Navigeringsmeny
Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Projektbidrag för miljöfostran och miljöupplysning

Aktuellt

 • Vi väntar på besked om storleken på 2024 års anslag.
 • Information om understödsmottagarna kommer troligen att bekräftas i juni.
 • Situationsinformation uppdateras på denna webbplats.

​​​​Miljöministeriet stöder årligen projekt som främjar miljöfostran och -upplysning. Projektfinansieringen kommer från statsbudgetens moment 35.01.65 ”Understöd till organisationer och miljövård”. Anslaget får användas till att stöda sådana nationellt och regionalt betydande projekt som främjar en hållbar utveckling, värnar om kulturmiljön och främjar annan miljöfostran och miljöupplysning.

På statsbidraget tillämpas statsunderstödslagen (688/2001). Projektbidragen är sådana specialunderstöd som definieras i lagen.

Allmänna villkor

Projekt som understöds ska vara ett nationellt eller regionalt betydelsefullt försöks- eller utvecklingsprojekt. Verksamheten ska vara av projektnatur, dvs. tidsmässigt begränsad. Bidrag kan inte beviljas för permanent eller fortlöpande verksamhet. Bidrag beviljas inte till forskningsprojekt.

Projektresultaten ska kunna verifieras och utvärderas. Projektet kan producera till exempel en ny verksamhetsmodell eller pedagogiskt material och upplysningsmaterial eller så kan det fokusera på att främja ett mer omfattande införande av goda tillvägagångssätt eller material än i nuläget.

Bidrag kan beviljas juridiska personer, dvs. registrerade föreningar, organisationer eller andra sammanslutningar, företag, kommuner o.d. Bidrag har i huvudsak beviljats allmännyttiga föreningar. Bidrag beviljas inte statliga ämbetsverk eller inrättningar och inte privatpersoner.

Projektets innehåll och mål

Projekt som understöds ska främja hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön eller annan miljöfostran och -upplysning. Det ekologiska hållbarhetsperspektivet ska vara centralt i projektet, även om det skulle främja hållbar utveckling i ett större sammanhang.

Ansökan hösten 2023 lägger vikt vid projekt som rör vattennatur. Bidrag kan till exempel beviljas projekt som rör miljöfostran och -upplysning, där

 • man bekantar sig med vattennaturens biologiska mångfald och dess tillstånd, hot samt möjliga lösningar 
 • åtgärder genomförs eller övas för att förbättra vattnets (inklusive småvatten) tillstånd, t.ex. genom småskaliga deltagarstyrda restaureringar, metoder inom medborgarforskning eller vardagliga och yrkesmässiga val 
 • ett respektfullt förhållningssätt till vattennatur stärks på andra sätt 
 • dialog främjas om användning och skydd av vattendrag 
 • förståelsen för vattnets kretslopp, faktorer som påverkar yt- och grundvatten samt förbindelser mellan vattendrag och avrinningsområden förbättras 
 • stöd ges till fostrare, såsom lärare, i undervisning om vattenrelaterade teman 
 • färdigt material och god praxis relaterad till temat sprids till en bredare publik 

I ansökan hösten 2023 finansieras även projekt som rör barns och ungas skogsrelation, förståelse för skogsnaturens biologiska mångfald och främjande av naturvård.  

Bidrag kan sökas även om projektet inte relaterar till de två fokusområden som presenterats ovan.  

De allmänna villkoren för bidraget bör beaktas vid planeringen av projektet. 

Projektplanen ska beskriva

 • projektets syfte och betydelse: vilket problem ger projektet lösningar på
 • behov som projektet svarar på
 • projektets målgrupp
 • projektets resultat och de konkreta förändringar som projektet eftersträvar
 • projektets åtgärder
 • resurser (såsom färdigheter, lokaler, nätverk, finansiering) som sökanden har för ett framgångsrikt genomförande av projektet
 • hur man säkerställer kontinuitet eller vidare användning av projektets resultat
 • hur uppnåendet av projektets mål bedöms under projektets gång.

Sökanden kan också motivera projektförslagets nationella eller regionala betydelse.

Val kan till exempel motiveras med modeller för miljöfostran eller genom att hänvisa till aktuella strategier, planer och program.

Det digitala kommunikationsmaterial som tas fram i projektet ska uppfylla tillgänglighetskraven om myndigheternas stöd för utveckling, användning eller underhåll av materialet täcker mer än hälften av kostnaderna. Mer information finns på adressen www.tillganglighetskrav.fi.

I bedömningen beaktas

I den projektspecifika bedömningen fästs vikt särskilt vid följande:

 • Hur väl projektet och dess resultat främjar miljöfostran och miljöupplysning i vårt land: hur väl svarar det mot befintliga behov.
 • Projektmetodernas effekt i förhållande till målgruppen och målet.
 • Kompatibiliteten mellan projektplanen, kostnadsberäkningen och finansieringsplanen i anknytning till den samt tidtabellen.
 • Att resultaten är långvariga och spridbara samt målgruppens omfattning.
 • Nätverkande med andra aktörer som är centrala med tanke på projektets mål.
 • Hur klart resultaten är definierade och projektet organiserat.

Vid helhetsbedömningen beaktas målet att rikta bidrag under varje utdelningsomgång till flera olika landskap.

Understödsbelopp, utbetalning och användningsperiod

För detta understöd finns inget fastställt krav i % för självfinansiering. Huvudregeln i statsunderstödslagen (688/2001) är att statsunderstödet inte täcker projektets totala bruttokostnader till fullt belopp. Utgångspunkten är alltså att projektet även ska ha annan finansiering än understödet som söks.

Understödet som beviljas ett enstaka projekt beräknas i proportion till det totala anslaget, projektets genomslag och behovet av understöd. Anslaget räcker till endast en del av de ansökningar som uppfyller kriterierna.

Understödet betalas ut för faktiska godkända utgifter. Sökanden ska därför vara beredd på att inleda projektet med egna medel. Understödet kan betalas ut i flera rater. Maximiantalet rater fastställs i beslutet om understöd och det kan ändras på sökandens begäran.

Understödet får användas till sådana kostnader som godkänts i ansökan om understöd och som har uppkommit efter att ansökan lämnats in. Projektet kan därför inledas redan efter att ansökan har lämnats in, innan beslutet om understöd har mottagits. Sökanden ska dock vara beredd på att understöd inte beviljas. I en sådan situation betalar sökanden alla kostnader. Om understödet beviljas och de uppkomna kostnaderna är godtagbara kan understödet betalas ut för dem.

Beviljade understöd är tillgängliga fram till projektets slutdatum som markerats i projektbeslutet, högst två följande kalenderår utöver året då understödet beviljades.

Tidtabell

Målet är att NTM-centralen i Mellersta Finland fattar beslut om bidrag i maj 2024, då anslaget har bekräftats. 

Ansökningar

Ansökan görs på elektroniska ärendenhantering eller med blankett för utskrift. Ansökan ska innehålla korrekta och tillräckliga uppgifter om det ändamål som bidraget kommer att användas för och om andra omständigheter som inverkar på beslutet. På ansökningen ska ges en kort beskrivning av projektet och bilagan ska innehålla de närmare målen för projektet och en detaljerad beskrivning av projektet, tidtabell samt en kostnadsberäkning för hela projektet specificerad i enlighet med den separata anvisningen. Av projektplanen ska framgå resultaten av projektet och hur de kommer att utnyttjas samt hur de bidrar till ökad miljöfostran och miljöupplysning.

Var beredd på att intyga att du har rätt att ansöka om understöd i organisationens namn. Vid elektronisk ärendehantering rekommenderar vi att använda suomi.fi-fullmakter. När man ansöker om detta bidrag används fullmaktsärenden suomi.fi ”Ansöka om statsunderstöd för sysselsättning, miljö, företag och transport”.

Ansökningarna inlämnas till  NTM-central i Mellersta Finland.

 • Ansökning i elektronisk ärendehantering regisseras automatiskt till NTM-central i Mellersta Finland.
 • En ansökningsblankett som skrivs ut/sparas fylls i och a) sparas och skickas som bilaga till NTM-centralens allmänna elektroniska ärendeblankett eller b) printas ut och skickas in till Mellersta Finlands NTM-centrals registratorskontor
  • e-postadress [email protected],
  • besöksadress Cygnaeuksenkatu 1, 40100 Jyväskylä,
  • postadress PB 250, 40101 Jyväskylä.

Obs. Mellersta Finlands NTM-central behandlar ansökningar från hela landet som gäller detta bidrag. Sökanden behöver alltså inte vara från Mellersta Finland.

Ansökan om utbetalning

KEHA-centret ansvarar för utbetalningen av miljöunderstöden. Undertödet betalas ut mot faktiska utgifter.

Vid ansökan om utbetalning måste man lämna in även projektets mellan- eller slutrapport.

Ytterligare information

Sakkunnig i miljöfostran Tanja Tuulinen, fö[email protected], tel. 0295 024 669, Mellersta Finlands NTM-central

De senaste årens finansieringsbeslut


Regional information


Ta kontakt

Genvägar

Allmänna ärendeblanketter

Uppdaterad: 23.05.2024