​​​​​​​Bilagor till ansökan - Investeringsstöd för gårdar

Till ansökan om investeringsstöd för jordbruk bifogas följande handlingar för att förutsättningarna för beviljande av stöd ska kunna utvärderas:

 1. Affärsplan på blankett 3430 och tillhörande ekonomiska kalkyler
 2. Bankens kreditlöfte på blankett 3311
 3. Beskattningsuppgifter:
 • Kopia av sökandens/sökandenas beskattningsbeslut och sökandens skatteblankett (skattedeklaration för jordbruket) av den senast inlämnade skattedeklarationen före anhängiggörandet av ansökan
 • Kopia av de skatteblanketter med vilka sökanden har anmält sin näringsinkomst till skattemyndigheten året innan ansökan anhängiggjordes
 • Tillförlitlig utredning om inkomstförändringar, om de har förändrats väsentligt eller kommer att ändras från inkomsterna enligt verkställd beskattning. Om de nämnda ändringarna grundar sig på ändringar i ett arbetsavtals- eller tjänsteförhållande ska arbetsgivarens intyg lämnas in.

4. Kopior av arrendeavtalen, om byggnaden som stöds är belägen på ett område vars besittning baserar sig på ett arrendeavtal. En förutsättning för beviljande av stöd är att arrendeavtalet är i kraft i 10 år och att de har registrerats.

5. En förteckning över företagets skulder på blankett (nr 500), för vilka företagstillgångarna utgör säkerhet, eller motsvarande uppgifter på annat sätt samt vid behov gravationsbevis för gårdsbruksenheterna.

6. Planer för byggande som har gjorts i enlighet med Finlands byggbestämmelsesamling A2 och jord- och skogsbruksministeriets förordningar om byggande:

 • Huvudritningar
 • Byggnadsbeskrivning (rekommendation: Enligt husnomenklaturen)
 • En specificerad kostnadskalkyl eller kalkyl som baserar sig på byggnadsbeskrivningen och som upprättas med metoder som allmänt används inom byggnadsbranschen
 • Specialplaner, såsom konstruktions-, VVS-, el- och andra motsvarande planer, om de är av betydelse för bedömningen av byggnadens funktion och godtagbara kostnader.

7. Kopior av de myndighetstillstånd som investeringen förutsätter jämte bilagor

8. Planer som gjorts upp med tillräcklig yrkeskunskap om täckdiken och andra byggnadsobjekt

9. Säljarens anbud på maskiner, anordningar och andra anskaffningar

10. Om sökanden är en sammanslutning, skall till ansökan dessutom fogas

 • Resultaträkning och balansräkning för de tre föregående åren
 • Handelsregisterutdrag för den som ansöker om stöd och för den juridiska personens del sammanslutningens stadgar, om sökanden är ett företag som antecknats i handelsregistret
 • I fråga om andra privata eller offentliga samfund en utredning om namnteckningsrätten
 • Kopia av mötesprotokollet från det möte där beslutet om projektet och stödansökan fattades

 Affärsplanens innehåll och presentationssätt

Affärsplanen ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

1. Utredning om den som ansöker om stöd

 • Ålder
 • Sökandens yrkesskicklighet eller åtgärder för uppfyllande av yrkesskickligheten
 • Den sökandes stadigvarande bostad och eventuell arbetsplats för den som får inkomster utanför lokalen

2. Utredning av gårdens utgångsläge:

 • Företagets basuppgifter och utredning om besittningen av gårdsbruksenheten eller samfundet
 • Personer som bedriver verksamheten och verksamhetens sysselsättningsgrad
 • Gårdens produktionsbyggnader, maskiner, jordbruksmark och övriga resurser samt deras användning och lämplighet för den verksamhet som stöds
 • Odlingsarealer och skördemängder inom växtproduktion
 • Husdjursproduktionens djurantal och produktionsantal
 • Huvudmarknadskanaler för huvudprodukter
 • Motsvarande uppgifter om skogsbruk och annan företagsverksamhet som avses i a-f

3. Uppgifter om den åtgärd som stöds

4. En bedömning av målen för utvecklingen av jordbrukets verksamhet och de åtgärder som behövs för detta samt en bedömning av huvudprodukternas marknadsföringsmöjligheter

5. Resultat- och balansräkningar för gården där avskrivningarna och balansvärdena har beräknats på det sätt som föreskrivs i 9 § i statsrådets förordning (240/2015) samt nyckeltal som baserar sig på dessa och som innehåller minst lönsamhetskoefficienten, företagarinkomsten och soliditetsgraden.

6. En likviditetsplan för hela gården, där man utöver inkomsterna från jordbruket också beaktar sökandens inkomster från annat än jordbruk

7. Utredning med nödvändiga kalkyler över sökandens årliga totalinkomster

8. Uppgifter om andra omständigheter som är nödvändiga för genomförandet av åtgärden samt om konsekvenserna för produktionsförhållandena på gården med tanke på arbetsmiljön, produktionshygienen, djurens välbefinnande eller främjandet av miljöns tillstånd

Granskningsperioden för beräkningarna i punkterna 5–7 ska gälla det år som föregår ansökningsåret, ansökningsåret samt de räkenskapsperioder som följer på minst sex ansökningsår eller, om jordbruket inleds efter att stödet beviljats, minst startåret och de fem följande räkenskapsperioderna. Kalkylerna och utredningarna ska basera sig på bokföringsuppgifter för de två räkenskapsperioder som föregår ansökan eller på någon annan tillförlitlig utredning. Den som gör upp kalkylerna ska presentera grunderna för de prognoser som använts och källmaterialet. I planen för betalningsberedskap ska start- och investeringsstöd som beviljas som understöd intäktsföras under de år då understöden sannolikt betalas ut.

Riskbedömningen ska göras om kostnaderna för nybyggnads- eller utvidgningsinvesteringarna överstiger 100 000 euro.

​​​​​​​

Uppdaterad: 02.03.2021