Navigeringsmeny
ELY-keskukset - Tehtävät ja toiminta

Uppgifter och verksamhet

NTM-centralen sörjer för en smidig vardag; vägbyggen och vägarnas skick, miljöns tillstånd och skydd samt stöd till företag. NTM-centralerna arbetar dagligen med att utveckla landskapet och bevilja finansiering för att säkerställa en hållbar framtid. 

NTM-centralernas uppgifter är bland annat:

NTM-centralerna samarbetar med landskapsförbunden.  Arbets- och näringsbyråerna styrs av NTM-centralerna.

Strategin ger riktlinjer för verksamheten

Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas gemensamma strategi ger riktlinjer för den statliga regionförvaltningens verksamhet. Strategidokumentet för 2020–2023 En hållbar framtid för människornas och regionernas bästa, styr ämbetsverken i verkställandet av regeringsprogrammet och i förnyandet av verksamheten. 

Regionförvaltningsverkens och NTM-centralernas verksamhetsområden och uppgifter är varierande. Till ämbetsverkens uppgifter hör att utveckla, styra och övervaka, ansvara för att infrastrukturen fungerar och upprätthålls samt att sörja för medborgarnas och företagens rättsskydd och tjänster. De viktigaste målen för det omfattande verksamhetsfältet har samlats i strategidokumentet som en gemensam helhet.

I dokumentet har de strategiska prioriteringarna indelats i tre innehållsområden:

  • vi säkrar välfärden och jämlikheten,
  • vi ökar livskraften och
  • vi strävar efter att bli kolneutrala.

Tre tyngdpunkter har fastställts för utvecklingen av verksamheten:

  • kundrelationer och digitalisering,
  • gemensamma verksamhetssätt och partnerskap samt
  • personal och arbetsgemenskap.

De valda tyngdpunkterna förverkligar riktlinjerna i regeringsprogrammet och i dem återspeglas också förändringarna i omvärlden samt lagstiftningen som fastställer ämbetsverkens uppgifter. Genomförandet av strategin följs upp årligen. 
Mer information om planeringen och uppföljningen av verksamheten finns under Planering och uppföljning.

Regional uppgifter och verksamhet

Uppdaterad: 21.05.2021