Aluekehittäminen Kainuussa

Kainuun ELY-keskuksen aluekehittämisen keskeiset tavoitteet on kirjattu hallituskausikohtaiseen strategiseen tulossopimukseen. Se perustuu ohjaavien hallinnonalojen yhdessä laatimaan ELY-keskusten ja aluehallintovirastojen yhteiseen strategia-asiakirjaan sekä toiminta-alueen maakuntaohjelmiin ja niiden toteuttamissuunnitelmiin. Kainuun ELY-keskus toteuttaa siis strategia-asiakirjan kansallisia linjauksia ottaen huomioon oman alueen erityispiirteet ja olosuhteet.

Strategiakaudella 2019–2023 Kainuun ELY-keskuksen strategiset painotukset ovat:

1. Vahvistetaan Kainuun elinvoimaa ja kasvua kestävällä tavalla

Kainuun ELY-keskus edistää yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa Kainuun elinvoimaa parantamalla yritysten kilpailukykyä ja vientiedellytyksiä huomioiden kestävän kehityksen vaatimukset ja hiilineutraalisuuden tavoitteen. Toimenpiteissä huomioidaan tulossopimuksen painotukset.  Kainuun ELY-keskus toimii TF-strategian mukaisesti maakunnallisen TF-työn koordinoijana. Uudenlaisia asiakaslähtöisiä työvoima- ja yrityspalvelujen toimintamalleja kehitetään yhdessä asiakkaiden, sidosryhmien, alueen toimijoiden ja palvelutuottajien kanssa. Toiminta tehdään tiiviissä yhteistyössä Kainuun TE-toimiston kanssa.   

2. Varmistetaan määrällisesti riittävän ja laadullisesti oikean työvoiman saatavuus Kainuussa

Tehdään aktiivista alueellista yhteistyötä osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi. Osallistutaan aktiivisesti kuntakokeilujen toteuttamiseen. Panostetaan uusien valtakunnallisten toimintatapojen ja käytäntöjen nopeaan käyttöönottoon alueelliset erityispiirteet huomioiden. Kansainvälisen rekrytoinnin mahdollisuuksien tunnettavuutta lisätään, ja kehitetään aktiivisesti maahanmuuttoon ja kotouttamiseen liittyviä toimenpiteitä. TE-toimiston organisaatiorakenne uudistetaan.  

 3. Päämääränä kainuulainen hyvä elämä   

Ilmastonmuutos- ja luonnon monimuotoisuuskysymykset integroidaan osaksi koko ELY-keskuksen toimintaa ja päätöksentekoa. Luodaan toiminnalla vähähiilistä turvallista, terveellistä ja viihtyisää elinympäristöä sekä kestävää yhdyskuntarakennetta.  Edistetään aktiivisesti maaseudun elinvoimaa sekä vastuullista ruokajärjestelmää toiminta-alueellamme.

4. Kainuun ELY-keskus on erinomainen työpaikka ja haluttu yhteistyökumppani  

Toimintaa kehitetään yhä vahvemman kumppanuuden ja verkostoissa toimimisen suuntaan. Sekä sisäisessä että ulkoisessa toiminnassa keskiössä ovat avoimuus, aktiivinen vuorovaikutus ja viestintä. Hyvään henkilöstöpolitiikkaan sisältyvät asiantuntemuksen aktiivinen kehittäminen organisaation kaikilla tasoilla sekä työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen. Työn murroksen vaatimukset huomioidaan yksilö- ja organisaatiotasolla. 

Kainuu-ohjelman 2018-2021 mukaan Kainuun kehittämisen painopisteitä ovat:

  1. Yritykset, osaaminen ja Kainuun vetovoima
  2. Saavutettavuutta uusilla liikkumisratkaisuilla ja sähköisillä palveluilla sekä infrastruktuuri-investoinneilla
  3. Tavoitehakuista alueellista yhteistyötä
  4. Hyvinvoinnin vahvistaminen
  5. Positiivinen maakuntakuva

Päivitetty: 05.03.2024