Navigeringsmeny

Reform av den offentliga förvaltningen senast 2030

”Den offentliga förvaltningen skapar en hållbar vardag i framtiden och ett tryggt och fungerande samhälle i alla situationer”. Detta är ett löfte till samhället i strategin för den offentliga förvaltningen. Strategin för den offentliga förvaltningen är en ram för reformen av förvaltningen i Finland. Strategin styr och stärker reformen av hela den offentliga förvaltningen.

En fungerande offentlig förvaltning är en väsentlig del av en fungerande demokrati och ett blomstrande välfärdssamhälle. Den systematiska och målmedvetna reformen leder till smidigare vardagsservice, bättre rättssäkerhet i samhället och nya möjligheter för företag och sammanslutningar. Förändringar i omvärlden, olika kriser och undantagssituationer är en utmaning för den offentliga förvaltningen även i framtiden och således även för NTM-centralernas och UF-centrets verksamhet. Vi är tvungna att förändra och anpassa vår verksamhet till olika situationer och stärka våra färdigheter.

NTM-centralerna och UF-centret deltar i genomförandet av strategin och är en del av att med gemensamt överenskomna åtgärder skapa en likriktad offentlig förvaltning. Strategin för den offentliga förvaltningen innehåller sju riktlinjer, som vi i nästa fas förbinder oss att främja genom vår egen verksamhet fram till 2025. Tidsfönstret för våra åtgärder är kortare än i den egentliga strategin för reformen av den offentliga förvaltningen. Detta beror på krävande förändringar i vår omvärld inom en nära framtid, till exempel reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024. Vi utvärderar åtgärderna kontinuerligt och i mitten av strategiperioden görs därtill en plan som gäller till 2030.

Genomförandet av målen och riktlinjerna i NTM-centralerna och UF-centret fram till 2025

  • Vi satsar på en god kundupplevelse och utvecklar våra ärendeprocesser så att de är smidiga, högklassiga och lättillgängliga. Vi tryggar för vår del service via många kanaler på lika villkor för medborgarna.
  • Vi kommunicerar på ett kundinriktat och effektivt sätt och i interaktionen fäster vi vikt vid ett förståeligt språkbruk och begriplig kommunikation.
  • Vid tillhandahållandet av tjänster utnyttjar vi möjligheterna med digitaliseringen.
  • Vi tar i bruk processer som bygger på artificiell intelligens och robotteknik, för att påskynda våra tjänster och tjänsternas kvalitet. Samtidigt erbjuder vi våra kunder information i realtid om hur ärenden framskrider.
  • Vi identifierar uppriktigt processer, där i synnerhet kunder, medborgare och samarbetspartner har möjlighet att påverka. Vi uppfyller förväntningar på dialog och inflytande, till exempel med hjälp av kundråd.
  • Vi satsar på att utveckla kundresponsen och använder respons för att förbättra vår verksamhet. Vi uppmuntrar olika aktörer att delta i samarbete och kundundersökningar.
  • Vi utvecklar för vår del nätverkens ändamålsenlighet och vår egen verksamhet i nätverken. Angående de personer som ingår i nätverken förtydligar vi deras roll som genomförare av NTM-centralernas och UF-centrets strategiska resultatmål och värden samt deras roll som förmedlare av informationsflöden.
  • Vi utnyttjar digitaliseringen vid utvecklingen av sätt att delta och påverka.
  • Vi integrerar NTM-centralernas och UF-centrets verksamhet i ansvarsrapporteringen.
  • Vi identifierar vårt klimathandavtryck för att hejda och anpassa oss till klimatförändringen. Vi utvecklar personalens kompetens i klimatfrågor.
  • Vi bearbetar ständigt klimatfrågor med vårt viktigaste verktyg, det vill säga genom att utveckla våra grundläggande uppgifter. Vi integrerar NTM-centralernas klimatvägskarta i våra lagstadgade uppgifter.
  • Vi informerar kunder och intressentgrupper om vår klimatbetydelse och främjar tväradministrativt klimatsamarbete.
  • Vi stärker fenomenorientering och sektorövergripande verksamhet på ett tväradministrativt sätt. Vi identifierar i förväg tväradministrativa strategiska mål. Tillsammans med samarbetspartner utvecklar vi våra handlingsprocesser lösningsorienterat med gemensamma verksamhetsmodeller.
  • Vi utvecklar verksamhetssätt och processer som möjliggör samarbete med landskap, välfärdsområden, kommuner, tredje sektorn och företag. Vi betonar förtroende och aktiv diskussion. Vi sätter upp våra framtidsmål tillsammans med olika aktörer.
  • Vi reagerar förutseende på förändringar i vår omvärld vad gäller strukturomvandlingar på statens regionförvaltningsnivå, landskapnivå, välfärdsområdesnivå och kommunal nivå.
  • Vi stärker fenomenorientering och sektorövergripande verksamhet på ett tväradministrativt sätt. Vi identifierar i förväg tväradministrativa strategiska mål. Tillsammans med samarbetspartner utvecklar vi våra handlingsprocesser lösningsorienterat med gemensamma verksamhetsmodeller.
  • Med hjälp av ett coachande arbetssätt stödjer vi individens förmåga att agera tillsammans och i interaktion med arbetskamrater, samarbetspartner, kunder och andra intressentgrupper.
  • Vi utvecklar för vår del interaktionen med styrande ministerier och strävar för vår del efter att påverka samarbetets utmaningar.
  • Vi deltar i statens gemensamma arbetsmiljöer samt i statens, kommunernas och FPA:s gemensamma kundserviceställen.
  • Vi arbetar systematiskt för att prognostisering och framtidstänkande ska bli en central del av ledarskapet och berednings- och beslutsprocesserna.
  • Vi utvecklar vår informationsproduktion så att den allt bättre stödjer ämbetsverkens och intressentgruppernas samt företagens och medborgarnas verksamhet samt som grund för produktionen av ny information.
  • Vi identifierar bättre de kunskapsunderlag som finns tillgängliga och använder dem som en del av att leda med information. Med hjälp av den producerade informationen uppnår vi en bättre samhällseffekt.
  • Vi använder information på nya sätt och utvecklar organisationens kompetens i att utnyttja information och data i realtid.
  • En förändring i omvärlden utmanar oss att förnya vår kompetens och tillägna oss nya verksamhetssätt. Vi identifierar vårt kompetensbehov och strävar efter att kontinuerligt förnya vår kompetens genom att förutse de framtida behoven.
  • Vi stödjer utvecklingen av en modern digital verksamhetskultur, där vi satsar på och uppmuntrar till försök samt utvecklar vår faciliteringsförmåga.
  • Vi tar i bruk de verktyg som digiutvecklingsprogrammet erbjuder och använder dem med ett öppet sinne.
  • Vi söker nya verksamhetsmodeller inom förvaltningen samt hos våra samarbetspartner.

Uppdaterad: 22.03.2022