Navigointivalikko
HAM Suunnittelu ja seuranta

Suunnittelu ja seuranta – Häme

Toiminnan suunnittelu ja ohjaus

Aluehallintovirastoilla ja ELY-keskuksilla on yhteinen strategia-asiakirja sekä lisäksi kullakin aluehallintovirastolla ja ELY-keskuksella on oma tulossopimuksensa. ELY-keskukset laativat tulossopimuksensa yhdessä ohjaavien ministeriöiden ja virastojen kanssa. Hämeen ELY-keskuksen ohjaavat tahot ovat työ- ja elinkeinoministeriö, ympäristöministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä ruokavirasto.

Strategia-asiakirja ja tulossopimukset laaditaan hallituksen toimikaudeksi ja niiden sisältö tarkistetaan vuosittain ottaen huomioon toimintaympäristön muutokset sekä valtiontalouden kehykset ja valtion talousarvio.

Seuranta

Valtioneuvoston asetuksessa alueiden kehittämisestä säädetään, että kehittämisen seurannassa ja arvioinnissa tulee käyttää mittareita, jotka kuvaavat:

  1. alueiden taloutta ja kilpailukykyä
  2. työmarkkinatilannetta
  3. väestönkehitystä ja hyvinvointia
  4. ympäristön kestävää kehitystä.

Hämeen ELY-keskus seuraa sekä oman toimintansa tuloksellisuutta että toimintaympäristön tilaa ja siinä tapahtuvia muutoksia.

Toimintaympäristön muutokset ja kehityksen suunta vaikuttavat vuosittaiseen strategiseen ja toimintoja koskevaan tulossuunnitteluun.

Päivitetty: 14.02.2024