› Tillbaka till den grafiska version

Understöd för vård av byggnadsarvet

Aktuellt

Miljöministeriet anvisar årligen anslag till närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna) som kan delas ut som understöd för vård av byggnadsarvet. Understödet finansieras under moment 35.20.64 i statsbudgeten. Anslaget får användas för understöd till privata ägare och till samfund som främjar vården av byggnadsarvet, och understöd beviljas för underhåll, skydd och förbättring av kulturhistoriskt värdefulla objekt och deras omedelbara omgivning.

På statsunderstödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Understöden är specialunderstöd enligt statsunderstödslagen.

Tidsplan och ansökning

Ansökningstiden går ut varje år runt slutet av november. Besluten fattas då anslaget har bekräftats och skickas till alla sökande i april–juni. I beslutet framgår användningsvillkoren för understödet.

Ansökan lämnas till NTM-centralen i det område där objektet ligger, förutom för Satakuntas del till NTM-centralen i Egentliga Finland och för Österbottens och Mellersta Österbottens del till NTM-centralen i Södra Österbotten.

Ansökningen skickas in elektroniskt ärendehantering. Om den sökande inte kan använda elektroniskt ärendehantering kan användas en blankett för utskrift eller fås en blankett från NTM-centralernas verksamhetsställen.

För vilka objekt kan understöd beviljas?

 • För byggnader som skyddats (i första sådana som skyddats med planebestämmelser)
 • För objekt som hör till en byggd kulturmiljö som är värdefull på riksnivå eller landskapsnivå eller objekt som hör till ett värdefullt landskapsområde
 • För objekt som i övrigt är kulturhistoriskt värdefulla

Information om värdefulla områden på riksnivå:

Vem kan ansöka om understöd?

 • Byggnadens privata ägare
 • Sammanslutningar som främjar vård av byggnadsarvet för sina egna byggnader (inte kommuner eller andra offentliga samfund)

För vilka åtgärder kan understöd sökas?

 • För reparationer som främjar bevarande av byggnaden,  exempelvis reparation av tak, ytterväggar, grunden, fönster, dörrar eller eldstäder
 • Iståndsättning av objektets gårdsområde eller annan omedelbar omgivning
 • Andra iståndsättnings-, skydds- eller förbättringsåtgärder.

Om byggnaden har skyddats med ett särskilt skyddsbeslut eller kräver specialkunskap om restaurering eller konservering till exempel i interiören, rekommenderas det att ansöka i första hand Museiverkets understöd, som avsetts för sådana objekt.

Villkor för beviljande av understöd

 • Vid reparation bevaras byggnadens och områdets egenskaper samt historiska särdrag.
 • Onödig förnyelse av byggnadsdelar ska undvikas, vid reparation görs så små ändringar som möjligt.
 • Byggnadens användning anpassas till dess historiska karaktär.
 • Arbetet utförs med de arbetsmetoder som var praxis vid tidpunkten för byggnadens uppförande samt med traditionella byggmaterial som är lämpliga för byggnaden. Sådana material är t.ex. rödmylla och gulockra (slamfärg), linoljefärg, maskinfogat plåttak, filt, tegel, pärta och kalkrappning. Materialimitationer godkänns inte. 
 • Ansökan görs innan man börjar vidta åtgärder som hör till reparations- eller iståndsättningsprojektet. Till exempel ett avtal eller en beställning som gäller projektet, leverans av en anskaffning eller betalning av en anskaffning ses som åtgärder som inleder ett projekt.

Av understödsbeslutet framgår för vilket syfte och enligt vilka villkor understödet har beviljats, samt att endast utgifter i enlighet med understödsbeslutet och dess villkor godkänns. 

På sidan Varkulturmiljo.fi finns information om goda reparationsmetoder, byggnadsdelar och byggnadsmaterial samt om byggnadsarvets särdrag. Museiverkets reparationskort innehåller anvisningar för dem som restaurerar kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Man kan också rådfråga museer och kommunens byggnadstillsyn.

Miljöförvaltningen beviljar inget understöd

 • för flytt av byggnad
 • för att öka bekvämligheten (t.ex. installering av vattenledningar, avlopp, elektricitet), temporära åtgärder eller årsreparationer
 • för objekt för vilka det föreligger understöd av staten eller kyrkan primärt via andra kanaler
 • för sådan del av objektet (till exempel fönster, tak eller fasad) för vilken man under samma år fått hushållsavdrag. Hushållsavdrag kan inte fås samma år som understödet beviljas eller under de två därpå följande åren.

Understödets storlek

 • Understödets storlek prövas alltid från fall till fall.
 • Understödet kan vara högst 50 procent av kostnaderna för åtgärderna. Vanligen är understödet betydligt mindre än så, för att man ska kunna bevilja understöd åt flera sökande.

Utbetalning av understöd

 • Understödet betalas ut enligt de verkliga kostnaderna efter att arbetet har utförts (mot kvittenser eller en annan tillförlitlig utredning).
 • Utbetalning av understödet förutsätter att den sökande har gjort en utbetalningsansökan. De som använder e-tjänsten, kan göra utbetalningsansökningen via e-tjänsten. Ansökningsblankett kan också skrivas ut i suomi.fi-portal. Utförligare anvisningar finns på KEHA-keskus (utvecklings- och förvaltningscentret) webbsidor och de visas åt alla som beviljats understöd.
 • Understödet betalas vid behov ut i flera rater, på en gång dock högst 50 procent av kostnaderna för redan utförda åtgärder.
 • Godtagbara utgifter är bara sådana utgifter som uppkommit efter att ansökan lämnades in.
 • Godtagbara utgifter är exempelvis materialutgifter, utbetalda löner, försäkringar, renoveringsplan samt hyror för byggställningar och maskiner enligt kvittenser. 
 • Eget arbete och kostnader för detta, till exempel talkomat, är inte godtagbara utgifter.
 • Understödet ska användas inom den tid som anges i understödsbeslutet. Den längsta möjliga tidsfristen är två år från det år då understödsbeslutet meddelades.

Vilka övriga organisationer och myndigheter kan bevilja understöd?

Från regionerna

Avustukset rakennusperinnön hoitoon - Pohjois-Savo

Maakuntakaavan kulttuuriympäristökohteet Pohjois-Savon alueella:


Uppdaterad