Navigointivalikko
KAS TLS Joukkoliikenteen järjestäminen

Henkilöliikennepalvelujen järjestäminen - alueen joukkoliikennepalvelut

          

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on sitoutunut valtakunnallisiin liikennepoliittisiin tavoitteisiin, joista yksi on lisätä joukkoliikennevälineillä tehtyjen matkojen osuutta kaikista matkoista. Tavoitteet liittyvät paitsi liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseen, myös pitkällä tähtäimellä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Joukkoliikennettä priorisoidaan liikennejärjestelmän kehittämisessä etenkin kaupunkiseuduilla.

Linja-autoliikenteen säännöllinen palvelutarjonta muodostuu yhtäältä yrittäjälähtöisestä so. markkinaehtoisesta liikenteestä, johon ei ohjaudu julkista tukea. Tällaista liikennettä on yleisesti suuremman kysynnän yhteysväleillä ja pitkämatkaisessa liikenteessä. Toisaalta palvelutarjonta voi pohjautua perustellusti myös sopimusliikenteeseen, jossa liikenteenharjoittajalle maksetaan hoidetusta liikenteestä liikennöintikorvausta eli julkista tukea. Sopimusliikennettä ajetaan sekä kaupungeissa että toisaalta hiljaisemman kysynnän yhteysväleillä, näissä lähinnä peruspalvelutasoisen tarjonnan varmistamiseksi. ELY-keskuksella ei ole suunnittelu- tai päätösvaltaa junaliikenteen palvelutarjonnan osalta.  

Laki liikenteen palveluista velvoittaa ELY-keskuksen toimivaltaisena viranomaisena suunnittelemaan julkisen henkilöliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoittelemaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Tässä suunnittelussa markkinaehtoisesti syntyvät palvelut ja julkisesti hankitut palvelut on sovitettava yhteen. Liikkumispalveluita suunnitellessaan tulee kuulla alueella toimivia henkilöliikennepalveluiden tarjoajia sekä toimia yhteistyössä muiden vastaavia palveluita järjestävien viranomaisten ja kuntien kanssa.

Rahoitus

ELY-keskuksen saama joukkoliikenteen valtionrahoitus on säilynyt viime vuosien tasolla, vaikka liikenteen hankinnan yksikkökustannukset ovat nousseet. Nykyisen rahoitustason ei odoteta myöskään tulevina vuosina lisääntyvän. ELY-keskus suuntaa rahoitustaan kaupunkiseudulla ja vilkkaamman kysynnän yhteysväleillä joukkoliikenteen käytön tukemiseen ja laajempaan palvelutarjontaan sekä muilla alueilla ja yhteysväleillä pääosin peruspalvelutason mukaisen tarjonnan turvaamiseen. Sopimusliikenteen suunnittelussa tehdään yhteistyötä kuntien kanssa ja kunnat osallistuvat näiden liikennepalveluiden rahoitukseen.