Navigeringsmeny

Grön övergång

Med grön övergång avses en förändring mot en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt som inte grundar sig på överkonsumtion av naturresurser och fossila bränslen. En hållbar ekonomi stöder sig på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.

NTM-centralens uppgift är att göra miljöförfarandena smidigare

NTM-centralerna främjar en grön övergång bl.a. genom att göra behandlingen av projekt som gäller grön övergång smidigare samt genom att ge företagen råd i projekt som gäller grön övergång.  Flera projekt som gäller grön övergång kräver miljötillstånd, vattentillstånd eller planändring för att kunna genomföras. NTM-centralernas experter ser till att miljöbehoven i projekt som gäller grön övergång identifieras i tid och säkerställer en tillräcklig kontakt mellan olika myndigheter (t.ex. behovet av att inleda ett förfarande för miljötillstånd eller miljökonsekvensbedömning).

Utöver att göra övergången smidigare kan NTM-centralen också finansiera projekt som gäller grön övergång. Stöd erbjuds inom olika teman, bl.a. för företagets tillväxt, internationalisering och utveckling.

Miljömyndigheternas vanligaste förfaranden vid anläggningsprojekt är planläggning, miljökonsekvensbedömning, miljötillstånd eller vattentillstånd, tillstånd som gäller kemikalie- och processäkerhet samt bygglov. Säkerställ att projektet framskrider smidigt genom att kontakta myndigheterna i ett så tidigt skede som möjligt. En välgjord ansökan påskyndar behandlingen. Du kan söka olika tillstånd samtidigt. NTM-centralen ger råd om förfarandena. Kommunen ansvarar för planläggningen (generalplan och detaljplan). En ändring av detaljplanen inklusive höranden tar minst flera månader. I synnerhet i ett nytt investeringsprojekt som kräver byggande ska man säkerställa att planen gör det möjligt att placera projektet. NTM-centralen gör en behovsprövning av miljökonsekvensbedömningen. MKB-förfarandet pågår i cirka 9–18 månader. Vid omfattande projekt ska tillräckligt med tid reserveras för förfarandet. Regionförvaltningsverket eller kommunen ansvarar för miljö- och vattentillståndet. Regionförvaltningsverkets mål för tillståndsbehandlingen för en ny verksamhet är 10 månader. Verksamheten får inte inledas förrän miljötillståndet har vunnit laga kraft eller tillståndet att inleda verksamheten trots att ändring har sökts. TUKES eller räddningsverket ansvarar för tillstånd som gäller kemikalie- och processäkerhet. Kommunen ansvarar för bygglovet.

 

Vad är projekt som gäller grön övergång?

Med projekt som gäller grön övergång avses projekt som främjar en ekologiskt hållbar ekonomi och tillväxt. Projekten grundar sig på koldioxidsnåla lösningar som främjar cirkulär ekonomi och biologisk mångfald.  Projekt som gäller grön övergång omfattar till exempel

  • ren energiproduktion, såsom solkraft, havsvind, biogas och tillvaratagande av spillvärme
  • industrins lösningar för cirkulär ekonomi och innovationer med låga utsläpp, till exempel investeringar i väteteknologi och demonstrationsanläggningar för cirkulär ekonomi
  • ibruktagande av nya teknologier, tjänster och verksamhetsmodeller inom byggbranschen
  • stöd för den offentliga laddningsinfrastrukturen för eltrafik
  • naturbaserade lösningar, till exempel gipsbehandling av åkrar för att minska belastningen på Östersjön.

Projekt som gäller grön övergång till prioritetsförfarandet vid tillståndsförfarandet

En del av projekten som gäller grön övergång kräver miljötillstånd. Tillståndsförfarandet för projekt för grön övergång har getts tillfällig prioritet vid regionförvaltningsverken under åren 2023–2026. Prioritetsförfarandet gäller också behandlingen i förvaltningsdomstolen av besvärsärenden som gäller tillstånd för projekt som gäller grön övergång 2023–2028. Prioritetsförfarandet ska begäras av regionförvaltningsverket. Projekt som gäller grön övergång enligt prioritetsförfarandet är bl.a. följande projekttyper:

1) energiproduktionsanläggningar som producerar förnybar energi samt havsbaserade vindkraftverk och tillhörande vattenhushållningsprojekt;

2) industriprojekt som ersätter användningen av fossila bränslen eller råvaror och istället baserar sig på förnybar energi eller elektrifiering,

3) framställning och återvinning av väte, med undantag av framställning av väte av fossila bränslen;

4) avskiljning, återvinning och lagring av koldioxid;

5) batterifabriker och tillverkning, avskiljning och återanvändning av batterimaterial.

RRF-projekt

En del av projekten som gäller grön övergång kan få RRF-finansiering, varmed de kallas RRF-projekt. Finansieringen kommer via EU:s återhämtningsinstrument (Next Generation EU) som delas in i sju program, varav stödinstrumentet för återhämtning och resiliens Recovery and Resilience Facility, dvs. RRF, är störst. Finansieringen har beviljats av olika aktörer, såsom Business Finland (BF), Arbets- och näringsministeriet (ANM) och NTM-centralen.

NTM-centralernas RRF-experter ger företagen råd i miljöfrågor i anslutning till projekt som gäller grön övergång samt i ansökan om finansiering. Mer information om pågående finansieringsansökningar finns på finansiärernas webbplatser (länkar i slutet av sidan).

Ingen betydande olägenhet -principen

Av projekt som får RRF-finansiering och godkänns för prioritetsförfarandet förutsätts att de följer principen Ingen betydande olägenhet (DNSH, Do no significant harm). Projekten får bland annat inte försämra stävjandet av klimatförändringen, de får inte bromsa övergången till en cirkulär ekonomi eller försvaga skyddet av den biologiska mångfalden. DNSH-bedömningen görs projektspecifikt och med den säkerställs att kraven på principen Ingen betydande olägenhet uppfylls.

Kontakta NTM-centralen redan i projektets planeringsskede

Kontakta NTM-centralen i tid för att säkerställa att ärendena behandlas smidigt och snabbt. För ytterligare information, kontakta

Mer information om den gröna övergången:

Mer information om finansieringsansökningarna:

 

 

Genvägar

Uppdaterad: 31.01.2024