Hankkeiden loppuraporttitiivistelmät

Loppuraporttien julkiset tiivistelmät ovat hanketoteuttajien itse laatimia, ellei toisin mainita.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiohankkeet

Investoinnit

Erilliset teemahankkeet

Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman puitteissa toimi kolme erillistä teemahanketta vuosina 2021–2022. Hanketoimijat teemahankkeisiin valittiin julkisen hankehaun perusteella.

Ohjelmakauden 2016–2018 hankkeet

Ohjelmakaudella 2016–2018 loppuraporttitiivistelmän ovat toimittaneet alla olevat hanketoimijat. Tiivistelmät saa luettavaksi pyynnöstä. Tiivistelmiä ei laiteta sivuille näkyviin saavutettavuusvaatimuksen vuoksi.

 • Apila Group, Jokamiehen ravinnekiertokuution tuotteistaminen
 • Axolot Solutions Finland Oy, Lietteen ravinnekierrätys sähkökemiallisella vedenpuhdistusmenetelmällä
 • Biocode Oy, Hiilijätteestä liiketoimintaa
 • Biocoil Oy, Sahojen sivuvirtojen jalostaminen korkea-arvoisemmiksi ravinne- ja kuiviketuotteiksi sekä teollisuuden raaka-aineiksi
 • BioKymppi Oy, Biokaasulaitoksen lietteistä konsentroituja lannoitteita
 • BioKymppi Oy, BioRaki 2 – Konsentraatista ja biohiilestä kasvuvoimaa
 • Biolan Oy, Maatalouden orgaanisilla sivuvirroilla kasvua – MOSKU
 • Bioluup Oy, NutCycle
 • Biometa Finland Oy, Maatilan biolannoitekierto – Maa-Bio
 • Biometa Finland Oy, Biotalouden ravinnekierron optimointi – Biotrio
 • Biopallo Systems Oy, Biopallo-kompostointireaktorin optimointi ja lopputuotteen laadun varmistus lannoitetuotantoon
 • Digi Toilet Systems Oy, DTS-menetelmä – orgaanisen jätteen kompostointi
 • Ecolan Oy, Elintarviketeollisuuden sivuvirtojen erottelu ja teollinen hyödyntäminen luomulannoitteiden raaka-aineeksi
 • Ecolution, Elintarviketuotannon sivuvirran hyödyntäminen kasvisravinteena, case: tofun tuotannossa syntyvän okaran hyödyntäminen lannoitteena
 • Envitop, Maa- ja metsätaloudessa sekä yhdyskunnissa muodostuvien nestemäisten rejektien sisältämän typen talteenotto ja tuotteistaminen ravinneliuokseksi Envistone -menetelmällä
 • Global EcoSolutions Oy, Kierrätyslannoitteita kananlannasta innovatiivisella kuivauskonseptilla (KIEKU) - toteutettavuustutkimus
 • GRK Infra Oy, Haastavien biopohjaisten jätteiden käyttö kasvualustana
 • Heikas Oy, Kiertoravinne – Alkutuotannon ja elintarviketeollisuuden massavirtojen ravinteiden tuotteistaminen ja uudelleen jako Seinäjoen seudulla
 • Helsieni Oy, Pilot for a circular urban mushroom farm
 • Jeppo Biogas Ab, Kiertojepua
 • Lahden Hevosystäväinseura ry, Hevosvoimia hevosenlannasta
 • Lahden Hevosystäväin seura, Hevosvoimia hevosenlannasta II
 • Lannanpuhdistus Viljakainen Oy, Tehokas strippaus
 • Lapuan peruna, Tärkkelysperunan sivutuotteesta lannoitetta ja valkuaisrehua
 • Nanopar Oy, Biomassoista peräisin olevien kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitys ja tuotanto
 • PajuPojat Oy (nyk. Carbons Finland Oy), Biotisleen ja -hiilen käyttö kompostoinnin tehostajana
 • Pasrea, Pasrea-kompostorin tutkimus ja tuotekehityshanke
 • Perunantutkimuslaitos, Teollisuuden sivutuotteiden käyttömahdollisuuden turvetuotannosta poistuneiden suopohjien maanparannukseen non-food-perunantuotantoa varten
 • Pohjolan Aines Oy, Sivujakeet tuotteiksi
 • Punkalaitumen Bioenergiayhtiö Oy, Biokaasulaitoksen jälkimädätteiden jatkojalostaminen lannoitevalmisteeksi -hanke
 • Rakeistus Oy, Demotehdas-konsepti
 • Redono Oy, REDONO
 • Ruokovoima, Toteutettavuustutkimus järviruo'on laajamittaisesta hyötykäytöstä ja ruokomassaan sitoutuneiden ravinteiden kierrättäminen maatalouden käyttöön
 • Satafood Kehittämisyhdistys ry, Sivuvirroista luomulannoite kasvihuonetuotantoon – LUOMUKAS
 • SFTec Oy, Kierrätyslannoitteiden klusteri Oulusta: Orgaanisten jätteiden tuotantomittakaavan demonstraatio
 • Soilfood Oy, Ravinnekuitu – Metsäteollisuuden kuitupitoisten sivutuotteiden viljelykokeet
 • Wedex Finland Oy, Maatalouden ravinteiden hyötykäyttö

Päivitetty: 10.04.2024