Navigeringsmeny
Rahoitus ja avustukset - Ympäristövastuualue

Finansiering och understöd - Ansvarsområdet för miljö

NTM-centralernas ansvarsområden för miljö och naturresurser beviljar efter prövning statsbidrag inom miljöministeriets förvaltningsområde samt inom jord- och skogsbruksministeriet förvaltningsområde.

Aktuellt:

Innehållet på webbsidan:

Insändning av understödsansökningarna

I anslutning till varje understöd finns närmare information om understödet och vilka ansökningssätt gäller.

Rekommenderat ansökningssätt: E-tjänst

Ansökningen kan sparas som utkast och du kan senare fortsätta fylla i den. I e-tjänsten går understödsprocessen smidigt genom de olika stegen och kunden kan följa med hur ärendet framskrider via e-tjänstens arbetsbord. E-tjänsten förutsätter stark autentisering.

Sekundärt ansökningssätt: En ansökningsblankett

Ansökningsblanketten fylls i och sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett (du kan bifoga filer, max 40 Mb) eller printas ut och skickas in till registratorskontoret vid den NTM-central varifrån understödet ansöks.

Understöd för utredning av förorenat område eller sanering av förorenat område

  • Kontinuerlig ansökan

Det statliga understödet beviljas till utredning av risken eller olägenheten för hälsa och miljö som orsakas av föroreningar i jordmån, grundvatten och sediment samt till sanering av förorenade områden. NTMcentralen i Birkaland kan bevilja understöd om

  1. orsaken till föroreningen inte går att utreda eller få tag på, eller om denna inte förmår att ta ansvar för kostnaderna för åtgärden, och
  2. utredningen av områdets förorening eller saneringen är uppenbarligen oskäliga för andra än orsaken.

Ansökan om understöd för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden

​​​​​​Understöd kan beviljas för att utarbeta och uppdatera skyddsplaner för grundvattenområden. Understödet kan beviljas åt kommuner.

Ansökan om understöd för vård av byggnadsarvet

​​​​​​​Anslaget för vård av byggnadsarvet får användas för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning. Understöd kan ansökas av byggnadens privata ägare, samfund som främjar vården av byggnadsarvet, kommuner och samkommuner.​​​​

Ansökan om understöd för miljövård i skärgården

​​​​​​​Stödet för skärgårdens miljövård baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981) där det bestäms att det åt en skärgårdskommun eller en medlem i en dylik kommun kan beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild samt för vård av skärgårdens byggnadsarv. Bidrag kan beviljas för åtgärder av nämnda slag också åt en förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården.

Skärgårdens miljövårdsbidrag har under årens lopp beviljats åt projekt som bland annat har vårdat skärgårdsängarna och andra traditionella landskap, gjort fågel- och naturkartläggningar samt rustat upp byggnader och strukturer som är viktiga för skärgårdslandskapen, så som båthus, bodar och traditionella bostadshus. Stödmottagare har varit skärgårdsinvånare samt lokala naturskydds- och miljöföreningar.

Ansökan om understöd för främjande av avfallshanteringen i fjällområden

Understöd för återhämtningsåtgärder för vandringsfiskbestånd

  • För de ekonomiska understöden för återhämtningsåtgärder för vandringsfiskbestånd gäller kontinuerlig ansökan. Ansökningstiden pågår fram till slutet av 2021 eller tills anslagen är slut. Understöden ska användas till projekt som genomförs åren 2020–2022.

Ansökan ska skickas till den närings-, trafik- och miljöcentral vars område projektet huvudsakligen berör (kontaktuppgifter nedan).

Ansökan om understöd för vattenvårds- och havsvårdsåtgärder samt vattendragsåtgärder och fiskeriekonomiska åtgärder

Ansökan om understöd för miljöfostrings- och rådgivningsprojekt

​​​​​​Projekt som understöds ska vara nationellt eller regionalt betydande försöks- eller utvecklingsprojekt.

Ersättning för skada som orsakats av fridlysta arter

NTM-centralerna kan bevilja ersättning för skador som genom naturskyddslagen fridlysta arter har orsakat, bland annat lantbruks-, fiskodlings- och djurskador, skador på byggnader och trädbeståndsskador.

Understöd för avstående från oljeuppvärmning i bostadsbyggnader

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd för att slopa oljeuppvärmningssystemet och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer.

Renoverings- och utvecklingsunderstöd för kommunernas rekreationsområden

Det primära målet är att skapa lättillgängliga lokala rekreationsområden av hög kvalitet och därigenom främja medborgarnas möjligheter till friluftsliv i den närliggande naturen. Utlysning av understöd genomförs 21.9–30.11.2020

Ansökan om understöd för att främja vattenkontroll inom jord- och skogsbruket

Målet med understödet är att främja hållbar vattenkontroll i jord- och skogsbruksområden, stöda planering och genomföring av vattenhushållning på avrinningsområdesnivå och att minska belastningen på vattendragen.

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av miljöunderstöden. För att understödet ska betalas ut krävs det att sökanden har ett finansieringsbeslut från NTM-centralen för detta ändamål. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.


Regional information


Genvägar
På andra webbplatser