Kustmynnande vattendrag i Bottenviken- Metodutveckling och ekologisk restaurering- Ett gränsöverskridande Svenskt-Finskt samarbetsprojekt

Kustmynnande Vattendrag i Bottenviken- Metodutveckling och ekologisk restaurering. – Är ett gränsöverskridande Svenskt- Finskt samarbetsprojekt där man restaurerar och förbättrar livsbiotoper för fisk och andra vattenlevande organismer i vattendrag som mynnar ut i Bottenviken. Förutom biotopförbättrandeåtgärder och restaureringar så gör man utredningar som livsmiljömodelleringar i forsområden ur laxens synvinkel, telemetriuppföljning av sikens lekvandring och val av lekområden. Resultaten från utredningarna kommer att nyttjas i projektets biotopförbättrande restaureringar. Ett stort delområde i projektet är kartering av sura sulfatjordarnas utbredning och deras egenskaper i norra Bottenvikens kustregion.

Projektet startade 1.7.2015 och kommer att vara till 31.5.2018.  Projektets ledande partner (Lead Partner) är Länsstyrelsen i Norrbottens Län. Länsstyrelsen har som uppgift att leda och koordinera projektets framskridande med hjälp av en styrgrupp där alla projektpartners är representerade. Länsstyrelsen ansvarar även för sammanställandet av ansökan för utbetalning av EU-medel, utförandet av de biologiska undersökningar och biotopförbättrande restaureringar i projektets mål vattendrag.

I Sverige utför man biotopförbättrande restaureringar och undersökningar i Alterälven, Rosån och Alåns vattensystem.  Vattendragen rinner ut i Bottenviken mellan städerna Luleå och Piteå vid kusten. I vattendragen har man observerat försämring av vattenkvalitet och livsbiotoper samt vandringshinder för vattenlevande organismer.

Vandrings sik med radiomärke fäst på ryggfenan.

Projektet koordineras i Finland av Lapplands Närings-, trafik- och miljöcentral (ELY). ELY-centralen har som uppgift att sammanställa ansökan av nationell medfinansiering från Lapplands förbund (Lapin Liitto), restaurering av lekbottnar och yngelbiotoper för Lax i Simojoki, informations spridning av projektet i Finland samt underhållandet av projektets hemsida.

Simojoki mynnar ut i Bottenviken ca 3 mil sydost om staden Kemi vid byn Simo. I Simojoki är de biotopförbättrande åtgärderna huvudsakligen restaurerandet av lek-och yngelbiotoper för lax i vattendragets mellersta och nedre del. Simojoki är med Kiiminkijoki och Torneälv de enda finska älvarna som mynnar ut i Bottenviken som fortfarande har en naturligt reproducerande laxstam.

Älvfåran återställs med hjälp av grävmaskin.

Naturresursinstitutet (LUKE) ansvarar i projektet för laxyngelkarteringar och livsmiljömodelleringar i de utvalda forsområdena i Simojoki. Med hjälp av el fiskedata och livsmiljökarteringar kan man identifiera olika egenskaper i lax ynglens livsmiljöer. Med hjälp av en livsmiljömodellering, kan jämföra områden med dåliga laxyngeltätheter med områden med bra yngeltätheter och identifiera de begräsande faktorerna i livsmiljöerna. Utav resultaten kan man ge anvisningar samt instruktioner till lyckade restaurering av laxens lek och yngelområden. Resultaten från livsmiljömodelleringen kan även nyttjas vid restaureringar av andra laxförande vattendrag i Barentsområdet.

Kartering av älvfåra för livsmiljömodelleringen.

Geologiska forskningscentralen (GTK) och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) ansvarar för karteringen av sura sulfatjordar i norra Bottenviken kustregion. I projektet sammanställs en gemensam översiktskarta över förekomsten av sura sulfatjordar i området. De erhållna resultaten kommer att användas till framställning av informationsmaterial som t.ex. hur sura sulfatjordar klassificeras, var dom förekommer, deras inverkan på miljön, med vilka åtgärder kan deras miljörisker minskas och hur den förändrade grundvattennivån påverkar sura sulfatjordars egenskaper.

Sulfidhaltig jord.

Projektet är finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfondens program INTERREG NORD. Projektbudgeten totalt € 2 083 727 , varav INTERREG NORD finansiering 1 239 630 €. Andra finansiärer i projektet är: Lapplands förbund, Lapplands närings-, trafik och miljöcentral (ELY), Geologiska forskningscentralen (GTK), Naturresursinstitutet (LUKE), Länsstyrelsen i Norrbottens län och Sveriges Geologiska Undersökning (SGU).

Kontaktuppgifter:

Magnus.R.johansson@lansstyrelsen.se     +46 1022 55321

Gustav.Sohlenius@sgu.se     +46 1817 9276

marko.kangas@ely-keskus.fi     +358 2950 37349

ari.huusko@luke.fi     +358 2953 26000

anton.boman@gtk.fi     +358 2950 35216

Uppdaterad