Navigointivalikko
VAR - Poikkeusluvat luonnonsuojelulain lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä

Poikkeusluvat luonnonsuojelulain lajeja koskevista rauhoitussäännöksistä


Vuodesta 2015 alkaen osa luonnonsuojelulain poikkeuslupien käsittelystä keskitettiin Varsinais-Suomen ELY-keskukseen, jossa niitä koskevat päätökset tehdään koko maasta.

Varsinais-Suomen ELY-keskukseen on keskitetty seuraavat poikkeusluvat:

 • Lintuja koskevista rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen
 • Kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen hallussapito
 • Rauhoitettujen lajien kauppa, maahantuonti ja maastavienti
 • Rauhoitettujen lintujen ja luontodirektiivin liitteen IV lajien hallussapito, kuljetus, myynti yms.

Lisätietoa: Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)

Muita luonnonsuojelulain säädöksiä koskevat poikkeamisluvat käsitellään edelleen alueellisissa ELY-keskuksissa. Riistaeläinten tai rauhoittamattomien eläinlajien rauhoittamisesta säädetään metsästyslaissa, ja niitä koskevat poikkeamisluvat haetaan Suomen Riistakeskuksesta. On hyvä huomioida, että myös rauhoittamattomat linnut ovat rauhoitettuja pesimäaikanaan. Mahdolliseen pesimäaikaisin toimiin tulee hakea poikkeamislupaa metsästyslain nojalla Suomen Riistakeskukselta.

Mihin toimenpiteisiin tarvitaan lupa poiketa rauhoitettujen lintujen rauhoitussäännöksistä?

Luonnonsuojeluilla rauhoitettuja ovat kaikki linnut, jotka eivät kuulu riistaeläimiin tai rauhoittamattomiin eläimiin. Lain mukaan on kiellettyä rauhoitettujen eläinten tahallinen tappaminen tai pyydystäminen; pesien sekä munien ja yksilöiden muiden kehitysasteiden ottaminen haltuun, siirtäminen tai muu vahingoittaminen; sekä eläinten tahallinen häiritseminen, erityisesti lisääntymisaikana, tärkeillä muuton aikaisilla levähdysalueilla tai muutoin elämänkierron kannalta tärkeillä paikoilla. Lisäksi maakotkan, merikotkan, kiljukotkan, pikkukiljukotkan tai sääksen pesäpuu, jossa oleva pesä on toistuvasti käytössä ja selvästi nähtävissä, on rauhoitettu.

Katso tarkempia lajikohtaisia ohjeita siitä, miten ongelmia voi ratkaista ilman poikkeamislupaa:
Rauhoitetut lajit – haitat ja niiden ehkäisy (www.useinkysyttya.ymparisto.fi)

Miten poikkeamislupaa haetaan?

Edellä mainittuja poikkeuslupia haetaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta vapaamuotoisella hakemuksella tai sähköisellä hakemuksella (hakemusta täydentävät tiedot kuten kartat ym. selvitykset liitteinä). Hakemus liitteineen lähetetään kirjaamoon kirjaamo[email protected] tai postitse PL 236, 20101 Turku.

Hakemus tehdään suomen tai ruotsin kielellä. Liitteitä, kuten tutkimussuunnitelman, voi liittää hakemukseen englanninkielisinä, mutta keskeisimmät asiat (ks. hakemuksen sisältö) tulee esittää hakemuksessa suomeksi tai ruotsiksi.

Sähköinen lomake (poikkeaminen lintuja koskevista luonnonsuojelulain 39 § rauhoitussäännöksistä) ja ohje lomakkeen täyttämiseen: Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen - Rauhoitetut linnut (ymparisto.fi)

Lisätietoja:

Usein kysyttyä ympäristöstä -palvelu (ymparisto.fi)

Luvat lajien rauhoitussäännöksistä poikkeamiseen (ymparisto.fi)

[email protected]

Huomioi viranomaispäätösten lakisääteinen valitusaika, maksullisuus ja raportointivelvollisuus

Huomaa, että päätös on lainvoimainen heti vain poikkeustapauksessa - jos viivästymisestä koituu ko. lajille merkittävää haittaa, ihmisille terveydellistä vaaraa tai yleinen etu sitä muuten vaatii. Ilmoita hakemuksen kiireellisyydestä, jos toimien tarve on ilmaantunut tai ongelma kärjistynyt nopeasti tai ennalta arvaamatta. Perustele tällöin kiireellisen käsittelyn ja päätöksen välittömän täytäntöönpanon tarve. Muuten lupa on voimassa vasta valitusajan jälkeen. Myöhään toimitettu hakemus ei ole syy kiireelliselle käsittelylle.

Koska lupapäätökset ovat lainvoimaisia vasta n. 40 päivän kuluttua päätöksenteosta, toimita hakemus hyvissä ajoin ennen toivottua lupa-aikaa ja varaa riittävästi aikaa myös lupapäätöksen käsittelylle. Huomaa, että koska Varsinais-Suomen ELY-keskus käsittelee lintuja koskevat poikkeusluvat koko maasta ja hakemuksia laitetaan vireille erityisen runsaasti ennen lintujen pesintäaikaa, hakemusten käsittely voi keväisin viedä enemmän aikaa. Etenkin monimutkaisten lupien käsittely saattaa kestää useita kuukausia.

Hakemuksen käsittelymaksuista päätetään vuosittain valtioneuvoston asetuksella. Vuonna 2018 maksu on 120/150 euroa, sekä myönteisestä että kielteisestä päätöksestä. Peruutetusta tai täydentämättä jätetystä hakemuksesta peritään tehtyä työtä vastaava osuus maksusta. Vain luonnonsuojelua edistävään tutkimus- tai opetustarkoitukseen myönnettävät poikkeukset ovat maksuttomia.

Luvan saajan tulee raportoida vuosittain poikkeusluvalla tehdyt toimenpiteet (esim. pyydystettyjen ja tapettujen lintujen määrä) ja niiden ajankohta. Lupapäätöksen diaarinumerolla ja luvan saajan nimellä varustettu raportti lähetetään luvassa ilmoitettuun päivään mennessä ELY-keskuksen kirjaamoon.

Hakemuksen sisältö, käsittely ja valvonta

Kerro yksityiskohtaisesti tilanteesta (esim. mitä haittaa linnut alueella aiheuttavat), mitä aiot tehdä, milloin, missä ja miksi. Kerro, miten pitkäksi aikaa tarvitset luvan, ja miksi juuri täksi ajaksi. Liitä tarvittaessa mukaan kartta, kuva, tai muu selvitys, jonka katsot selventävän asiaa. Käsittelyn nopeuttamiseksi on parempi antaa ylimääräistä tietoa kuin jättää pois tarvittava tieto.

 • Kuvaile toimenpiteet (kuten lintujen häirintä-, pyydystys- tai tappomenetelmät ja lintujen, pesien tai munien käsittely).
 • Toimenpiteet käytännössä suorittavien henkilöiden nimet tai määrä, sekä asiantuntemus ko. toimiin.
 • Toimenpiteiden ajankohta ja milloin toimet on aloitettava. Kuinka pitkäksi ajaksi lupaa haetaan.
 • Toimenpidealueiden tarkka sijainti. Mikäli alue (tai sen viereiset alueet) kuuluvat Natura 2000 suojeluverkostoon tai luonnonsuojelualueeseen, tai alueella pesii muita rauhoitettuja lintuja, kerro siitä hakemuksessa ja ota huomioon, että ko. alueilla toimenpiteet ovat todennäköisesti rajoitettuja tai että niille ei myönnetä poikkeamislupaa toimenpiteisiin lintujen pesintäaikana.
 • Millä poikkeuslupaperusteella lupaa haetaan, sekä sen riittävät perustelut. Poikkeuslupa voidaan myöntää luonnonsuojelulain 83 §:ssä mainituilla perusteilla. Sähköisessä hakemuksessa lupaperusteen voi rastittaa, vapaamuotoisesta hakemuksesta perusteen tulee käydä muuten ilmi. Kuvaile lisäksi kyseessä olevaa ongelmaa, aluetta ja sen olosuhteita. Mikäli kyseessä on tutkimus- tai opetustarkoitus, kerro miten se edistää lajin suojelua tai luonnonsuojelua. Lisää tutkimusta koskeviin hakemuksiin tutkimussuunnitelma tai tutkimuksen kuvaus.
 • Luvan voi saada vain, jos muuta tyydyttävää ratkaisua ei ole. Tämän vuoksi hakemuksessa tulee kuvata mitä toimenpiteitä on jo tehty tai mitä menetelmiä kokeiltu vahinkojen ehkäisemiseksi (tai lintujen karkottamiseksi). Selitä, miksi ne eivät ole toimineet. Kerro, jos joitakin tavallisesti käytettyä keinoa/menetelmää ei voi käyttää tai ei ole järkevää kokeilla alueen jonkin ominaisuuden vuoksi.
 • Hakijan nimi ja yhteystiedot, yrityksen tai yhteisön ollessa kyseessä myös yhteyshenkilö ja Y-tunnus.

Päätösharkinta tehdään tapauskohtaisesti hakemuksen tietojen (ja toimenpide-ehdotusten) perusteella. Jos hakemuksesta ei käy ilmi kaikki päätöksen teon kannalta tarpeellinen, ELY-keskus pyytää hakijaa täydentämään hakemusta. Varsinais-Suomen ELY-keskus on ilmoittanut odotettavissa olevaksi käsittelyajaksi ko. lupatyypissä 3 kuukautta, mutta hakemuksen käsittelyn kesto on tapauskohtainen. Puutteellisin tiedoin tai perusteluin varustettu hakemus edellyttää lisäselvityksiä, kuten täydennyspyyntöjä, sekä tarvittaessa lausuntopyyntöjä asiantuntijatahoilta. Em. syistä hakemuksen käsittelyaika voi pidentyä viikoilla-kuukausilla.

Päätös toimitetaan hakijalle (sähkö)postitse, yleensä käyttäen tavallista tiedoksiantoa, jolloin saajan katsotaan saaneen tiedon seitsemäntenä päivänä lähettämisestä. Valitusaika on hallintopäätöksissä 30 päivää (tiedoksisaantipäivästä). Valitus tehdään päätöksessä mainittuun hallinto-oikeuteen. Jos päätöksestä valitetaan, se on lainvoimainen vasta kun hallinto-oikeus on käsitellyt valituksen ja antanut luvan toimien suorittamiseen. Päätös lähetetään tiedoksi niille alueellisille ELY-keskuksille, joiden toiminta-aluetta päätös koskee. Ne vastaavat päätöksen valvonnasta Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ohella.

Päätökset julkaistaan 1.6.2023 lähtien myös ELY-keskuksen Kuulutukset ja ilmoitukset -sivuilla: www.ely-keskus.fi/kuulutukset ​Päätökset ovat nähtävillä verkkosivuilla vähintään 30 päivää päätöksen julkaisupäivästä.

Päivitetty: 22.08.2023