Utnyttjande och skötsel av vattenresurserna

NTM-centralerna verkar för ett gott tillstånd i vattnen och för att vattnet ska vara i användbart skick. Vattenvården planeras i ett europeiskt perspektiv. Målet är ett gott tillstånd i alla vatten.

NTM-centralerna ger råd om iståndsättning av vatten och deltar i planeringen och genomförandet av iståndsättningsprojekten.

NTM-centralerna övervakar och styr regleringen av sjöar och vattendrag, så att vattenstånden och vattenföringen motsvarar de mål som satts för vattenanvändningen och miljön. De ser också till dammsäkerheten, översvämningsbekämpningen och översvämningsskyddet.

Kommunerna svarar för den allmänna utvecklingen och organiserandet av vattenförsörjningen.  NTM-centralerna övervakar vattenförsörjningen och styr planeringen av den.

Sjölandskap.

Bild: Kalervo Ojutkangas / Miljöförvaltningens bildbank

Regional information

Vesivarojen käyttö ja hoito - Pohjois-Savo

Pohjois-Savon ELY-keskus neuvoo, ohjaa ja tukee vesistöjen kunnostuksen ja hoidon suunnittelua ja toteutusta. Kunnostuksiin ELY-keskus osallistuu yleensä yhteistyökumppanin roolissa. ELY-keskus myös valvoo sekä antaa asiantuntija-apua ja lausuntoja vesirakentamista koskevissa asioissa.

ELY-keskus edistää vedenhankintaa ja -jakelua, viemäröintiä ja jätevesien käsittelyä antamalla asiantuntijaohjausta ja osallistumalla vesihuollon suunnitteluun yhteistyössä maakunnan liiton, kuntien ja vesihuoltolaitosten kanssa. ELY-keskus edistää vesihuoltoa myös avustuksia myöntämällä.

Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa läpi maakunnan Kiuruvedeltä Varkauteen ulottuvan, 200 kilometriä pitkän järvireitin säännöstelystä. Lisäksi ELY-keskus vastaa Kymijoen vesistöalueella Hirvijärven, Kalliojärven ja Ahvenisen säännöstelyistä.

Vesistöjen tulvasuojelua ELY-keskus edistää ennalta mm. ohjaamalla kuntien maankäyttöä. Akuuteissa tulvatilanteissa ELY-keskus toimii asiantuntijana.

Lisää tietoa vesivarojen käyttöön ja hoitoon liittyvistä asioista löydät ymparisto.fi -palvelusta:


Iisalmen reitin vesivisio

"Yhteisestä puhtaasta vedestä hyvinvointia ja menestystä Ylä-Savoon"

Ylä-Savon vesivarojen kestävän käytön edistämiseksi ja luonnon monimuotoisuuden ylläpitämiseksi alueelle on keväällä 2017 muodostettu Iisalmen reitin vesivisio. Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi kehittämistoimenpiteet on koottu toteutusohjelmaksi, jota koordinoidusti edistetään ja seurataan. Iisalmen reitin vesivision ovat laatineet vuorovaikutteisesti alansa parhaat asiantuntijat – yläsavolaiset itse!

 


Uppdaterad