Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - päällysteiden ylläpito KES

​​​​​​​

Päällysteiden korjaus

Tietä päällystetään asfaltilla.

Keski-Suomessa on päällystettyjä maanteitä yhteensä 2 874 km ja maanteihin liittyviä jalankulku- ja pyöräilyteitä 416 km. Päällystettyjen teiden ja kevyen liikenteen väylien kuntotiedot mitataan ja kunto arvioidaan valtakunnallisesti yhtenäisellä tavalla maastossa tehtävillä mittauksilla sisältäen teiden tasaisuuden ja uraisuuden mittauksen sekä vaurioiden kartoituksen. Vilkkaimpien teiden kunto mitataan vuosittain ja hiljaisempienkin teiden kunto muutamien vuosien välein.

Linkkejä:

TIESITKÖ?

Keski-Suomen päällystetystä tieverkosta ramppeja on noin 48 kilometriä ja kiertoliittymiä 4,5 kilometriä. Pääkaistojen suuntaisia ohituskaistoja ja muita lisäkaistoja on yhteensä noin 150 kaistakilometriä.

Keski-Suomessa maanteiden osalta pääväyliin kuuluvat valtatiet 4 ja 9
​​​​​​​(Palvelutasoluokka I).


​​​​​​​Päällystetty tieverkko on jaettu ylläpitoluokkiin Y1-Y3, joista Y1 -luokkaan kuuluvat vilkkaat tiet.

Y1   Pituus 775 km, keskimääräinen vuorokausiliikenne noin 7 500 ajoneuvoa. Päällysteiden  keskimääräinen ikä noin 5 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana maanteistä on päällystetty uudelleen noin 91 %.
Y2 Pituus 950 km, keskimääräinen vuorokausiliikenne noin 2 100 ajoneuvoa. Päällysteiden keskimääräinen ikä noin 9 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana maanteistä on pällystetty uudelleen noin 74 %.
Y3 Pituus 1 120 km, keskimääräinen vuorokausiliikenne noin 440 ajoneuvoa. Päällysteiden keskimääräinen ikä noin 18 vuotta. Viimeisen 10 vuoden aikana maanteistä on päällystetty uudelleen noin 22 %.


​​​Ylläpitoluokat ja pääväylät Keski-Suomi

Mitatun kuntotiedon perusteella tieverkko luokitellaan kuntoluokkiin sekä ennustetaan päällystetyn tieverkon kuntoa tuleville vuosille. Kuntoennuste on vuosittain toteutettavien päällystyskohteiden valinnan lähtökohta. Kohdevalinnan yhteydessä optimoidaan vuosittain korjauksiin käytettävissä oleva rahoitus siten, että lopputulos on paras mahdollinen niin tienkäyttäjien kuin väyläomaisuudenhallinnan näkökulmista.

Korjausten kohdentaminen ja korjaustavat (vayla.fi)

​​​​​​​Valitettavasti kaikkia huonokuntoisia osuuksia ei saada kerralla kunnostetuksi, vaikka toimenpiteitä tarvitsevat osuudet ovatkin hyvin tienpitäjän tiedossa.

Päällystettyjen teiden kunto Keski-Suomessa

Huonokuntoisten määrä koko Keski-Suomen päällystetyllä tieverkolla ja myös vilkkaalla tieverkolla on vähentynyt vuosien 2015-2017 panostuksella päällysteiden uusimiseen (vertaa kuva alla). Huonokuntoisten teiden määrän ennakoidaan hieman kasvavan ennakoidulla rahoituksella tulevina vuosina. Huonokuntoisten määrän vähentäminen koko verkolla edellyttäisi rahoitukselta korkeampaa tasoa - 14 miljoonan euron jatkuvalla vuosirahoituksella korjausvelkaa ja huonokuntoisten kokonaismäärää olisi todennäköisesti mahdollista vähentää pysyvästi päällystetyllä verkolla.

Vuosi 2019 oli Suomessa historiallisen alhainen päällystettyjen kilometrien vuosivertailussa. Koko maassa uutta päällystettä laskettiin noin 1 800 kilometriä, kun huippuvuosina 90-luvun alkupuolella mentiin yli 7 000 kilometriin. Keski-Suomessa päällystettiin valtion teitä vuonna 2019 vain 107 kilometrin matkalla. Vuonna 2020 päällystysohjelman pituudeksi tuli lisärahoituksen sekä raaka-aineiden kustannustason laskemisen myötä lopulta noin 145 kilometriä.

Keski-Suomen ELY-keskuksen talvella 2021 kilpailutuksessa olevien urakoiden päällystyskohteiden yhteispituus on noin 100 km. Päällystysohjelman lopulliseen pituuteen vaikuttavat mm. urakoiden kilpailutusten tulokset, bitumin ja kaasun kustannustason muutokset sekä urakoiden työnaikaiset muutokset.

Päällystyskohteet Keski-Suomi 2021

Kokonaisrahoitus päällystettyjen teiden korjauksiin vuodelle 2021 on noin 11 miljoonaa euroa sisältäen uudelleen päällystysten lisäksi muun muassa rakenteen parantamista, paikkauksia sekä tiemerkintöjen tekemisen. Vuoden 2020 lopullinen kokonaisrahoitus oli noin 14 miljoonaa euroa. Vuosien 2022-2025 ennakoitu rahoitustaso on esitetty kuvassa 1, ko. vuosien lopullinen rahoitus varmistuu vuosittain myöhemmin.

Vilkkaimmin liikennöityjen väylien kunto saadaan käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa pidettyä hyvässä kunnossa vuonna 2021, vaikka huonokuntoisten kokonaismäärä vilkkaalla verkolla tulee vuodesta 2020 jonkin verran kasvamaan.

Muiden teiden osalta vuoden 2021 rakenteen parantamis- ja päällystystoimenpiteillä huonokuntoisten määrän kasvu pyritään estämään. Aivan vähäliikenteisimmillä teillä huonokuntoisten määrä tulee todennäköisesti vuoden 2021 aikana edelleen kasvamaan. Uudelleen päällystyksen lisäksi vaurioita korjataan erilaisilla päällystepaikkauksilla.

Linkkejä: