Navigointivalikko
HAM Tehtävät ja toiminta

Tehtävät ja toiminta – Häme

Hämeen ELY-keskus on valtionhallinnon toimija, joka hoitaa monipuolisesti elinkeinoelämään ja ympäristöön liittyviä tehtäviä Kanta- ja Päijät-Hämeen maakuntien alueilla.

ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä. Vastaamme elinkeinojen, työmarkkinoiden ja maaseudun muuttuviin tarpeisiin sekä edistämme luonnon ja ympäristön suojelua sekä luonnonvarojen alueiden kestävää käyttöä.

Visio

Kestävää tulevaisuutta tekemässä – yhdessä ja lähellä.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö.

Hämeen ELY-keskuksen tehtävät

Hämeen ELY-keskuksessa hoidetaan elinkeinot, työvoima- ja osaaminen -vastuualueen sekä ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen tehtäviä:

 • yritysten neuvonta-, rahoitus- ja kehittämispalvelut 
 • maaseutuyrittäjyys ja maaseudun elinvoimaisuus
 • elinkeinoelämän ja innovaatioympäristön kehittäminen
 • työmarkkinoiden toiminta ja työllisyys
 • osaaminen ja kulttuuri
 • ympäristönsuojelu
 • alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne ja rakentamisen ohjaus
 • kulttuuriympäristön hoito
 • luonnon monimuotoisuuden suojelu ja kestävä käyttö
 • vesivarojen käyttö ja hoito
 • ympäristötiedon tuottaminen ja -tietoisuuden edistäminen

Kanta- ja Päijät-Hämeen liikenneasiat hoidetaan Uudenmaan ELY-keskuksessa.

Valtakunnalliset erikoistumistehtävät

Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueen lisäksi kaikkien ELY-keskusten toimialueella seuraavat ELY-keskukselle kuuluvat tehtävät:

 • Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuesta maaseudun kehittämiseen annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1698/2005 ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (829/2007) tarkoitetut valtakunnalliset hankkeet
 • Osa Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 -ohjelman Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) ja Euroopan sosiaalirahasto+ (ESR+) rahoituksesta on sovittu käytettäväksi ns. valtakunnallisten teemojen toteuttamiseen. Valtakunnalliset teemat ovat ministeriöjohtoisesti valmisteltuja, strategisesti tärkeitä kehittämiskokonaisuuksia, joiden toteuttaminen tapahtuu kuitenkin ohjelmassa määritellyn toiminnan puitteissa. Valtakunnallisten teemojen välittävinä toimieliminä toimivat rakennerahastotehtäviä hoitavat ELY-keskukset.

  Hämeen ELY-keskus toimii välittävänä toimielimenä seuraavien valtakunnallisten teemojen osalta:
   
  • Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittäminen ja hyvinvoinnin edistäminen kohti yhdenvertaisuutta (STM ja OKM)

  • Maahanmuuttaneiden toimiva arki Suomessa: työ, osaaminen ja osallisuus (TEM, OKM ja STM)

  • Osallisuuden, sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tuki ja koordinaatio Euroopan sosiaalirahastotyössä 2021–2027 (STM ja OKM)

  • Sosiaalisten innovaatioiden koordinaatiohanke (STM)

  • Vaikeasti työllistyvien tukeminen (STM)

  • Yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistäminen, huono-osaisuuden torjunta (STM)

  • Yhteiskunnallisten yritysten liiketoimintaedellytysten parantaminen (OKM ja TEM)

Muut toimialueen rajat ylittävät tehtävät

 • Hämeen ELY-keskus vastaa rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista Etelä-Suomen alueella. 
 • Hämeen ELY-keskus hoitaa oman toimialueensa lisäksi Uudenmaan ELY-keskuksen toimialueella Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallinnan yhteensovittamiseen liittyvät asiat.

Päivitetty: 16.02.2024