Navigointivalikko
KAS Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Kaakkois-Suomi

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on valtionhallinnon toimija, joka hoitaa monipuolisesti elinkeinoelämään, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakuntien alueilla.

ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueella. ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen alueiden kestävää käyttöä.  ELY-keskus tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista toimialueellaan.

Visio

Kestävää tulevaisuutta tekemässä — ihmisten ja alueiden parhaaksi.
Elinvoimainen ja kestävä Kaakkois-Suomi.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Yhteistyö
 • Asiantuntijuus

Toiminta-alue

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toiminta-alueena ovat Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat.​​

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen vastuualueet

 • Elinkeinot, työvoima ja osaaminen
 • Liikenne ja infrastruktuuri
 • Ympäristö ja luonnonvarat

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tehtävät

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus
 • elinkeinoelämän kasvun ja kansainvälistymisen tukeminen
 • yrittäjyyden ja elinkeinotoiminnan edistäminen
 • työmarkkinoiden toimivuus, työvoiman saatavuus ja työllisyys
 • maahanmuutto, maahanmuuttajien kotouttaminen ja työllistyminen
 • koulutus, osaaminen ja kulttuuri

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

 • teiden kunnossapito
 • tienrakennushankkeiden suunnittelu ja toteutus
 • joukkoliikenteen tuki
 • liikenteen hallinta ja liikenneturvallisuus
 • yksityisteiden parantamisavustukset

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät:

 • teiden kunnossapidon ja investointien hankinnat eteläisellä hankinta-alueella (Kaakkois-Suomen, Uudenmaan ja Hämeen ELY-keskukset)
 • kaakkoisrajan maantieliikenteen rajanylityspaikkojen kehittäminen

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • ympäristövaikutusten arviointi
 • rakennussuojelu
 • vesihuolto- ja ympäristökunnostushankkeet
 • vesihuolto- ja kulttuuriympäristötuet
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Valtakunnalliset tehtävät:

 • metsäteollisuuden ja siihen liittyvän kemianteollisuuden ympäristökysymyksiä koskevat asiantuntijatehtävät
 • kemikaalilain mukaisten valvontakysymysten asiantuntijatehtävät
 • Suomen ja Venäjän väliseen rajavesistöjä koskevaan sopimukseen liittyvät tehtävät

Toimialueen rajat ylittävät tehtävät:

 • tulvariskien hallinta Kymijoen ja Vuoksen vesistöalueilla
 • Päijänteen ja sen alapuolisen Kymijoen säännöstely
 • Saimaan ja Vuoksen juoksutustehtävät