Navigointivalikko
EPO Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta - Etelä-Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on valtionhallinnon toimija, joka hoitaa monipuolisesti elinkeinoelämään, liikenteeseen ja ympäristöön liittyviä tehtäviä Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla. ELY-keskukset toimivat tiiviissä vuorovaikutuksessa ja yhteistyössä kumppaniverkostojen kanssa edistäessään alueen elinvoimaa, kestävää kasvua ja tulevaisuutta sekä hyvinvointia ja sisäistä turvallisuutta.

ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueella. ELY-keskus on elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin vastaava valtion kehittämis- ja palvelukeskus. ELY-keskus edistää luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen ja alueiden kestävää käyttöä. ELY-keskus tarjoaa toimivan ja turvallisen tieverkon kansalaisten ja elinkeinoelämän tarpeisiin ja vastaa tienpidosta ja julkisen liikenteen hankinnoista toimialueellaan.

Arvot

 • Asiakaslähtöisyys
 • Yhteistyö
 • Asiantuntijuus

Toiminnan painopisteet

 • Turvaamme hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta
 • Lisäämme elinvoimaa
 • Tavoittelemme hiilineutraaliutta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tehtävät

Keskuksessa ovat seuraavat vastuualueet:

 • E-vastuualue
 • L-vastuualue
 • Y-vastuualue

Vastuualueet liikenne ja infrastruktuuri (L-vastuualue) ja ympäristö ja luonnonvarat (Y-vastuualue) toimivat Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakuntien alueilla. Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue (E-vastuualue) toimii Etelä-Pohjanmaan alueella. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimipaikat sijaitsevat Seinäjoella, Vaasassa ja Kokkolassa.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualue

 • Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmiin sisältyvät alueelliset kehittämis- ja toimeenpanotehtävät sekä yhteistyö muiden viranomaisten ja sidosryhmien kanssa
 • maatilatalouden rahoitus ja maatalouden valvonta
 • luonnonmukaista tuotantoa, kasvinterveyttä ja maatalouden tuotantopanoksia koskevat tarkastukset
 • EU-ohjelmien kautta rahoitettavien hankkeiden hakeminen ja toteuttaminen
 • työ- ja elinkeinotoimiston ohjaus, kouluttaminen ja tukeminen
 • kansainväliset tehtävät ja lähialueyhteistyö
 • työllisyys ja osaaminen
 • yrittäjyys, yritysten kehittäminen ja yrityspalvelujen koordinointi
 • maahanmuutto, kotouttaminen ja etniset suhteet
 • muut vastuualueen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue

 • Liikennejärjestelmän suunnittelu ja toimivuus
 • liikenneturvallisuus
 • tienpidon suunnittelu
 • tienpidon suunnittelun ja asiantuntijapalveluiden hankinnat
 • julkisen liikenteen järjestäminen
 • muut liikennettä ja infrastruktuuria koskevat tehtävät
 • muut vastuualueen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue

 • Ympäristönsuojelu
 • alueiden käyttö
 • luonnonsuojelu
 • vesien hoito ja ympäristön tilan seuranta
 • kehittäminen ja lähialueyhteistyö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • EU-ohjelmien kautta rahoitettavien hankkeiden hakeminen ja toteuttaminen
 • muut vastuualueen käsiteltäväksi määrätyt asiat.

Valtakunnalliset tehtävät

 • Uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä annetun lain mukainen yhteyspisteviranomainen (RED II)
 • tuulivoimaneuvonta
 • peruskuivatuksen ja ojitustoimitusten asiantuntijatehtävät
 • maa- ja metsätalouden vesienhallinta (yhdessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa)
 • hydrologisen omaisuuden keskitetty hoito ja hydrologisen tiedon tuotanto
 • valtion vesistörakenteiden keskitetty omistajuus ja rakenteiden ylläpito
 • Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 2020–2022 hallinnointi ja toimeenpanotehtävät
 • HELMI-elinympäristöohjelman soiden ennallistamisen koordinointi 2020-2022 (VESPA)
 • Kokemäenjoen – Saaristomeren – Selkämeren vesienhoitoalueen  (VHA 3) koordinointi.

Päivitetty: 28.06.2021