Lönegaranti

Fr.o.m. början av år 2016 har handläggningen av lönegarantiärenden koncentrerats till NTM-centralen i Nyland. Syftet med koncentreringen av lönegarantiärendena är att förenhetliga och förkorta behandlingen av lönegarantiärendena samt att effektivisera lönegarantiförfarandet.

Den förväntade behandlingstiden för lönegarantiansökan är ca 8 månader räknat från inlämnandet av ansökan.

Ansökan kan skickas per post till NTM-centralen i Nyland eller per e-post till adressen lonegaranti.nyland(at)ntm-centralen.fi. Lönegarantiansökan kan också lämnas in till vilken som helst NTM-central eller arbets- och näringsbyrå.

Lönegarantisystemet

Betalningen av fordringar som grundar sig på arbetstagares arbetsförhållande tryggas av lönegarantisystemet om arbetsgivaren är insolvent. Betalning enligt lönegarantin erläggs för fordringar som grundar sig på en arbetstagares arbetsförhållande och vars grund och belopp har kunnat utredas.

Ansökan om betalning enligt lönegarantin kan göras av arbetstagaren eller en arbetstagarorganisation på vilken arbetstagaren har överfört sin fordran för indrivning. När arbetsgivaren är försatt i konkurs kan ansökan om betalning enligt lönegarantin, under de förutsättningar som anges i förordning, också sökas av konkursboet för arbetstagarnas räkning.

Bekanta dig med ansökningsförfarandet på de nedre sidorna. Observera att du kan ansöka om lönegaranti endast på de sätt som beskrivs på dessa sidor. Använd alltså inte till exempel webbplatsen palkkaturva.fi..

Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar årligen i efterskott till staten skillnaden mellan de belopp som har betalts enligt lönegarantin och de hos arbetsgivarna uppburna kapitalbeloppen. Medlen som behövs för detta samlas in i form av arbetslöshetsförsäkringspremier från arbetsgivaren.

Uppdaterad
Skriv ut Skriv ut
Dela