Navigeringsmeny
ELY-keskusten valtakunnallisesti keskitetyt tehtävät

NTM-centralernas riksomfattande, centraliserade uppgifter

Textversion av centraliserade uppgifter, bilaga (pdf)

Arbets- och näringsministeriets förvaltningsområde

NTM-central

Internationaliseringsunderstöd inklusive behandling, för gemensamma projekt mellan företag - projekt inom exportnätverk och samarbetsprogram Egentliga Finland
Internationaliseringsunderstöd inklusive behandling - internationella utställningar Tavastland
European Enterprise Network, avgiftsfria internationaliseringstjänster för små och medelstora företag Egentliga Finland
I utlänningslagen avsedda uppehållstillstånd för näringsidkare Nyland
Samordningsuppgifter som hör till innovationsexperters arbete, och lagbaserade understöd för uppfinningar Nyland
Lönegaranti Nyland
Internationalisering, uppfinningar och innovationstöd Birkaland
Stödtjänster för innovation inom varvsindustrin Egentliga Finland
Bransch: online huvudanvändaruppgifter och regionala utvecklingsutsikter Egentliga Finland
Uppgifter som gäller regionala transportstöd Norra Österbotten

 

Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde

NTM-central

Verkställande uppgifter för jordbruks- och landsbygdsutveckling, verkställande och koordinering av riksomfattande projekt. Tavastland
Nationella och av EU delfinansierade stöd för renhushållning Lappland
Dammsäkerhetsmyndigheternas uppgifter och gruvdammars expertuppgifter Kajanaland
Hanteringsuppgifter för översvämning av Vanda å. Tavastland
Hanteringsuppgifter för översvämnings- och torkrisker som gäller Kumo älvs vattendrag Egentliga Finland
Hanteringsuppgifter för översvämningsrisker som gäller Kymmene älvs och Vuoksens vattendrag samt statliga uppgifter som gäller Päijänne och Kymmene älvs vattendrag söder om Päijänne Sydöstra Finland
Uppgifter som gäller Finlands och Rysslands avtal om gränsvattendrag och avtalet om vattenregleringen i Saimen och Vuoksen. Sydöstra Finland
Uppgifter som gäller avtalet mellan Finland, Norge och Ryssland om regleringen av Enare träsk och gränsälvsöverenskommelsen mellan Sverige och Finland Lappland
Nödvändiga tillsynsåtgärder som gäller olagligt, orapporterat och oreglerat fiske Nyland
Uppgifter i enlighet med lagen om försäkringsstöd för kommersiellt fiske Egentliga Finland
Uppgifter som gäller fiske i gränsälvar (Tana älv, Näätämö älv, Torne älv) Lappland
Försöksprogrammet för återvinning av näringsämnen Södra Österbotten
Koordinering av vattendrags djupkartering Norra Savolax
Expertuppgifter som gäller underhåll av och rollen som tillståndsinnehavare för statens vattenstrukturer Södra Österbotten
Experttjänster som gäller kontroll av åkrars vattenhushållning Södra Österbotten
Koordineringsuppgifter som gäller planering och implementering av fiske i samband med vatten- och havsförvaltningsplaner Egentliga Finland
Utvecklingsarbete inom informationssystem för EU-fiskeövervakning Egentliga Finland
Koordinering av iståndsättning av byggda vattendrag Norra Österbotten
Utarbetande och verkställande av program för utrotningshotade fiskbestånd i Saimen. Norra Savolax

Stöd för biodling som utbetalas enligt antalet bisamhällen

Norra Savolax
Den elektroniska tjänsten för övervakningen av miljöskydd YLVA (på finska) Tavastland

 

Miljöministeriets förvaltningsområde

NTM-central

Producentansvar för avfallshantering i enlighet med avfallslagen Birkaland
Miljöförvaltningens kundservicecenter Birkaland
Expert- och utvecklingsuppgifter som gäller bullerbekämpning Nyland
Expertuppgifter som gäller miljöskydd inom fiskodlingen, förvaltning av Skärgårdshavets biosfärområde Egentliga Finland
Koordinering av havsvården Egentliga Finland
Styrning och främjande av avfallsplanering i Södra och Västra Finland Birkaland
Sanering av förorenad mark Birkaland
Expertuppgifter som gäller miljöskydd inom skogs- och kemiindustrin Sydöstra Finland
Uppgifter som gäller tillsyn av skadliga ämnen (kemikalielagen) Sydöstra Finland
Skydd av saimenvikaren Södra Savolax
Förvaltning av Norra Karelens biosfärområde och ENCORE-koordinering Norra Karelen
Samordnings- och expertuppgifter som gäller miljöfostran Mellersta Finland
Utveckling av teknologi och riksomfattande beredskap för bekämpning av oljeskador Södra Österbotten
Koordinerings- och expertuppgifter som gäller miljöskydd inom torvproduktionen Norra Österbotten
Expert- och utvecklingsuppgifter som gäller miljöskydd inom gruvverksamhet Kajanaland
Expertuppgifter som gäller samordning av det arktiska miljösamarbetet Lappland
Tillståndsuppgifter enligt naturskyddslagen som gäller artskydd Egentliga Finland
Koordinering av hydrologisk dataproduktion och centraliserad skötsel av hydrologisk egendom Södra Österbotten
Centraliserad skötsel och koordinering av statens vattenkonstruktioner Södra Österbotten
Vattentjänster Södra Savolax

 

Trafik- och kommunikationsministeriets förvaltningsområde

NTM-central

Trafikens kundservice, specialtransporttillstånd, reklam vid vägar och vägvisning till serviceinrättningar, tillstånd för ledningar och kablar, anslutningstillstånd samt traditionsarbete Birkaland
Skadeersättningsärenden i samband med vägunderhåll samt flyttning av fordon som lämnats på landsvägsområden Lappland
Uppgifter som gäller anskaffningar och fastställning av servicenivån gällande skärgårdens förbindelsefartygs- och landsvägstrafik Egentliga Finland
Koordinering av lågtrafikerade vägars hantering och utveckling av verksamheten för bidrag för enskilda vägar Mellerasta Finland
Utveckling av det riksomfattande datasystemet för trafiktillstånd samt systemets huvudanvändares befogenheter gällande kollektivtrafik Nyland

 

Uppdaterad: 19.10.2023