Strategista kasvua muutoksessa 

Euroopan union rahoittama - logo

Strategista kasvua muutoksessa -hanke edistää lappilaisten yritysten elinvoimaa, kilpailukykyä ja kasvua. Euroopan sosiaalirahasto plus rahoittaman ja Lapin ELY-keskuksen toteuttaman hankkeen toiminta-aika on 1.12.2023 - 30.11.2026. Hanke on 100-prosenttisesti ESR+ - rahoitteinen ja sen kokonaisbudjetti on 1 147 437 euroa.

Toimintaympäristö

Lappilainen yrityskenttä tarvitsee lisää kasvavia ja kansainvälistyviä yrityksiä: Suomessa yrittäjyyden toimintaympäristön kilpailukyky on vaihteleva eikä aina vertailumaiden tasolla. Perustettavien yritysten määrä on potentiaaliimme nähden alhainen ja vientiä harjoittavien yritysten joukko on pieni ja painottuu suurempiin yrityksiin. Ylipäätään kasvua ja erityisesti voimakasta kasvua tavoittelevien yritysten määrä on pieni. Lapissa kasvulle ja kansainvälistymiselle on halua ja tarvetta, mutta selvityksen mukaan palveluihin ohjautuminen ja esimerkiksi kasvua ja kansainvälistymistä tukevia palveluita ei tunneta riittävän hyvin eikä niitä siten ole laajasti hyödynnetty. Alueellisten kehitysnäkymien 2022 mukaan Lapissa haasteena on saada lappilaiset yritykset vahvemmin mukaan TKI-toimintaan ja hyödyntämään tarjolla olevia rahoitusmahdollisuuksia. Yrityksiä on kannustettava rohkeampaan TKI-toimintaan, vahvistamaan TKI-osaamistaan sekä hyödyntämään nykyistä enemmän tutkimustietoa ja TKI-kehittämispalveluja kehittämistoiminnassaan.

Muutoksessa olevalla yrityspalveluverkostolla voidaan vastata yritysten kasvaviin ja kehittyviin osaamistarpeisiin, mutta siihen tarvitaan lappilaisten toimijoiden yhteistä näkemystä, miten yrityspalvelut vastaisivat mahdollisimman tehokkaasti yritysten kasvutarpeisiin. Yrityspalveluverkosto tarvitsee yhteistä lappilaista näkemystä muutostilanteissa , joista globaalit muutokset ja kriisit muodostavat yrityksiin suuren haasteen mm. tuottavuuden näkökulmasta. Myös kuntien rooli yritysten kehittämisessä on vahvistumassa hyvinvointialue- ja TEPA24-uudistusten myötä. Lappiin tarvitaan yrittäjyysstrategia, joka ohjaa lappilaisia yrityspalvelutoimijoita sekä yrittäjyyteen kytkeytyviä toimijoita vastaamaan toimintaympäristön haasteisiin osaamista nostamalla.

Hankkeen tuloksena 

Hankkeen tuloksena lappilainen näkemys yrityspalveluista on edelleen jalostunut ja toimijoiden vuoropuhelu tiivistynyt. Lappilaisille yrityksille tarjotaan laadukasta, oikea-aikaista ja vaikuttavaa tukea osaamisen kehittämiseksi. Aktiivisella osaamisen nostolla voidaan merkittävästi vaikuttaa yritysten kasvu- ja kv-pyrkimyksiin. Yritysten elinvoimaa, kilpailukykyä sekä kasvua voidaan vauhdittaa mm. seuraavien teemojen vahvistamisella: digitaalisuus ja tietoturvallisuus; kestävä ja vastuullinen yritystoiminta sekä muutoskyvykkyys; kilpailukyky; tuottavuus; jaksaminen ja työhyvinvointi sekä rekrytointiosaaminen. Näitä osaamisalueita vahvistamalla yrityksellä on hyvät edellytykset vahvistaa työnantajakuvaansa ja siten mm. tavoittaa osaavaa työvoimaa kovenevassa kilpailutilanteessa. Hankkeen tuloksena lappilaisten yritysten ja yritysasiantuntijoiden TKI -osaaminen on kasvanut ja Lapin TKI-intensiteetin kasvulle on luotu edellytyksiä.

Hanke edistää myös Lappi-sopimusta ja erityisesti sen keskeistä tavoitetta kehittää osaamista vastaamaan toimintaympäristön nopeita muutoksia (erityisesti yritysten kestävän kasvun, kansainvälistymisen, TKI-toiminnan ja tuottavuuden lisäämiseksi).

Oikopolut

Hankkeen tavoitteet

  • Hankkeen tavoitteena on pk-yritysten johdon ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen, jotta ne voivat vastata paremmin toimintaympäristön nopeisiin ja mittaviin muutoksiin. Hankkeen toimenpitellä edistetään yritysten osaamista hyvän työelämän kehittämiseksi ja kilpailukyvyn lisäämiseksi koulutuksen, neuvonnan, ohjauksen ja verkostojen kautta ja aktivoidaan yrityksiä kehittämissuunnitelmien eteenpäin viemisessä. Näillä toimenpiteillä pyritään vaikuttamaan merkittävästi mm. yritysten muutoskyvykkyyteen, tuottavuuteen, työhyvinvointiin, sekä kasvu- ja kansainvälistymispyrkimyksiin.

    Hankkeen eri toimenpiteillä pyritään tavoittamaan ainakin 500 yritystä. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa aktivointityö, yritysharavointi, viestintä sekä hankkeessa tuotetut osaamisen kehittämisen kokonaisuudetja klinikat. Hankkeen kilpailuttamiin osaamisen kehittämisen toimenpiteisiin ohjautuu 100 lappilaista yritystä.

  • Hankkeessa laaditaan Lapin ensimmäinen yrittäjyysstrategia, jolla muodostetaan yhteinen näkemys ja tavoitetila yrittäjyyden edistämisestä ja yritysten palveluverkoston kehittämisestä. Lapissa ei ole laadittu yhteistä asiakirjaa ja/tai strategiaa yrittäjyyden edistämiseksi. Yhteinen tahtotila tulee asettaa korkealle lappilaisten yritysten kehittämistyössä.

    Yrittäjyysstrategia laaditaan vuorovaikutteisessa prosessissa toimijaverkoston kanssa. Tavoitteena on, että alueellinen yrityspalvelunäkemys kirkastuu, roolit selkiintyvät, tietoisuus yrityspalveluverkoston palveluista entisestään parantuu sekä näiden tuloksena yrityksille kyetään tarjoamaan muutostilanteessa osuvampaa palvelua.

  • Hankkeessa pilotoidaan TKI-lähettiläs -toimintamalli, jolla halutaan edistää TKI-toimintaa pk-yrityksissä ja yritysrajapinnassa. Toimintamallin kehittämisessä huomioidaan Lapin älykkään erikoistumisen strategian painopisteet. TKI-lähettilään tentävänä on vahvistaa sekä yritysten johdon ja henkilöstön että Lapin seudullisen yrityspalveluverkoston tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) osaamista monipuolisesti. Keskeisenä tehtävänä on myös tiedottaa, aktivoida, sparrata ja ohjata yrityksiä sekä edistää TKI-hankkeiden käynnistymistä. Toiminnan piiriin valikoidaan yritykset hankkeen edetessä.

Ota meihin yhteyttä! 

Ulla-Maija Uusitalo, projektipäällikkö

[email protected]

0295 037 157

Marjaana Westerman, projektikoordinaattori

[email protected]

0295 037 122

Jyry Lehtoniemi, yritysasiantuntija

[email protected]

0295 037 079

Trifon Suopela, yritysasiantuntija

[email protected]

0295 037 084

Päivitetty: 08.04.2024