Navigeringsmeny
Dataskyddsbeskrivning (Uudenmaan ELY-keskus)

Dataskyddsbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/1999) 10 § EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679

Upprättad 13.2.2018

1. Registeransvarig

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland

2. Registrets namn

Nyhetsbrevsregister

3. Person som svarar för registerärenden

Kommunikation/Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Semaforbron 12, B, 5 vån
00520 HELSINGFORS
[email protected]

4. Registrets ändamål

  • Utskick av nyhetsbrev
  • Iakttagande av marknadsföringsförbud som avses i lagstiftningen

Hanteringen av uppgifterna grundar sig på skötsel av kundrelationen, den registrerades samtycke eller den personuppgiftsansvariges legitima intressen.

5. Uppgifterna i registret

I registret hanteras uppgifter som behövs för att uppfylla ändamålet med registret:

  • Kontaktuppgifter: namn, adress, e-post, telefonnummer
  • Demografiska uppgifter: kön
  • Intressen och agerande på den personuppgiftsansvariges webbplatser och tjänster
  • Andra uppgifter som kunden själv har lämnat
  • Uppgifter om personens anordning: bl.a. terminal, IP-adress, operativsystem och webbläsare

6. Informationskällor

Personuppgifterna samlas in av de registrerade i samband med kampanjer, återkoppling och beställningar av nyhetsbrev. Med kakor samlas också information om hur webbplatserna används.

7. Utlämnade och översändande av uppgifter

Uppgifterna lämnas inte ut utan den registrerades samtycke annat än inom de gränser som lagen medger och förpliktar till eller på ett sätt som krävs av myndigheterna. För att kunna hantera uppgifterna i enlighet med registrets ändamål kan underleverantörer anlitas och uppgifter skickas utanför EU-/EES-området, om det behövs för tjänsten. Då ser den registeransvariga till att genom avtal sörja för att dataskyddet är på en tillräcklig nivå i enlighet med lagstiftningen.

8. Tid som uppgifterna bevaras

Den registeransvarige bevarar uppgifterna endast så länge som det behövs med tanke på ändamålet med registret.

9. Skydd av registret

De databaser där uppgifterna sparas är tekniskt och fysiskt skyddade på ett sådant sätt att utomstående inte har tillgång till dem. Endast de personer som behöver uppgifterna för sina arbetsuppgifter har tillgång till dem.

10. Rätt att kontrollera, korrigera och radera uppgifterna

Den registrerade har rätt att när som helst avbeställa nyhetsbrevet.

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter som sparats om honom eller henne, rätt att yrka på att felaktiga personuppgifter korrigeras och rätt att få sina uppgifter raderade ur registret.

Begäran om att kontrollera, korrigera eller radera uppgifterna skickas i skriftligt format med underskrift till den person som svarar för registerärenden.

11. Överförings- och förbudsrätt

Den registrerade har rätt att få ut de personuppgifter som rör honom eller henne och som han eller hon har tillhandahållit den personuppgiftsansvarige i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format, om behandlingen grundar sig på samtycke eller på ett avtal och om behandlingen sker automatiserat.

Den registrerade har med stöd av artikel 18 i EU:s dataskyddsförordning rätt att begränsa behandlingen av hans eller hennes uppgifter.

Överförings- och förbudsrätten träder i kraft 25.5.2018.

12. Ändring av dataskyddsbeskrivningen

Den registeransvariga förbehåller sig rätten att uppdatera och ändra dataskyddsbeskrivningen. Om lagstiftningen det kräver, underrättas den registrerade om saken.

 

Uppdaterad: 25.01.2023