Liikennejärjestelmätyö

Tekeillä oleva valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma antaa suuntaviivat ja tavoitteet liikennejärjestelmän kehittämiselle seuraavaksi 12 vuodeksi. 12-vuotista suunnitelmaa tarkistetaan aina neljän vuoden välein. Valtakunnallisiksi tavoitteiksi on valittu kestävien liikkumismuotojen edistäminen (jalankulku, pyöräily ja joukkoliikenne), koko Suomen saavutettavuuden takaaminen elinkeinojen, työssäkäynnin ja asumisen tarpeista lähtien sekä liikennejärjestelmän tehokkuuden parantaminen. Valtakunnallisen liikennejärjestelmän alueellisissa keskustelutilaisuuksissa pohjalaismaakunnat korostivat erityisesti perusväylänpidon rahoituksen tasokorotuksen tarpeellisuutta.

Liikennejärjestelmätyössä ELY-keskus selvittää alueen liikennejärjestelmän tilaa ja kehittämistarpeita yhteistyössä maakuntien liittojen, kaupunkien, kuntien, Väyläviraston ja Traficomin asiantuntijoiden sekä muiden sidosryhmien kanssa. Tavoitteena on turvallinen, tehokas ja taloudellinen liikennejärjestelmä, joka mahdollisimman hyvin palvelisi teiden ja liikennepalvelujen käyttäjien nykyisiä ja tulevia liikkumisen ja kuljettamisen tarpeita. ELY-keskus haluaa omalta osaltaan olla rakentamassa entistä toimivampaa ja tehokkaampaa liikennejärjestelmää. Liikennejärjestelmätyössä keskitytään koetun liikenteen palvelutason parantamiseen, kuten työ- ja koulumatkojen sujuvuuden ja turvallisuuden parantamiseen.

Liikennejärjestelmien kehittäminen

Kuntien ja kaupunkien kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla on ratkaiseva rooli liikennevirtojen syntymisen ja suuntautumisen kannalta. Merkittävät muutokset maankäytössä tarkoittavat myös isoja muutoksia liikennemäärissä. Lisääntyneet liikennemäärät yleensä edellyttävät myös parannuksia olemassa oleviin liikenneväyliin ja liittymiin tai kokonaan uusien yhteyksien rakentamista. ELY-keskus jatkaa kuntien ja kaupunkien kanssa käytäviä kehityskeskusteluja, joissa kuntien kaavoitusta tarkastellaan alueidenkäytön ja liikennejärjestelmän kehittymisen kannalta.

ELY-keskuksen alueella kasvavien kaupunkiseutujen liikenteelliset ongelmat korostuvat kaupunkien sisääntuloteillä ja muilla kaupunkiseutujen vilkkaimmin liikennöidyillä väylillä. Maankäyttöä kehitetään voimakkaasti juuri näiden pääyhteyksinä toimivien teiden varsilla, mikä lisää ennestään tukkoisten ja turvattomien väylien liikenteellisiä ongelmia. Kun paljon liikennettä ahtautuu samalle väylälle, syntyy entistä enemmän konflikteja paikallisen lyhytmatkaisen ja pitkämatkaisen liikenteen välillä. Investoinnit liikenneväylien ja liikennettä palvelevan infran kehittämiseen laahaavat pahasti jäljessä. Erityisesti panostukset joukkoliikenteen kehittämiseen ja kevyen liikenteen väyliin ovat jo usean vuoden ajan olleet vähäisiä. Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteissa onkin erityisesti haluttu panostaa näiden kestävien liikkumismuotojen edistämiseen ja liikenteen päästöjen vähentämiseen.

Liikennejärjestelmän kehittämisen resurssit harvaan asutuilla alueilla ovat erittäin niukat. Näillä alueilla jo olemassa olevan liikenneinfran ylläpitokin tuottaa vaikeuksia. Kuljetusten yksikkökoon kasvu saattaa vähentää kuljetuksia, mutta toisaalta teiden ja siltojen kantavuus vähäliikenteisimmillä teillä asettaa rajoituksia yksikkökoon kasvulle.

Liikennejärjestelmätyö pohjalaismaakunnissa

Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan liikennejärjestelmäsuunnitelmissa sekä Keski-Pohjanmaan liikennestrategiassa on selvitetty keskeisimmät keinot liikennejärjestelmän toimivuuden turvaamiseksi. Maakunnalliset liikennejärjestelmätyöryhmät seuraavat säännöllisesti maakunnan kärkihankkeiden suunnittelun ja toteutumisen edistymistä sekä keskustelevat liikennejärjestelmän kehittämistarpeista. ELY-keskus, Väylävirasto ja Liikenne- ja viestintävirasto Traficom sekä alueen kolme maakuntaa tekevät maakuntarajojen yli yhteistyötä liikennejärjestelmän kehittämiseksi. Etelä-Pohjanmaan liitto käynnistää tänä kesänä yhdessä ELY-keskuksen kanssa maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittämisen. Samoin Pohjanmaan liitto on yhdessä ELY-keskuksen kanssa käynnistämässä liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitystä. ELY-keskuksen ylimaakunnallisessa yhteistyössä korostuvat pääteiden hankkeet, joilla on laajaa liikenteellistä merkitystä.

Yhteydet ELY-keskuksen alueelta muualle Suomeen ja ulkomaille ovat alueen kilpailukyvyn kannalta erittäin tärkeitä. Päätieverkon parantaminen on välttämätöntä, jotta elinkeinoelämän kuljetukset voidaan turvata. Etelän suuntaan valtatien 3 kehittäminen on eräs tärkeimmistä, ellei tärkein hanke koko alueella. Pääteiden liikennemäärien kasvaessa tulee liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta edistää esimerkiksi parantamalla liittymät turvallisemmiksi, leventämällä pääteitä ja rakentamalla keskikaiteellisia ohituskaistaosuuksia. Samoin pääradan kapasiteettia välillä Seinäjoki–Tampere tulee parantaa. Seinäjoki–Vaasa radan parantamisen suunnittelu on käynnistynyt tänä vuonna, tarkoituksena tasoristeysten vähentäminen ja nopeuden nosto 140 km/h.

Itä-länsisuuntaisten yhteyksien paikoin heikko palvelutaso on tiedostettu puute alueella ja se haittaa paitsi länsirannikon myös koko keskisen Suomen kehittymistä. Myös yhteyksiä Pohjanmaan satamiin tulee edelleen kehittää. Lauttaliikenne Ruotsiin on tärkeää turvata sekä henkilöliikenteen että tavaraliikenteen kannalta.