Nylands NTM-centrals tjänster inom landsbygdsnäringarna

Här är en kort översikt över tjänster inom landsbygdsnäringarna i Nylands NTM-Central. Du kan läsa mer om våra olika tjänster på vår webbplats https://www.ely-keskus.fi/sv/maaseutuelinkeinot.

Genom att prenumerera på nyhetsbrevet för landsbygdsprogrammet får du information om aktuellt finansiering och utbetalning av jordbruksinvesteringar, startstöd för unga odlare och landsbygdens företagsstöd. Dessutom innehåller nyhetsbrevet berättelser om projekt som finansieras genom landsbygdsutvecklingsprogrammet.

Investeringsstöd för gårdar  

Investeringsstöd för gårdsbruk kan beviljas lantbruksföretagare för utveckling av effektiviteten och kvaliteten i produktionsverksamheten. Stöd kan beviljas för nödvändiga och skäliga kostnader i samband med investeringar. Investeringsstöd beviljas som en procentuell andel av de godtagbara kostnaderna för den åtgärd som stöds.

 • Tony Lassas, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115

Startstöd för unga jordbrukare   

Startstöd till unga jordbrukare beviljas en sökande som första gången börjar bedriva jordbruk som näringsidkare (ung jordbrukare), och som vid tiden för ansökan är under 41 år. Startstöd till unga jordbrukare kan ansökas kontinuerligt, men ansökningarna behandlas periodvis.

 • Tony Lassas, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115

Stöd för företagsverksamhet                     

Med hjälp av programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland stöds företagsverksamhet som gäller utvidgande av gårdsbruksenhetens verksamhet så att den gäller även annat än jordbruk. Stöd kan även beviljas till företagsverksamhet utan någon som helst anknytning till jordbruk då det är fråga om ett småföretag. Det är möjligt att få stöd i form av bidrag för grundande av företag och investeringar.

 • Tony Lassas, 0295 021 091
 • Juha-Pekka Nikkola, 0295 021 115
 • Siina Viskari, 0295 021 178

Landsbygdens byggnadsinvesteringar

Rådgivning angående byggnadsinvesteringar i jordbruken, i företagen- eller i utvecklingsprojekt.

 • Markku Kuusinen, 0295 021 087

Finansiering av landsbygdsprojekt              

Det är möjligt att få stöd för landsbygdsutveckling för att utveckla näringslivet, nya näringar och produktionsmöjligheterna på landsbygden. Med projektfinansieringen kan man främja samarbete och innovationer på landsbygden.

 • Juha Mäkinen, 0295 021 110
 • Maria Konsin-Palva, 0295 021 081

Elektronisk ansökan om stöd

Ansökningar om jordbruksinvesteringar, startstöd för unga odlare och landsbygdens företagsstöd kan lämnas in elektroniskt via Hyrrä-systemet. Hyrrä-tjänsten gör det enkelt att göra en ansökan, följa behandlingen av ett ärende och bläddra i din egen applikationsinformation.

Miljöavtal

Skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet

Avtal kan ingås för följande områden som inte är åkermark: vårdbiotoper, naturbeten, åkerkantzoner och åkerholmar med stor biologisk mångfald eller stort landskapsvärde. Kantzoner måste ligga mellan åker och skog, mellan åker och väg eller mellan åker och vattendrag. Stöd kan sökas av aktiva jordbrukare samt registrerade föreningar. Stöd söks på blankett nr 253.

Skötsel av våtmarker

Avtal kan ingås i fråga om en våtmark, ett översvämningsområde eller en areal som upptas av en fåra som återställts i naturenligt skick och där skötselåtgärder vidtas samt kantområden som är tillräckliga med hänsyn till skötseln. Ett avtal kan också ingås i fråga om anläggande och skötsel av små våtmarker, bottendammar och översvämningsområden. Stöd kan sökas av aktiva jordbrukare samt registrerade föreningar eller vattenrättslig sammanslutning. Stöd söks på blankett nr 262.

Uppfödning av lantraser

Ersättning kan fås för ursprungsraser, som är i gårdens besittning. Avtalsdjuren ska vara renrasiga och avtalsdjuren ska under avtalsperioden användas till fortplantning av rasen. Stöd söks på blankett nr 218.

OBS! Ansökan om stöd bestäms av en ansökningsförordning varje år. År 2022 har man inte möjlighet att anhålla nya lantrasavtal.

 • Esme Manns, 0295 021 101

Avtal om upp­rätt­hål­lan­de av ursprungsväxter

Kontraktet för underhåll av ursprungsväxter säkerställer bevarande av gamla sorter. Du kan få stöd för underhåll av ursprungsväxter om du förbinder dig till ett kontrakt för det. De ursprungsväxter är en landsort eller en gammal kommersiell sort eller representerar en modifierad stam av en gammal kommersiell sort.  De u​​​​rsprungsväxter inkluderar: gräs- och foderväxter, spannmål, grönsaker, rödbetor, utsädespotatis och olje- och fiberväxter.  Stöd söks på blankett nr 214.

Ekologisk produktion

Du kan ansöka om ersättning för ekologisk produktion för växtodlings- eller husdjursgårdar samt för sådan areal där du odlar frilandsgrönsaker. Stöd söks på blankett nr 215.

 • Esme Manns, 0295 021 101

Ersättning för rådgivning till gårdar             

Rådgivning kan ges till alla odlare, oberoende om de får jordbruksstöd eller ej, de som börjar bedriva jordbruk samt till registrerade föreningar eller vattenrättsliga sammanslutningar som söker ett miljöavtal. Rådgivningsorganisationens valda rådgivare söker rådgivningsersättning från NTM-centralen.

 • Hanna Karnijoki, 0295 021 067
 • Esme Manns, 0295 021 101 

Icke-produktiva investeringar

Ersättning för icke-produktiva investeringar kan sökas för anläggning av våtmarker (aktiva jordbrukare, registrerade föreningar, vattenrättsliga sammanslutningar). Ersättning för icke-produktiva investeringar för anläggande av våtmark söker du med blankett 195. Stöd för anläggning av våtmarker kan också sökas via HYRRÄ-tjänsten​​​​​​.

OBS! Ansökan om stöd bestäms av en ansöknings förordning varje år.

 • Esme Manns, 0295 021 101

​Utbetalning av stöd beviljade av NTM-centralen

 • Leena-Maria Pesonen, 0295 021 216
 • Taina Rönnblad, 0295 016 264
 • Eeva Hammar, 029 502 1071
 • Exell Katariina, 0295 021 330

maksatus.uusimaa@ely-keskus.fi

​​​Kontaktuppgifter angående jordbruksstöd

Jordbruksstödsrådgivning, svenskspråkig rådgivning, jordbrukarstöden, speciellt miljöersättning och kompensationsersättning

 • Esme Manns, 0295 021 101
 • Tobias Bruce, 050 396 3464

Frågor angående stödrättigheter

 • Hanna Karnijoki, 0295 021 067

Grundstöd för jordbruk, förgröningsstöd, stöd till unga jordbrukare

 • Hanna Karnijoki, ​0295 021 067
 • Vesa Kaasalainen, 0295 021 063

Tvärvillkor

 • Hanna Karnijoki, 0295 021 067
 • Cecilia Lindholm, 0295 021 186

Tolkning av nitratförordningen

 • Johan Sundberg, 0295 021 463

Övervakning av jordbruksstöd

Övervakningschef

 • Maria Saarimaa-Ylitalo, 0295 020 915

Övervakning av djurstöd

 • Henrika Taimiaho, 0295 021 192

​​​​Utsädes-, foder- och åkerövervakning

 • Vesa Kaasalainen, 0295 021 063

Vintertida övervakningar, övervakning av flyghavre, åkerövervakning

 • Lauri Piltonen, 0295 020 113

Basskiftesregister och åkerövervakning

 • Juho Uusisalmi, 0295 021 170

Svenskspråkiga åkerövervakningar och vintertida övervakningar

 • Andreas Wiksten, 0295 021 974
 • Cecilia Aven, 0295 021 162

Kontaktinformation

NTM-centralen i Nyland

 • postadress: PB 36, 00521 HELSINGFORS
 • besöksadress: Semaforbron 12 B (5 våningen)
 • faxnummer: 09 61500 829
 • e-post: ​​​​​​​registratur.nyland@ntm-centralen.fi