Lönegaranti

Aktuellt

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Ansökan om lönegaranti görs på en blankett som fås från arbets- och näringsbyrån eller från webben. Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Det maximala lönegarantibeloppet per arbetstagare är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare 15 200 euro. Det maximala beloppet för tillgodohavanden i en arbetstidsbank som betalas enligt lönegarantin är på basis av arbete som har utförts för en och samma arbetsgivare ett belopp som motsvarar arbetstagarens lön för sex månader.

Betalning enligt lönegarantin sker inom en vecka efter lönegarantibeslutet till det bankkonto som uppgetts. På beloppet verkställs förskottsinnehållning enligt lagen om förskottsuppbörd samt övriga lagstadgade avgifter. Utmätning av lön och lönebetalningsförbud gäller även vid betalning enligt lönegarantin.

Fordringar som betalats enligt lönegarantin jämte ränta återkrävs till staten av arbetsgivaren eller dennes konkursbo. Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar årligen i efterskott till staten skillnaden mellan de belopp som har betalts enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna uppburna kapitalbeloppen. Medlen som behövs för detta samlas in i form av arbetslöshetsförsäkringspremier från arbetsgivaren.

NTM-centralen i Nyland sköter ärenden som gäller lönegarantin som riksomfattande uppgift. Lönegarantiansökan kan dock lämnas in till vilken som helst NTM-central eller arbets- och näringsbyrå.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela