› Tillbaka till den grafiska version

Prövningsbaserade statsunderstöd för vattendrags-, vattenhushållnings- och fiskerihushållningsprojekt

Aktuellt

Understöd kan beviljas för allmännyttiga projekt, vars syfte är att bl.a. främja användningen av och tillståndet i vattendrag, trygga naturens mångfald, förstärka livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd eller minska riskerna för översvämning eller torka. Understöd kan också beviljas för utvecklingsprojekt som främjar hållbar användning av vattenresurser. Projektets kostnader ska vara rimliga i förhållande till den nytta som uppnås och understödstagaren ska kunna ansvara för genomförandet av projektet och användningen av understödet. Mer detaljerade grunder för understöden beskrivs i statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Projekt som kan beviljas understöd

Understöden som beviljas för iståndsättning av vattendrag är ämnade för projekt som betjänar genomföringen av vattenvården samt att gott tillstånd i vattnen uppnås och bibehålls. I första hand understöds konkreta projekt som förbättrar yt- eller grundvattenstatus i vattendragen och i avrinningsområdena. Understöd riktas speciellt till att förbättra tillståndet i yt- och grundvatten med lägre än god status.

Målet för projekten som gäller vattenhushållning och hållbar användning av vattenresurser är att minska riskerna för översvämning och torka samt att främja en mångsidig användning av vattendragen. Projekt som betjänar en omfattande användargrupp, verksamhetsförutsättningarna för områdets näringsliv eller rekreationsbruk prioriteras. Målet kan exempelvis vara att minska faran som orsakas av konstruktioner eller material som blivit kvar i vattendraget, att komplettera en åtgärd som tidigare genomförts med hjälp av statligt understöd eller att minska olägenheterna av en sådan åtgärd. Understöd kan också beviljas för utvecklings-, försöks- och exportfrämjande projekt som främjar hållbar användning av vattenresurser samt för regionalt samarbete kring vattentjänster och innovativ offentlig upphandling samt utveckling av verksamhetsmodeller i anslutning till dessa.

Inom fiskeriekonomiska iståndsättningar kan understöd beviljas för projekt, vars syfte är att främja fiskens vandring, fiskbeståndens naturliga förökning eller möjligheterna till hållbart fiske. Med projekten strävas särskilt efter att förbättra livskraften hos hotade eller sårbara fiskbestånd. Projekt som understöds kan exempelvis utgöras av iståndsättning av fiskbeståndens naturliga reproduktionsområden, byggande av fiskvägar och tryggande av vandringsfiskens naturliga livscykel. De objekt som nämns i åtgärdsprogrammen för vattenvården för åren 2016-2021.

Understöd beviljas i första hand för projekt som samtidigt tjänar flera av de ovan nämnda målen.

Genomförandet av projekt

Understöden ska användas i första hand för projekt som genomförs år 2019. I omfattande och långvariga projekt kan understöd beviljas för flera år och understöd kan också sökas etappvis. En förutsättning för att understödet betalas ut är att understödstagaren har nödvändiga tillstånd enligt vattenlagen och övrig lagstiftning samt rättigheter för att genomföra projektet. Understöd kan beviljas också för planeringen av och tillståndsavgifter för projekt.

Ansökan om understöd

Prövningsbaserade understöd kan beviljas för kostnader som uppstår av projektets planering, genomförande och förvaltning, för avgifter som tas för projektets tillstånd samt för kostnader som uppstår för uppfyllandet av förpliktelser i bestämmelser och tillstånd. Understödets andel är i regel högst 50 % av de totala godtagbara kostnaderna. I kostnaderna kan det även ingå arbete som utförs utan vederlag. Värdet på det arbete som utförs utan vederlag anses vara 15 euro i timmen per person och 30 euro i timmen för motorarbetsmaskiner.  

Ansökning

Ansökningar som berör fiskeriekonomiska understöd ska skickas till följande NTM-centraler:

  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Lappland, Kajanaland och Norra Österbotten skickas till NTM-centralen i Lappland.
  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Norra Savolax, Södra Savolax, Egentliga Tavastland, Päijänne-Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland och Norra Karelen skickas till NTM-centralen i Norra Savolax.
  • Ansökningar som gäller projekt som genomförs i landskapen Sydöstra Finland, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten och Södra Österbotten skickas till NTM-centralen i Egentliga Finland.

Ansökningar som berör understöd för hantering av översvämningsrisker och användningen av vattendrag ska skickas till den NTM-central, vars verksamhetsområde projektet i huvudsak gäller.

Från regionerna

Harkinnanvaraiset valtionavustukset vesistö- ja kalataloushankkeisiin - Pohjois-Savo

Vesistöhankkeet

Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien laatiminen
Hydrogeologi Jussi Aalto, 0295 026 776, jussi.aalto(at)ely-keskus.fi

Haja-asutusalueiden jätevesineuvonta
Johtava vesitalousasiantuntija Jarmo Siekkinen, 0295 026 844, jarmo.siekkinen(at)ely-keskus.fi

Vesienhoidon toimenpiteiden toteutus ja muut vesistöhankkeet
Hydrobiologi Veli-Matti Vallinkoski, 0295 026 854, veli-matti.vallinkoski(at)ely-keskus.fi
Johtava vesitalousasiantuntija Tuulikki Miettinen, 0295 026 828, tuulikki.miettinen(at)ely-keskus.fi

Kalataloudeliset kunnostukset

Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee Pohjois-Savon lisäksi Etelä-Savon, Kanta-Hämeen, Päijät-Hämeen, Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla toteutettavien hankkeiden avustushakemukset.

Yhteystiedot:

Pohjois-Savo, johtava kalatalousasiantuntija Timo Takkunen, timo.takkunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 626
Pohjois-Karjala, kalastusbiologi Timo Turunen, timo.turunen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 026 112
Etelä-Savo, kalatalousasiantuntija, Seppo Reponen, seppo.reponen(at)ely-keskus.fi, p. 0295 024 078
Keski-Suomi, kalastusbiologi Mari Nykänen, mari.nykanen(at)ely-keskus.fi, p. 0265 024 581
Pirkanmaa, kalastusbiologi Hannu Salo, hannu.salo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 095
Häme, kalastusbiologi Hannu Salo, hannu.salo(at)ely-keskus.fi, p. 0295 025 095

 


Uppdaterad