Liikenneturvallisuus

Suurimmat liikenneturvallisuusvaikutukset suunnitelmakaudella saadaan  

  • valtatie 3 Laihian kohdan liikennejärjestelyistä
  • valtatie 3 Koskuen ja Rajalanmäen kohdat, Kurikka,  
  • valtatie 3 ja valtatie 19 liittymä Jalasjärvellä, Kurikka,  
  • valtatie 8 Vaasa-Kokkola, Kovjoen, Kolpin ja Kruunupyyn keskikaiteelliset ohituskaistat
  • valtatie 8 Kokkolan keskustan kohta 1.vaihe
  • valtatie 8 ja maantie 724 Vaasan yhdystie 1.vaihe
  • valtatie 19 Seinäjoki-Lapua 1-vaihe, ohituskaistat ja Atrian etl:n parantaminen
  • kantatie 68 Kolpin ylikulkusilta
  • kantatie 68 Edsevön etl:n parantaminen, Pedersöre

Lisäksi liikenneturvallisuutta parannetaan nopeusrajoitusmuutoksin, tekemällä täristäviä reunaviivoja päällysteiden uusimisen yhteydessä vilkkaimmilla tieosuuksilla sekä toteuttamalla hidasta ajoneuvoliikennettä vähentäviä tilusvaihtoja ja yksityisteiden järjestelysuunnitelmia. Tiekaiteita pidennetään ja parannetaan nykyohjeita vastaaviksi pääteillä ja tärkeimmillä seututeillä. Joitakin kevyen liikenteen väyliä rakennetaan kuntien rahoituksella. Tienvarsimetsiä raivataan hirvivaroitusalueilla. Joidenkin ongelmallisimpien maantieliittymien liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parannetaan.

Usean kunnan kattavia alueellisia liikenneturvallisuussuunnitelmia on käynnissä aiempaan tapaan 1–2 suunnitelmaa vuodessa (vuonna 2022 alkavat Vaasan seudun ja Isonkyrön (7 kunnan) liikenneturvallisuussuunnitelmien päivitys). Suunnitelmissa pääpaino on pienissä liikenneturvallisuustoimenpiteissä (esim. suojatiet ja niiden parantaminen, hidasteet, näkemien raivaus) ja nopeusrajoitusten tarkistamisissa. Lisäksi kuntien liikenneturvallisuustyötä aktivoidaan sekä entistä vahvemmin lisätään myös kestävää liikkumista edistävän liikennejärjestelmätason ajattelua ja toimenpiteitä.  

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuskasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen lisäämiseksi sekä valvonnan kohdistamiseksi (esim. Liikenneturva, Poliisi, jne.). Onnettomuus on usein monen tekijän summa ja kuljettajan tietoinen riskinotto vähentää tehtyjen infrastruktuuri-investointien vaikuttavuutta. Siksi ihmisten valintoihin ja asenteisiin vaikuttaminen sekä uskottava valvonta ovat aina tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä.

Henkilövahinko-onnettomuudet alueellamme

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella henkilövahinko-onnettomuudet liikenteessä ovat vähentyneet huomattavasti Väyläviraston antamaa raja-arvoa nopeammin. Sen sijaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole pystytty vähentämään tienpitotoimenpiteillä tarpeeksi vaan esim. vuosi 2021 oli näiden onnettomuuksien osalta erittäin huono.

Henkilövahingo-onnettomuudet 2012 - 2021

Kuva 5. Henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 20012- 2021, maantiet Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus. Henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet vuoden 2012 määrästä 336 kpl vuoden 2021 määrään 172 kpl. Väyläviraston asettama raja-arvo vuodelle 2021 oli 187 kpl. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on vähentynyt 3-4 vuoden aikavälein, kunnes ne taas ovat lisääntyneet. Kuolemien osalta pahimmat vuodet ovat olleet 2012, 2016, 2019 ja 2021. Vuonna 2012 tapahtui 33 kpl kuolemaan johtanutta onnettomuutta, vähiten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut vuonna 2018 yhteensä 13 kpl. Vuonna 2021 määrä jälleen lisääntyi ja oli 22 kpl, kun Väyläviraston antama raja-arvo oli 9 kpl.

Ohessa linkki karttasovelluksen, jonka lähtöaineistona on tieliikenneonnettomuuksien tilasto vuosilta 2017-21, joka sisältää informaatiota Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista. Tiedot perustuvat poliisiasiain tietojärjestelmään tallennettuihin tieliikenneonnettomuustietoihin. Poliisin tietoja täydennetään mm. Väyläviraston tiedoilla. Poliisin tieliikenneonnettomuuksien tilasto sisältää tiestö- ja tapahtumatiedot kaikilta maanteiltä, yksityisiltä sekä kuntien omistamilta teiltä.

Eläinonnettomuudet alueellamme

Eläinonnettomuudet ovat vuosien saatossa lisääntyneet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Poliisin tietoon tulleet hirvikolarit ovat vuodesta 2012 vuoteen 2021 keskimäärin lisääntyneet. Poikkeuksena on vuosi 2016, jolloin varsinkin Rannikko-Pohjanmaan riistanhoitopiirin alueella sattui todella paljon hirvionnettomuuksia. Riistakeskuksen tilaston mukaan metsäkaurisonnettomuudet ovat muutamassa vuodessa lisääntyneet jopa 131 %.

hirvionnettomuudet riistanhoitopiireittäin

Kuva 6. Hirvivahinko-onnettomuudet riistanhoitopiireittäin (poliisin tietoon tulleet) vuosina 2012- 2021, maantiet Etelä-Pohjanmaan ELY- keskus. Hirvivahinko-onnettomuudet ovat lisääntyneet huomattavasti vuodesta 2012 vuoteen 2021. Vuonna 2012 hirvivahinko-onnettomuuksia Rannikko-Pohjanmaalla oli 84 kpl, kun vuonna 2021 onnettomuuksia oli 124 kpl. Vuonna 2020 onnettomuudet vähenivät ja vuonna 2021 ne jälleen nousivat hieman korkeammalle tasolle. Vastaavat luvut Pohjanmaan osalta ovat 88 kpl ja 140 kpl. Rannikko-Pohjanmaalla hirvivahinko-onnettomuudet ovat vaihdelleet 3 vuoden jaksoissa, jolloin joka 3 vuosi on ollut aina pahin. Pahimmillaan onnettomuuksia oli vuonna 2016 yhteensä 169 kpl. Pohjanmaalla hirvivahinko-onnettomuuksien määrät ovat olleet neljän vuoden jaksoissa suhteellisen tasalukuisia, kunnes noustiin onnettomuuksien määrässä vuonna 2021 korkeimpaan lukemaan koko seurantajaksolla.

eläinonnettomuudet tilasto

Kuva 7. Eläinonnettomuudet (Riistakeskuksen tilasto) vuosina 2017- 2021, Etelä-Pohjanmaan ELY- keskuksen alueella (sis. myös kadut).  Hirvivahinko-onnettomuudet ovat kasvaneet noin 10 % vuodesta 2017 vuoteen 2021 poikkeuksena oli vuosi 2020, jolloin onnettomuudet vähenivät edellisvuodesta noin 18 %. Valkohäntäpeurojen osalta onnettomuudet ovat kasvaneet vuodesta 2017 noin 5 %. Metsäkaurisonnettomuudet ovat lisääntyneet jopa 131 %.