Redono kehittää paikallista ruoantuotannon ekosysteemiä Lohjalle

Vuonna 2016 Henri Laine alkoi pohtia, mitä hän voisi tehdä maapallon ja paremman tulevaisuuden hyväksi. Tuolloin prosessitekniikan insinööri Laine työskenteli teollisuuslaitoksien vedenpuhdistuksen parissa. Häntä huolettivat erityisesti puhtaan ruoan ja veden saatavuus.

”Teollisuudessa kaikkia sivuvirtoja ei aina pystytä paikallisesti käsittelemään. Jos hyötykohteita löytyy, niin ongelmaksi muodostuu kuljettaminen. Aloin ideoida, miten olemassa olevaa teollisuutta voisi hyödyntää paikallisessa ruoantuotannossa ja miten ruokaa tuotettaisiin kestävästi”, hän kertoo.

Laine tarttui tuumasta toimeen ja tutki netistä, mistä hän saisi apua ideansa kehittämiseen. Vastaan tuli Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen hallinnoima Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma, joka tarjoaa tukea ravinteiden kierrätystä edistäville pk-yrityksille. Hän otti ELY-keskukseen yhteyttä, ja siitä saivat alkunsa sekä ensimmäinen hanke että Laineen yritys Redono Oy.

Redonon toimitusjohtaja Henri Laine seisoo sisäviljelykontissa.
Redono Oy:n toimitusjohtaja Henri Laine.

Teollisuuksien sivuvirrat hyötykäyttöön urbaanissa ruoantuotannossa

Tuore yritys kehitti vuosina 2017–2018 tekemässään toteutettavuustutkimuksessa konttimittakaavan BioFeed-yksikön, joka tuottaa teollisista sivuvirroista nestemäistä lannoitetta. Syntyneellä lannoitteella tehtiin viljelykokeita mm. mikrolevälle ja erilaisille kasveille yhteistyössä Metropolia-ammattikorkeakoulun kanssa. Hankkeessa selvisi, että konseptia voidaan soveltaa muun muassa panimoiden, biokaasulaitosten ja kalojen kiertovesilaitosten sivuvirroille.

”Hankkeessa kehittämämme BioFeed-käsittelyprosessi teollisuuden sivuvirroille on tänä päivänä patentoitu menetelmä”, Laine kertoo.

Nyt yritys kehittää yhteistyökumppaniensa kanssa laajempaa kaupallisen mittakaavan tuotantoympäristöä eli paikallisen urbaanin ruoantuotannon ekosysteemiä Rosk’n Rollin Lohjan Munkkaan jätekeskukseen. Jäteasemalla toimii myös Gasumin biokaasulaitos, joka tuottaa Uudeltamaalta kerättävistä biojätteistä biokaasua ja kierrätyslannoitteita.

Paikallisen urbaanin ruoantuotannon ekosysteemin havainnekuva, jossa Redonon BioFeed-laitoksen avulla voitaisiin tuottaa ympärivuotista lähiruokaa ja elintarviketuotannon raaka-aineita kiertotalouden avulla.

Redonon BioFeed-käsittelylaitos jalostaisi biokaasulaitoksen tuottamista lannoitteista sisäviljelyteknologioille soveltuvia ravinnetuotteita 10 000 kuutiometriä vuodessa. Kierrätysravinteet hyödynnettäisiin paikallisesti muun muassa mikrolevän, arktisten yrttien, gourmet- ja lääkinnällisten sienten, humalan ja muiden ruokakasvien tuotannossa.

”PURE-toteutettavuustutkimushankkeen tavoitteena on luoda Munkkaalle useita tahoja palveleva yritysekosysteemi, jossa ravinteet kiertävät paikallisesti ja lähiruokaa tuotetaan vuoden ympäri. Tulevaisuudessa konsepti voidaan mitoittaa myös muille alueille ja kansainvälisille markkinoille”, Laine sanoo.

Hankkeen aikana on testattu erilaisia käsittelymenetelmiä biokaasulaitoksen lannoitteelle, suunniteltu BioFeed-ratkaisun kaupallista mallia sekä tehty sisäviljelykokeita kierrätyslannoitteilla. Haastatteluhetkellä viljelykokeet oli saatu päätökseen, ja Laineen mukaan ne onnistuivat odotusten mukaisesti. Viljelykokeiluissa kasvatettiin lapin nokkosia yhteistyössä Arctic Warriors Oy:n kanssa sekä muita ruokakasveja ja versoja. Kierrätyslannoitteilla on myös onnistuttu kasvattamaan mikrolevää yhteistyössä HAMK Bio-tutkimusyksikön kanssa.

Redonon kierrätyslannoitteilla on tehty viljelykokeita erilaisille kasveille. Kuvassa Redono Oy:n projektityöntekijä Tiia Laine yrttikasvien vesiviljelyjärjestelmän parissa.
Lapin nokkosia viljelty kierrätyslannoitteilla yhdessä Arctic Warriors Oy:n kanssa.
Kierrätysravinteilla toteutettiin myös viljelykokeiluja Chlorella Vulgaris-mikrolevällä HAMK Bio-tutkimusympäristössä.

Hankkeiden kulmakivenä on yhteistyö

Redono on vienyt ideaansa eteenpäin useissa eri rahoittajien tukemissa hankkeissa. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman lisäksi yritystä ovat tukeneet Business Finland ja Sitra.

”Hankkeet ovat olleet tärkeitä kehitysaskeleita yrityksemme toiminnalle ja tarjonneet alustan useiden toimijoiden yhteistyölle. Valtion tuki on mahdollistanut riittävät resurssit hankkeiden toteutukseen suunnitellusti ja tehokkaasti”, Laine sanoo.

Hän korostaa erityisesti yhteistyön merkitystä. Redono toimii tiiviissä yhteistyössä yritysten, oppilaitosten ja kaupungin kanssa.

PURE-hankkeen jälkeen Redono aikoo ottaa askeleen kohti käytäntöä ja jatkaa suunnittelutyötä yhteistyökumppaniensa kanssa muun muassa investointitarpeiden kartoittamisella.

Redono on saanut rahoitusta valtakunnallisesta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta kahteen tutkimus- ja kehittämishankkeeseen. 1.5.2017–28.2.2018 toteutetun REDONO-hankkeen kokonaisbudjetti oli 103 000 euroa, johon tukea myönnettiin 70 prosenttia (72 100 euroa). 1.12.2022–29.2.2024 toteutettavan PURE Paikallisen Urbaanin Ruoan Ekosysteemi -hankkeen kokonaisbudjetti on 250 000 euroa, johon tukea on myönnetty 70 prosenttia (175 000 euroa).

Ilmakuva PURE-tuotantoympäristöstä Lohjan Munkkaan jäteasemalla.
Lohjan Munkkaalle Rosk'n Roll Oy:n jäteasemalle suunniteltu PURE-tuotantoympäristö. BioFeed-laitos käsittelisi vuodessa 10 000 tonnia kierrätyslannoitetta, jota hyödynnettäisiin mikrolevän, humalan ja sienien tuotannossa sekä kasvien vertikaaliviljelylaitoksessa. Laitoskokonaisuus sisältäisi myös jalostus-, käsittely-, varasto- sekä logistiikkakeskuksen.

Päivitetty: 11.03.2024