Tiestön ylläpito

Päällysteiden ylläpidossa perusrahoitusta suunnataan edelleen pääasiassa vilkasliikenteiselle tieverkolle.  

Rahoitus ei viime vuosina ole juurikaan mahdollistunut tierakenteiden parantamista. Vuosittaiseen päällysteiden uusimisen määrään vaikuttaa rahoitus ja bitumin hinnan kehitys. Teitä päällystetään perusrahoituksella vuosittain noin 250-300 km, millä saadaan pääteiden päällysteet pidettyä pääosin nykyisessä kunnossa. Erityisesti vähäliikenteisellä tieverkolla päällysteiden rappeutuminen kuitenkin jatkuu. Ylläpidon paikkausten määrä kasvaa tieverkon kunnon heikentyessä ja hoidon paikkausten siirtyessä pääosin ylläpitourakkaan. Kuivatukseen ja tienpientareiden kuntoon kiinnitetään aiempaa enemmän huomiota. Tiemerkinnät pidetään tyydyttävässä kunnossa.

Vuoden 2022 määrärahoilla pystytään tiestöä päällystämään vain noin 195 km, josta valta- ja kantateiden osuus on noin 80 %.

Kuva 11. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, päällystyskohteet vuonna 2022. Päällystysmäärästä noin 195 km suurin osa sijaitsee päätiestöllä eli yhteensä noin 80 %. Suurimmat päällystyskohteet sijaitsevat valtateillä 19, 13, 8, 3 sekä kantatiellä 67. Alempiluokkaisia teitä päällystetään vain noin 40 kilometriä.

Sorateiden rakenteen parantamisia on tehty viime vuosina perustienpidon rahoituksella noin 5-6 kilometriä vuodessa. Hoidon alueurakoissa on jouduttu luopumaan näistä hankkeista, ja käyttämään rahat kelirikkomurskeisiin, jotta voidaan turvata sorateillä liikennöinti. Muiden sorateiden kuntotaso voi heikentyä, koska sorastus- ja ojitusmääriä joudutaan vähentämään ja talvet saattavat olla leutoja sekä aiempaa lyhyempiä. Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella sorateiden erityisongelmana on pintakelirikko, jota on viime vuosina ollut runsaasti myös syksyllä ja jopa talvella.

Päivitetty: 30.05.2022