Kiertotalous ja materiaalitehokkuus maakunnassa -hanke

(Tätä sivua ei enää päivitetä, koska hanke on päättynyt)

OHKE-hankkeessa (ympäristöhallinnon ohjaus- ja kehittämishanke) edistettiin kiertotaloutta Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Hankkeessa kartoitettiin kiertotalouden nykytilaa, levitettiin tietoa ja luotiin työkaluja kiertotalouden periaatteiden entistä tehokkaampaan hyödyntämiseen kahdessa maakunnassa. Luotuja toimintamalleja hyödynnetään jatkossa lounaisen Suomen lisäksi myös muilla aluille.


Mitä on kiertotalous?

Kiertotalous on uusi talousjärjestelmä, joka pyrkii katkaisemaan yhteyden raaka-aineiden kulutuksen ja talouskasvun välillä.

Kiertotalouden keskeisenä tavoitteena on säästää luonnonvaroja ja hyödyntää materiaalit tehokkaasti ja kestävästi: tuotteet suunnitellaan niin, että jätteen synty minimoidaan ja kaikki materiaalit pystytään käyttämään uudelleen tuotetta huoltamalla, uudistamalla sekä lopulta purkamalla osiin ja osat uudelleen hyödyntämällä.

Kiertotaloudessa tärkeää on materiaalien kierto: yhden yrityksen jäte on toisen raaka aine. Arvoa ei luoda neitseellisiä raaka aineita käyttämällä, vaan tuotteiden elinikää pidentämällä sekä siirtymällä omistamisesta käyttömaksuihin ja jakamistaulouteen. Kiertotaloudessa tärkeää on uusiutuvan energian ja luonnonvarojen käyttö.

Yritysten kannalta kiertotalous tarkoittaa uusia muuttuvia kulutustottumuksia, ansaintamalleja, bisneslogiikkaa ja uudenlaisia verkostoja.

Hankkeen toimenpiteitä

Kiertotalous ja materiaalitehokkuus maakunnassa -hankkeessa selvitettiin kiertotalouden tilaa ja kartoitetaan tulevia mahdollisuuksia. Hanke muun muassa loi, kartoitti ja visualisoi jätteiden, eli kiertotalouden raaka-aineiden, määrää ja liikkeitä Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa. Maantiede on usein kiertotaloudessa tärkeässä osassa, sillä raaka-aineiden saatavuus ja kierto ovat harvaan asutussa maassa yksi keskeisistä haasteista.

Hankkeessa etsittiin keinoja helpottaa yritysten siirtymistä kiertotalouteen ja luodaan toimintamalleja julkisen hallinnon palvelujen järjestämiseen. Nykyisen mallin pullonkauloja tarkastellaan niin yritysten kuin hallinnon näkökulmasta.

Materiaalivirtavisualisoinnit

Hankkeessa visualisoitiin ympäristöluvanvaraisten laitosten jätetietoja. Käytännössä nämä ovat sivuvirtoja, jotka ovat potentiaalisesti jonkin ulkopuolisen toimijan hyödynnettävissä. Tiedoista tehtiin tilastoja ja visualisointeja, joista yksittäisten laitosten tiedot eivät ole luettavissa (ainoastaan keskiarvot ja likiarvot). Visualisaatiot ovat vahva työkalu uusien kiertotalouden liiketoimintamahdollisuuksien löytämiseen: kartoista selviää muun muassa miten paljon ja pitkälle materiaalit liikkuvat sekä mitä niille tehdään (esimerkiksi loppusijoitus tai uudelleenkäyttö). Tilastoista selviää aiempaa tarkemmin tietyllä alueella (esimerkiksi maakunnassa tai kunnassa) syntyvien jätteiden määriä sekä tietoja jätteiden hyödyntämisestä. 

Kuka tahansa voi hyödyntää visualisointeja, kun lähde on mainittu eikä visualisointia tai sen tietoja muuteta. Otamme myös vastaan ehdotuksia materiaaleista ja maantieteellisistä alueista, joihin liittyen visualisointeja tulisi tehdä. Yhteystiedot alla.

Aiheesta lisää sekä julkaistut visualisoinnit >> Materiaalivirrat
( www.ely-keskus.fi/varsinais-suomi/materiaalivirrat )

Lisätietoa ja kyselyt:

Paavo Tertsunen, erikoisasiantuntija, paavo.tertsunen@ely-keskus.fi

Kuvat: YHAn kuvapankki

Uppdaterad: 05.10.2022