Navigointivalikko
Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiakaskyselyjen tietosuojaseloste

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen asiakaskyselyjen tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/99) 10 §
EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679

Laadittu 25.11.2019
 

1. Rekisterinpitäjä

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus)

2. Rekisterin nimi

Webropol-kyselyt (tarkempi nimi vaihtuu kyselyn mukaan)

3. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Yhteyshenkilö:
Nimi: Terhi Suominen
Organisaatio: Varsinais-Suomen ELY-keskus
Katu: Itsenäisyydenaukio 2
Postinumero ja toimipaikka: 20800 Turku
Puh. 0295 022 673
Sähköpostiosoite: [email protected]

4. Rekisterin käyttötarkoitus

  • Asiakaskyselyjen ja ilmoittautumistietojen kerääminen
  • Lainsäädännössä tarkoitettujen markkinointikieltojen toteuttaminen

Käsittely perustuu asiakassuhteen hoitamiseen, rekisteröidyn suostumukseen tai rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisterissä käsitellään rekisterin käyttötarkoituksen mukaisia tarpeellisia tietoja, jotka vaihtelevat kyselykohtaisesti.

  • Yhteystiedot: nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
  • Demografiset tiedot: sukupuoli
  • Kiinnostuksen kohteet ja käyttäytyminen rekisteripitäjän www-sivustoilla ja palveluissa
  • Muut asian hoitamisen kannalta tarpeelliset asiakkaan itse antamat tiedot

6. Tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyiltä itseltään kampanjoiden, palautteiden, ilmoittautumisten ja asiakassuhteen hoidon yhteydessä.

7. Tietojen luovutus ja siirto

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

8. Tietojen säilytysaika

Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen kannalta.

9. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin tietoja tallennetaan, ovat teknisesti ja fyysisesti suojattu, siten ettei ulkopuolella ole niihin pääsyä. Pääsy tietoihin on vain niillä, joille se on tarpeen työtehtävien hoitamiseksi.

10. Tarkastus- ja korjausoikeus, sekä oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa perua antamansa vastaus. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja hänestä rekisteriin on tallennettu, oikeus vaatia virheellisen henkilötiedon korjaamista ja oikeus saada tietonsa poistetuksi rekisteristä.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Siirto- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.

Rekisteröidyllä on EU:n tietosuoja-asetuksen 18 artiklan mukainen oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rekisterinpitäjä pidättää oikeuden päivittää ja muuttaa tietosuojaselostetta. Lainsäädännön niin vaatiessa ilmoitamme siitä rekisteröidyille.

Päivitetty: 03.03.2023