Liikenneturvallisuus

Suurimmat liikenneturvallisuusvaikutukset suunnitelmakaudella saadaan parantamalla

  • valtatien 3 Laihian kohdan liikennejärjestelyitä
  • maantietä 724 Vaasassa Isolahden ja Onkilahden välillä
  • valtatietä 8 Mustasaaressa ja Vöyrissä välillä Vassor–Ölis
  • kantatietä 68 Vimpelin keskustan kohdalla
  • valtatietä 19 Seinäjoen ja Lapuan välillä rakentamalla ohituskaistat ja parantamalla Atrian eritasoliittymää
  • kantatiellä 68 Kolpin ylikulkusiltaa ja Edsevön eritasoliittymää

Lisäksi liikenneturvallisuutta parannetaan nopeusrajoitusmuutoksin, tekemällä täristäviä reunaviivoja päällysteiden uusimisen yhteydessä vilkkaimmilla tieosuuksilla sekä toteuttamalla hidasta ajoneuvoliikennettä vähentäviä tilusvaihtoja ja yksityisteiden järjestelysuunnitelmia. Tiekaiteita pidennetään ja parannetaan nykyohjeita vastaaviksi pääteillä ja tärkeimmillä seututeillä. Joitakin kevyen liikenteen väyliä rakennetaan kuntien rahoituksella. Tienvarsimetsiä raivataan hirvieläinvaroitusalueilla. Joidenkin ongelmallisimpien maantieliittymien liikenneturvallisuutta ja toimivuutta parannetaan.

Usean kunnan kattavia alueellisia liikenneturvallisuussuunnitelmia on käynnissä aiempaan tapaan 1–2 suunnitelmaa vuodessa (vuonna 2020 alkavat Kaustinen-Veteli ja Seinäjoki). Suunnitelmissa pääpaino on pienissä liikenneturvallisuustoimenpiteissä (esim. suojatiet ja niiden parantaminen, hidasteet, näkemien raivaus) ja nopeusrajoitusten tarkistamisissa. Lisäksi kuntien liikenneturvallisuustyötä aktivoidaan sekä entistä vahvemmin lisätään myös kestävää liikkumista edistävän liikennejärjestelmätason ajattelua ja toimenpiteitä.

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tekee yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa liikenneturvallisuuskasvatuksen, -valistuksen ja -tiedotuksen lisäämiseksi sekä valvonnan kohdistamiseksi (esim. Liikenneturva, Poliisi). Onnettomuus on usein monen tekijän summa ja kuljettajan tietoinen riskinotto vähentää tehtyjen infrastruktuuri-investointien vaikuttavuutta. Siksi ihmisten valintoihin ja asenteisiin vaikuttaminen sekä uskottava valvonta ovat aina tärkeä osa liikenneturvallisuustyötä.

Henkilövahinko-onnettomuudet alueellamme

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella henkilövahinko-onnettomuudet liikenteessä ovat vähentyneet huomattavasti Väyläviraston antamaa raja-arvoa nopeammin. Sen sijaan kuolemaan johtaneita onnettomuuksia ei ole pystytty vähentämään tienpitotoimenpiteillä tarpeeksi, vaan esimerkiksi vuosi 2019 oli näiden onnettomuuksien osalta erittäin huono.

Henkilövahinko-onnettomuudet vuosina 2008–2019, maanteillä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet vuoden 2008 määrästä (390 kpl) vuoden 2019 määrään (201 kpl). Vuosien 2008 ja 2015 välillä henkilövahinko-onnettomuuksien määrä on vähentynyt noin 3-4 vuoden sykleissä, jolloin onnettomuudet ovat vähentyneet ja jälleen määrä on lisääntynyt. Vuoden 2015 kokonaismäärästä 341 kpl henkilövahinko-onnettomuudet ovat vähentyneet tasaisesti vuoden 2019 määrään 201 kpl. Väyläviraston asettama raja-arvo vuodelle 2019 oli 253 kpl. Kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien määrä on vähentynyt 3-4 vuoden välein, kunnes ne taas ovat lisääntyneet. Kuolemien osalta pahin vuosi oli 2012, jolloin tapahtui 33 kpl kuolemaan johtanutta onnettomuutta, vähiten kuolemaan johtaneita onnettomuuksia on tapahtunut vuonna 2018 (13 kpl). Vuonna 2019 määrä jälleen lisääntyi ja oli 21 kpl, kun Väyläviraston antama raja-arvo oli 11 kpl.

Onnettomuudet kartalla -karttasovellus sisältää informaatiota Suomessa poliisin tietoon tulleista tieliikenneonnettomuuksista. Lähdeaineistona on tieliikenneonnettomuuksien tilasto vuosilta 2015–2019, jonka tiedot puolestaan perustuvat poliisiasiain tietojärjestelmään tallennettuihin tieliikenneonnettomuustietoihin. Poliisin tietoja täydennetään mm. Väyläviraston tiedoilla. Poliisin tieliikenneonnettomuuksien tilasto sisältää tiestö- ja tapahtumatiedot kaikilta maanteiltä, yksityisiltä sekä kuntien omistamilta teiltä.

Eläinonnettomuudet alueellamme

Eläinonnettomuudet ovat vuosien saatossa lisääntyneet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella. Poliisin tietoon tulleet hirvikolarit ovat vuodesta 2009 vuoteen 2019 keskimäärin lisääntyneet. Poikkeuksena on vuosi 2016, jolloin varsinkin Rannikko-Pohjanmaan riistanhoitopiirin alueella sattui todella paljon hirvionnettomuuksia. Riistakeskuksen tilaston mukaan metsäkaurisonnettomuudet ovat muutamassa vuodessa lisääntyneet jopa 78 %.

Hirvionnettomuudet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella.

Hirvivahinko-onnettomuudet riistanhoitopiireittäin (poliisin tietoon tulleet) vuosina 2009–2019, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen maanteillä. Rannikko-Pohjanmaalla hirvivahinko-onnettomuudet ovat lisääntyneet huomattavasti vuodesta 2009 vuoteen 2019. Vuonna 2009 hirvivahinko-onnettomuuksia oli 60 kpl, kun vuonna 2019 onnettomuuksia oli 155 kpl. Vastaavat luvut Pohjanmaan osalta ovat 61 kpl ja 115 kpl. Rannikko-Pohjanmaalla hirvivahinko-onnettomuudet ovat vaihdelleet 3 vuoden jaksoissa, jolloin joka 3. vuosi on ollut aina pahin. Pahimmillaan onnettomuuksia oli vuonna 2016 yhteensä 169 kpl. Pohjanmaalla hirvivahinko-onnettomuuksien määrät ovat olleet neljän vuoden jaksoissa suhteellisen tasalukuisia, kunnes on aina noustu onnettomuuksien määrässä hieman suurempiin määriin.

Eläinonnettomuudet (Riistakeskuksen tilasto) vuosina 2017–2019, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella (sis. myös kadut). Hirvivahinko-onnettomuudet ovat kasvaneet noin 9 % vuodesta 2017 vuoteen 2019. Valkohäntäpeurojen osalta onnettomuudet ovat vähentyneet vuodesta 2017 noin 13 %. Metsäkaurisonnettomuudet ovat lisääntyneet jopa 78 %.