Kiskonjoen kalatiet

Kalatiet rakennettiin Kiskonjokeen

Erityisesti jokihelmisimpukoiden sekä vaelluskalojen luontaisen elinkierron turvaamiseksi toteutimme kalateitä ja niihin liittyviä tukitoimenpiteitä. Yhteistyössä maanomistajan ja voimalaitosyhtiön kanssa toteutettiin Kiskonjoen Koskenkartanon koskeen ja Hålldamin patoalueelle kaloille luonnonmukaiset kalatiet. Hankkeessa kunnostettiin taimenen elinympäristöjä ja poistettiin esteitä kalojen vaelluksen tieltä. Kahdella rakennattavalla kalatiellä on tarkoitus mahdollistaa kaloille vaellus merestä 28 kilometrin reitti Kirkojärvelle ja Kirkkojärvestä edelleen latvavesiin.​​​

Kiskonjoen Kosken ja Hålldammin kalateiden avajaisjuhlia vietettiin 19.5.2022 aurinkoisessa säässä. Juhlallisen punaisen nauhan leikkauksen toimitti Varsinais-Suomen ELY-keskuksen E-vastuualueen vs. päällikkö Okku Kalliokoski. Nauhaa pitelivät Heikki Elomaa Visinflow Oy:sta ja Kosken Kartanon isäntä Fredrik von Limburg Stirum. Uusien kalateiden avulla jo satoja vuosia suljettuna ollut vaellusyhteys merialueen ja Kiskonjoen vesistön keskiosan välille on vihdoin avautunut. Tavoitteena on, että taimenen ja lohen merivaelteinen lisääntymiskierto käynnistyy ja että varsinkin Kiskonjoen oma taimenkanta alkaa vahvistua.

Kosken ja Hålldammin kalateiden suunnittelussa ja rakentamisessa on yhteensovitettu kalatalouden, luonnonsuojelun, kulttuurihistorian ja voimatalouden näkemykset ja edut. Kalateiden rakentamisen edellytykset, kalateiden toiminta ja kalateihin johdettavat vesimäärät on sovittu voimalaitoksen eli Visinflow Oy:n kanssa. Kalatiehen johdetaan vettä ympäri vuoden 0,1-0,4 m3/s, jolla mahdollistetaan kalojen vaeltaminen läpi vuoden sekä poikastuotanto. Museoviraston ja alueellisten vastuumuseoiden apu ja ohjaus on ollut tärkeää varsinkin hankkeen suunnitteluvaiheessa, koska kalatiet sijoittuvat vanhalle ruukinalueelle, jolla on merkittäviä kulttuurihistoriallisia, arkeologisia ja maisemallisia arvoja. Työmaa-alueiden sijainti lähes Kosken kartanon pihapiirissä ja Kiskonjoen Natura-alueen tuntumassa on tuonut lisähaastetta hankkeen toteutukseen.

Kosken luonnonmukainen kalatie sijaitsee Visinflow Oy:n voimalaitoksen padolla 19 km päästä merestä. Kalatien pituus on noin 100 m ja sen putouskorkeus on 7 m. Kalatiestä vedet juoksevat Kosken vanhaan koskiuomaan, joka toimii voimalaitoksen ohitusuomana mutta joka on ollut osan vuodesta lähes kuivillaan. Vanha koski kunnostettiin koko pituudeltaan ja uuden vesityksen ansiosta se toimii nyt vesieliöiden elinympäristönä kuten kalatiekin. Töiden valmistuttua Kiskonjokeen on näin syntynyt 500 m uutta elinaluetta kaloille ja muille vesieliöille.

Hålldammin kalatie rakennettiin vanhaan historialliseen sulkukanavaan. Kalatien vesimäärä säätyy Kiskonjoen pinnankorkeuden mukaisesti.

Kiskonjoki, jonka yli rakennettu puinen ylikulkusilta
Kiskonjoki kunnostuksen jälkeen © Leena Rannikko

Aineistoa: