Navigointivalikko
KAS Suunnittelun ja seurannan asiakirjat TLS Liikennejärjestelmätyö

Liikennejärjestelmätyö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus suunnittelee liikennejärjestelmää tiiviissä yhteistyössä maakuntien liittojen ja kuntien kanssa. Liikennejärjestelmäsuunnittelu (LJS) on pitkän aikavälin strategista suunnittelua. Siinä käsitellään liikenteen ja maankäytön vuorovaikutusta ja suunnitellaan maankäytön synnyttämää liikennetarvetta, eri kulkumuotoja ja niiden työnjakoa, liikenneverkkoja ja niiden investointihankkeita sekä liikennejärjestelmän vaikutuksia ja rahoitusta. Kaakkois-Suomen erityispiirteenä työtä tehdään myös kansainvälisen liikenteen edellytysten turvaamiseksi. LJS kytkeytyy kiinteästi maakuntakaavoihin ja kuntien maankäytön suunnitteluun ja sen on tuettava alueen kehittämistä, elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja ihmisten arkiliikkumista.

Liikennejärjestelmätyöhön liittyy kiinteästi joukkoliikenteen suunnittelu, liikenneturvallisuustyö ja liikkumisen ohjauksen tukeminen. Liikenneturvallisuustyö on merkittävässä roolissa LJS:ssä painottuen kuntatasolle. Vuoden 2016 keväästä alkaen Kymenlaakson LJS-työhön on lisätty uutena tasona Kouvolan ja Kotkan seutukuntatyö. Seutukuntatyössä keskitytään seudulliseen LJS-työhön liittämällä tiiviimmin liikenneturvallisuus, joukkoliikenne ja maankäyttö seutukunnan alueen suunnitteluun ja kuntien hallintokuntien päivittäiseen työhön.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen molemmissa maakunnissa (Kymenlaakso ja Etelä-Karjala) tehdään jatkuvaa liikennejärjestelmätyötä. Tämä mahdollistaa kaikki liikennemuodot kattavan liikennejärjestelmätyön ja valtakunnallisten liikenteen strategioiden ja tavoitteiden jalkauttamisen. Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen edellinen liikennestrategia valmistui syksyllä 2014 ja päivitettiin keväällä 2020. Etelä-Karjalan liikennestrategian päivitys valmistui keväällä 2020 Kaakkois-Suomen liikennestrategiatyön rinnalla. Kymenlaakson liikennestrategia on valmistunut syksyllä 2015. Liikennestrategiatyö mahdollistaa ELYn ja maakuntien lyhyen aikavälin toimenpiteiden toteutusohjelmien sisällön määrittämisen.

Vuoden 2020 erityisteemana valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma Liikenne12

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen liikennestrategia päivitettiin alueen toimintaympäristön muutosten, tavoitteiden ja toiminnallisten ja infrastruktuurihankkeiden osalta.  Ajantasaisella liikennestrategialla tuetaan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laadintaa. Strategian päivitys valmistui loppukeväästä 2020.

Uudessa Kaakkois-Suomen liikennestrategiassa on huomioitu meneillään olevan valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman, Liikenne 12 tavoitteet ja esitetty hankkeiden ja toiminnallisten toimenpiteiden vaikutus valtakunnallisten tavoitteiden saavuttamisessa.

Ensimmäinen valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan parlamentaarisessa ohjauksessa vuosille 2021 - 2032. Suunnitelmasta on tarkoitus päättää keväällä 2021.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tullaan esittämään liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristöä koskeva analyysi, suunnitelman yhteiskunnalliset päämäärät ja liikennejärjestelmää koskevat tavoitteet. Suunnitelma sisältää 12-vuotisen toimenpideohjelman, joka sisältää valtion ja kuntien toimenpiteitä sekä liikennejärjestelmää koskevan valtion rahoitusohjelman. Suunnitelmassa kuvataan liikennejärjestelmäsuunnitelman toteuttamisen vaikutuksia sekä suunnitelman seuranta.