Vakkolankosken kalatie Porvoonjoella

Ilmakuva Vakkolankoskesta.
Vakkolankoski ennen kalatien rakentamista.
Etualalla louhittu ja kivetty kalatie sekä betoninen väliseinä, jolla rajoitetaan kalatiehen tulevan veden määrää.


Vakkolankoski sijaitsee Porvoonjoessa, Askolan kunnassa. Porvoonjoen valuma-alue Vakkolankosken kohdalla on 1 115 km2, josta järviä on 2 %. Virtaamavaihtelut voivat olla hyvin voimakkaita pienestä järvisyydestä johtuen.

Voimalaitoksen lupaehtojen mukaan kalatiehen ja koskialueelle tulee johtaa vettä 0,7 m3/s 1.5.–31.10. välisenä aikana. Vakkolankosken nousukorkeus on 6,8 m ja kalatien yhteispituus on noin 80 metriä. Kalatie toteutettiin ns. hybridikalatienä, josta 4,1 metrin nousu on toteutettu luonnonmukaisena kalatienä (65 metriä) ja yläosan nousu 2,7 m on rakokalatieosuutta (15 metriä). Rakokalatiessä on 14 allasta ja altaiden vedenpintojen ero altaiden välillä on 0,2 m.

Rakokalatien alapuolelle louhittiin kanaali, johon rakennettiin yhteensä 16 luonnonkivistä kynnystä 1,5–3 metrin välein. Joka kolmas kynnys on ns. pääkynnys, joka koostuu kolmesta suuremmasta kivestä ja yhdestä matalammasta laakeasta porraskivestä. Pääkynnysten väleihin kivettiin muodoltaan vaihtelevia lisäkynnyksiä, jolloin yli 0,2 m korkeita vesikynnyksiä ei päässyt muodostumaan. Rakenteita tukevat kivet ankkuroitiin kanaalin pohjaan teräsankkureilla ja osa kivistä voitiin sijoittaa siten, että ne tukeutuvat ankkuroituihin kiviin. Kynnykset toteutettiin pääasiassa luonnonkivistä. Kalatien keskivaiheille louhittiin leveähkö yhtenäinen allas, joka mahdollistaa kalojen levähtämisen nousun aikana.

Vakkolankosken alapuolella ei ole täydellisiä nousuesteitä, mutta kahdella alemmalla voimalaitoksella on vielä tehtävä nousua helpottavia toimenpiteitä nousumahdollisuuksien parantamiseksi. Paikallisten kalojen vaellusta ja kalatien käyttöä on tutkittu Vakkolankoskella VAKI-laskurilla ja todettu, että kalat käyttävät kalatietä. Kun alapuolisen jokiosuuden nousumahdollisuuksia saadaan parannettua, niin Vakkolankosken kalatie mahdollistaa vaelluskaloille nousumahdollisuuden Porvoonjoen ylempiin osiin.

Perustietoja Vakkolankosken kalatiestä

  • Valmistumisvuosi: 2009
  • Pituus: 80 m
  • Nousu: 6,8 m
  • Miten nousu on porrastettu: 16 luonnonkivikynnystä ja yläosa betonisena rakokalatienä
  • Pääkynnysten korkeusero: 0,2–0,5 m
  • Mitoitusvirtaama: 0,6 m³/s
  • Vesileveys mitoitusvirtaamalla: 2,5–4 m
  • Vesisyvyys mitoitusvirtaamalla: 0,5–1,2 m
  • Etäisyys jokisuusta: 20 km
Vakkolankosken padon alapuolista aluetta, johon louhittiin kynnystetty kalatieosuus.

Asemapiirros Vakkolankosken kalatiestä.
Pituusleikkaus Vakkolankosken kalatien luonnonmukaisemmasta osuudesta.
Luonnonmukaisen kalatieosuuden poikkileikkauskuva havainnollistaa kivikynnysten rakennetta.
Vakkolankosken rakokalatieosuus.
Kalatien suuaukko keskellä. Kuvassa syksyinen runsaan virtaaman tilanne, jolloin vettä tulee myös vasemman puoleista reittiä altaaseen.
Vakkolankosken rakokalatie on betonirakenteisena, jossa veden kulkua ohjataan väliseinillä altaista toiseen. Altaiden vesisyvyys on n. 1,0 metriä.

 

Kuvat: Harri Aulaskari, Tero Taponen ja Olli Jaakonaho

Päivitetty: 04.08.2022