Kontinuerligt lärande

Med kontinuerligt lärande avses livslångt lärande som sträcker sig över olika livsområden. Kontinuerligt lärande är också ett omfattande fenomen som överskrider förvaltningsområdena. Kärnan i kontinuerligt lärande är att kompetens medför trygghet vid förändringar i arbetslivet, teknologin och världen. Vi behöver nya former av kunnande, uppdatering av kompetensen i arbetslivets olika skeden, individuella utbildningsvägar samt fungerande strukturer och stödtjänster. Allt detta är kontinuerligt lärande. NTM-centralerna stöder den regionala livskraften och främjar kontinuerligt lärande genom att koordinera samarbete inom utbildning och handledning samt nätverkssamarbete mellan aktörer i arbetslivet.

Under Sanna Marins regeringsperiod uppstod reformen av det kontinuerliga lärandet som har fört det kontinuerliga lärandet framåt. Målet med reformen är att främja möjligheterna för personer i arbetsför ålder att utveckla sin kompetens och förbättra tillgången på kompetent arbetskraft. I slutet av 2020 färdigställdes riktlinjerna för reformen av det kontinuerliga lärandet:

Riktlinjer för den parlamentariska reformen av det kontinuerliga lärandet (valtionneuvosto.fi)

Projektet som stödde inledandet av genomförandet av reformen av det kontinuerliga lärandet avslutades i början av 2023. I samband med detta publicerades 1.3.2023 en slutrapport (på finska) som beskriver genomförandet av reformen och fortsatta behov:

Yhdessä jatkuvaa oppimista uudistamassa : Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen loppuraportti

En av de centrala åtgärderna i reformen av det kontinuerliga lärandet har varit inrättandet av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (Skols). Servicecentret producerar, analyserar och sprider information om arbetslivets utbildningsbehov och möjligheter samt finansierar dessa. 

         Kontinuerligt lärande | Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning (jotpa.fi)

Genomförandet av riktlinjerna för reformen av det kontinuerliga lärandet finansieras också med finansiering från EU:s facilitet för återhämtning och resiliens. Finansieringen har riktats till utbildningar och verksamhet som stöder strukturomvandlingen, till utveckling av identifiering av kompetens, prognostisering och handledning samt till digitaliseringsprogrammet. 
 
I samband med reformen av det kontinuerliga lärandet utvecklas en digital servicehelhet för kontinuerligt lärande (JOD), med hjälp av vilken man vill göra tjänster och information i anslutning till kontinuerligt lärande lättillgängliga för alla. Undervisnings- och kulturministeriet samt arbets- och näringsministeriet ansvarar tillsammans för utvecklingen av den digitala servicehelheten. Målet är att informationen om tjänster för kontinuerligt lärande och utkomsten under studietiden ska vara begriplig och hittas lätt och snabbt.

Riktlinjerna förs vidare också genom att förnya utbildningsutbudet. Man utvecklar små kompetenshelheter och skapar ett nationellt system för kompetensmärken för vuxnas grundläggande färdigheter. Man har också skapat verktyg och grundat nätverk för erfarenhetsutbyte i små och medelstora företag för att främja lärande i arbetslivet.

Digitala servicehelheten för kontinuerligt lärande (valtioneuvosto.fi)

Dessutom har man förbättrat studiemöjligheterna för arbetslösa, höjt inkomstgränserna för studiestödet och riktat arbetskraftsutbildningen till branscher med brist på arbetskraft och med beaktande av arbetsgivarnas kompetensbehov. Även serviceprocessen för arbetssökande har förnyats särskilt genom att effektivera servicen i det inledande skedet av jobbsökningen. Reformer av det kontinuerliga lärandet främjas också som en del av reformen av den sociala tryggheten och TYÖ2030-programmet.

Det är viktigt att arbetet med att utveckla det kontinuerliga lärandet slutförs som planerat under den nuvarande regeringsperioden. Vi behöver dock ytterligare åtgärder för att uppnå reformens mål. De ytterligare åtgärderna har summerats i slutsatserna i slutrapporten för projektet Reform av det kontinuerliga lärandet (på finska):

Yhdessä jatkuvaa oppimista uudistamassa : Jatkuvan oppimisen uudistus -hankkeen loppuraportti - Valto (valtioneuvosto.fi) 

NTM-centralerna koordinerar nätverk för kontinuerligt lärande och producerar prognostiseringsinformation

NTM-centralernas ansvarspersoner för det kontinuerliga lärandet bildar ett riksomfattande nätverk. De samarbetar med läroanstalter, andra tjänsteproducenter, företag, kommunala aktörer, arbets- och näringstjänsterna och andra intressentgrupper. Syftet med verksamheten är att förbättra tillgången på kompetent arbetskraft och främja matchningen. 

NTM-centralerna producerar prognostiseringsinformation om arbetskraften och kompetensbehoven tillsammans med och för samarbetspartners och kunder på ett sätt som gör att informationen direkt kan utnyttjas till exempel för att utveckla kunnandet, ordna utbildningar samt för att förbättra områdets näringsliv och livskraft.

NTM-centralerna och deras ansvarspersoner för det kontinuerliga lärandet samarbetar också med SKOLS, bland annat genom att kartlägga regionala utbildningsbehov och bedöma ansökningar om utbildningsprojekt som finansieras. 

Om du vill diskutera helheten av kontinuerligt lärande eller utvecklingsidéer, tveka inte att ta kontakt med experten i kontinuerligt lärande i din region. 

Koordinatorer för kontinuerligt lärande vid NTM-centralerna


Regional information


Uppdaterad: 05.06.2024