Navigointivalikko
EU-rahoitus - Euroopan kalatalousrahasto ingressi

Euroopan kalatalousrahasto

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston tavoitteena on tukea kalatalousalaa. ELY-keskusten kalatalousrahastosta myöntämällä rahoituksella tuetaan lähinnä elinkeinokalataloutta, mm. kalatalouden yritystoimintaan liittyviä investointi- ja kehittämishankkeita. Kalatalouteen voi saada tukea myös ELY-keskuksen muista rahoituslähteistä, esimerkiksi liiketoiminnan kehittämiseen tai koulutukseen. Kalastusmatkailun investointien rahoitus tapahtuu muiden rahoituskanavien kautta.

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahasto 2021 - 2027

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston uuden ohjelmakauden 2021−2027 valmistelu on parhaillaan käynnissä. Uudet EU-asetukset valmistuivat kesällä 2021, ja maa- ja metsätalousministeriö laatii uutta Suomen toimintaohjelmaa ja kansallista lainsäädäntöä. Tavoitteena on, että uusi ohjelmakausi käynnistyy  alkuvuodesta 2022. Ohjelmakauden 2014−2020 rahoituksella pyritään turvaamaan siirtyminen vanhasta kaudesta uuteen ilman rahoituskatkosta.

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelma 2014–2020

Yritykset, järjestöt ja muut tahot voivat hakea tukea Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman 2014–2020 tavoitteiden mukaisiin kehittämis- ja investointihankkeisiin.

Euroopan kalatalousrahaston on edistettävä yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) tavoitteiden toteuttamista muun muassa turvaamalla vesiluonnonvarojen säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen. Tätä varten rahastosta voidaan myöntää taloudellista tukea seuraaviin toimiin:

  • kalastustoiminnan jatkuvuuden ja kalavarojen kestävän käytön varmistaminen
  • kalakantoihin kohdistuvan paineen hillitseminen suhteuttamalla yhteisön laivaston kapasiteetti käytettävissä oleviin luonnonvaroihin
  • sisävesikalastuksen kestävän kehityksen edistäminen
  • taloudellisesti elinkelpoisten kalatalousalan yritysten kehittäminen ja resurssien hyödyntämisrakenteiden kilpailukyvyn lisääminen
  • ympäristönsuojelun ja vesiluonnonvarojen säilyttämisen edistäminen
  • kalastukseen ja vesiviljelyyn käytettyjen alueiden kestävän kehityksen edistäminen ja näiden alueiden elin- ja työolosuhteiden parantaminen
  • kalastusalalla toimivien miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistäminen.
     

Alueelliset kalatalousryhmät

Alueellisten kalatalousryhmien tavoitteena on toimijoiden aktivointi ja alueen suunnitelmallinen kehittäminen. Kalatalousryhmien tehtävänä on alueen alkutuotannonedellytysten parantaminen esimerkiksi alkutuotantoa tukevan infrastruktuurin suunnittelun kehittämisellä, alueen yritysten aktivointi ja kehittäminen sekä osaamisen ja kehittämistarpeiden kartoittaminen.

logo: Euroopan meri- ja kalatalousrahasto


Alueellista tietoa