelussa kuin myös liikkumissovelluksia tuottavan ohjelmistotalojen suunnittelupöydillä.  Käänteentekevät uudet ideat syntyvät yksilötasolla, jalostuvat yrityksissä ja tulevat lopulta käyttöön julkisten toimijoiden hyväksymänä.

Suppeammassa ja perinteisessä merkityksessä liikennejärjestelmätyö tarkoittaa hallintorajat ylittävää viranomaisyhteistyötä. Tässä niin sanotussa jatkuvassa liikennejärjestelmätyössä liikennepolitiikan tavoitteita edistetään valtion, kuntien ja maakunnan liittojen sekä elinkeinoelämän välisessä keskustelussa ja sopimisessa. Jatkuvan liikennejärjestelmätyön työkaluja ja -muotoja ovat ajoittain laadittavat liikennejärjestelmäsuunnitelmat (tai liikennestrategiat), niitä täydentävät ja konkretisoivat aiesopimukset sekä säännöllinen kokoontuminen.  

Jatkuvaa tavoitteellista liikennejärjestelmätyötä tehdään maakunnallisella ja seudullisella tasolla. Maakunnallisessa liikennejärjestelmätyössä käsitellään maakunnallisesti merkittäviä asioita kuten kansalinvälistä ja valtakunnallista saavutettavuutta, maakunnallisesti merkittäviä investointitarpeita ja muita alueellisen liikennepolitiikan kannalta mielenkiintoisia kysymyksiä. Seudullisessa liikennejärjestelmätyössä käsitetään seudullisesti tärkeitä liikenteen ja liikkumisen asioita. Molempia suunnittelutasoja ohjaa valtakunnallinen ja eurooppalainen liikennepolitiikka.   

Keski-Suomen ELY-keskus osallistuu aktiivisesti alueensa liikennejärjestelmän kehittämiseen yhdessä alueen elinkeinoelämän, maakuntaliiton, kuntien ja Liikenneviraston kanssa. Keski-Suomen liiton johtaman jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoite on suunnitella ja sopia, mihin suuntaan liikennejärjestelmää halutaan kehittää ja miten liikennejärjestelmän tulevaisuuden haasteet ja ongelmat ratkaistaan. Lisäksi tavoitteena on nivoa järjestelmätason liikennesuunnittelu muuhun alueen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Keskeiset asiakirjat - maakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma ja aiesopimus

Strategisen tason liikennejärjestelmäsuunnitelman ja siihen liittyvän operatiivisen aiesopimuksen laatiminen on tärkeä osa liikennejärjestelmätyötä.

Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa selvitetään liikennejärjestelmän nykytila sekä määritetään tulevaisuuden liikenneverkot ja niiden kehittämistoimenpiteet valtakunnallisten ja seudullisten tavoitteiden pohjalta. Aiesopimuksessa esitetään tavoitteellinen toteutusohjelma lyhyellä aikajänteellä. Liikennejärjestelmäsuunnitelman ja aiesopimuksen laadinta ovat ennen kaikkea osallistumis- ja sitoutumisprosesseja. 

Seutukunnat tekevät vastaavaa suunnittelua vastaavilla välineillä seudullisella tasolla.  Maakunnallisen työn ohella ELY on mukana seudullisessa liikennejärjestelmätyössä.

Ajankohtaista - uusi aiesopimus kaudelle 2016-2019

Keski-Suomen liikennejärjestelemäsuunnitelman yhteydessä vuonna 2012 tehty aiesopimus päivitettiin kaudelle 2016-2019 alkuvuonna 2016. Liikennejärjestelmäsuunnitelmassa esitetyt vuoteen 2035 tähtäävät liikennejärjestelmän kehittämistavoitteet arvioitiin edelleen ajantasaisiksi, minkä vuoksi itse suunnitelmaa ei uudistettu. 

Keski-Suomen liiton, alueen kuntien, ELYn, Liikenneviraston, kauppakamarin, asiantuntijakonsultin (Sito Oy) ja maakunnallisen liikennejärjestelmäryhmän vuoropuhelussa syntynyt sopimus rakentuu seuraavien kehittämisteemojen varaan:

 1. Liikenneväylien kunnossapito ja korjausvelan vähentäminen
 2. Maakunnan saavutettavuus
 3. Uudenlaiset henkilöliikennemarkkinat ja -palvelut
 4. Uudet käyttövoimat
 5. Ihmisten liikkumisvalintoihin vaikuttaminen
 6. Kilpailukykyisen logistiikan tukeminen

Keski-Suomen liikennejärjestelmätyöryhmä seuraa aiesopimuksen toteutumista. Toimintaperiaatteena on pienin askelin eteneminen ja erilaisten toimenpiteiden joustava toteuttaminen eri puolilla maakuntaa.

 

ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä
 • 0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.


​​​​​​​Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).