Navigointivalikko

 

Avaa chat-ikkuna
liikenne-luvat-liittymät-ingressi

Liittymät   

Ajankohtaista tietoa

27.3.2022 Liittymäapuri on julkaistu ELY-keskuksen verkkosivuilla

ELY-keskuksen verkkosivuilla on julkaistu uusi Liittymäapuri. Liittymäapuri auttaa liittymälupiin liittyvissä asioissa. Apuri auttaa valitsemaan liittymälle vaatimusten mukaisen paikan ja liitteet. Tämän ansiosta hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksessa mukana.

30.12.2022 Uusi käsittelymaksu otetaan käyttöön helmikuussa 2023, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta

Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.

Milloin tarvitsen liittymäluvan ELY-keskukselta?

ELY-keskus myöntää liittymäluvat maanteille. Tarvitset liittymäluvan

 • uuden liittymän rakentamiseen
 • liittymän siirtämiseen
 • liittymän muuttamiseen, esimerkiksi parantamiseen tai laajentamiseen
 • liittymän käyttötarkoituksen muuttamiseen
 • moottorikelkkareitin tai -uran ylityskohtaa varten

Tietyissä tapauksissa ei tarvita varsinaista liittymälupaa. Hae tällöin ohjetta liittymän rakentamiseksi samaan tapaan kuin liittymälupaa. Tämä menettely koskee esimerkiksi maantien sivuojan ylittämiseen käytettäviä maa- ja metsätalousliittymiä, joiden jatkeeksi ei rakenneta tietä, sekä maantielle asemakaavassa osoitettuja liittymiä.

Miten haen liittymälupaa?

Hae lupaa täyttämällä liittymälupahakemus. Käytä ensisijaisesti sähköistä asiointipalvelua. Sähköinen asiointipalvelu vaatii tunnistautumisen pankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Jos täydennät hakemustasi myöhemmin, lähetä täydennykset sähköpostilla osoitteeseen liittymat(at)ely-keskus.fi. Kirjoita sähköpostiviestin aihekenttään diaarinumero (PIRELY/xx/202x) tai hakijan nimi, kunta ja tienumero. Älä täytä lisätiedoille uutta hakemusta sähköisessä asiointipalvelussa, jotta lisätietoja ei kirjata järjestelmään uutena hakemuksena.

Vaihtoehtoinen hakutapa

Jos et voi asioida sähköisessä asiointipalvelussa, voit käyttää tulostettavia lomakkeita. HUOM! Tätä hakutapaa käytettäessä peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu.

Toimita hakemuslomake liitteineen liittymän sijaintikunnasta riippumatta postilla Pirkanmaan ELY-keskuksen kirjaamoon osoitteeseen: Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere tai sähköpostilla osoitteeseen: kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi (max 10 Mt/viesti).

Mitä liitteitä tarvitaan?

Hakemukseen tulee liittää:

 • liittymän paikka kartalla (1:20 000)
 • asemapiirros tai vastaava kiinteistöä koskeva suunnitelma, josta ilmenee liittymän tarkka sijainti
 • selvitys muista tieyhteyden järjestämismahdollisuuksista kiinteistölle
 • maanomistajan kirjallinen suostumus, jos liittymäluvan hakija ei ole kiinteistön omistaja
  • mikäli liittymän kohdalla on Maanmittauslaitoksen muodostama tieoikeus, tarvitaan maanomistajan suostumuksen sijaan osoitus tieoikeudesta
 • ote kunnassa vahvistetusta asema-, yleis- tai osayleiskaavasta, mikäli sellainen on liittymäpaikalla voimassa, tai ote kaavaluonnoksesta. Otteen saat kunnasta.

Kun liittymäluvan tarve liittyy rakentamishankkeeseen, tarvitaan lupahakemuksen liitteeksi lisäksi:

 • kopio tienpitäjän naapurin kuulemislausunnosta silloin, kun kiinteistö, jolle rakennetaan, rajoittuu maantiehen. Lisätietoa naapurin kuulemisesta löytyy internet-sivuiltamme
 • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (rakennuslupa, suunnittelutarveratkaisu, asemakaava, muu selvitys). Osoituksen saat kunnasta

Liittymäapuri

Liittymäapuri auttaa liittymälupiin liittyvissä asioissa. Apuri auttaa valitsemaan liittymälle vaatimusten mukaisen paikan ja liitteet. Tämän ansiosta hakemuksesi käsittely nopeutuu, kun kaikki tarvittavat liitteet ovat hakemuksessa mukana.

Käsittelyaika, voimassaoloaika ja maksut

Hakemuksen käsittelyaika on noin kahdeksan viikkoa.

Lupapäätöksen voimassaoloaika on kaksi vuotta. Luvan voimassaoloajalle myönnetään jatkoa vain painavin perustein. Pyyntö liittymäluvan jatkamiseen tulee tehdä kirjallisesti luvan voimassaoloaikana. Lupaan ei tehdä muita muutoksia. Muut muutospyynnöt käsitellään uutena hakemuksena. Jatkoaikahakemuksen viitteenä käytetään lupapäätöksen numeroa. Jatkoaikaa haetaan sähköpostiosoitteesta liittymat(at)ely-keskus.fi

Lupapäätöksen hinta määräytyy liittymän käyttötarkoituksen mukaan:

 • Maa- ja metsätalouskäyttöön tarkoitetun tien liittymä, lomakiinteistön liittymä, asuinkiinteistön liittymä 220 euroa
 • Elinkeinon harjoittamiseen tarkoitettu liittymä 440 euroa
 • Moottorikelkkailureitin tai -uran ylityskohdan lupa 200 euroa
 • Kielteinen päätös 55 euroa
 • Luvan voimassaoloajan jatkaminen 50 euroa
 • Luvan hakijalta peritään varsinaisen lupamaksun lisäksi erillinen käsittelymaksu, jos hakemus saapuu muulla tavalla kuin sähköisen asiointipalvelun kautta. Käsittelymaksun suuruus on puolet perittävästä lupamaksusta, kuitenkin enintään 50 euroa. Käsittelymaksua ei peritä silloin, kun kyseessä on päätös luvan voimassaoloajan jatkamisesta.
 • Liittymän rakentamisohje on maksuton.

Mitkä ovat luvan myöntämisen edellytykset?

 • liittymä on tarpeen kiinteistön käyttämiseksi, eikä muuta kulkua ole järjestettävissä.
 • liittymän sijainti täyttää liikenneturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Lisätietoa löydät kohdasta "muuta tietoa liittymäluvasta".

Muuta tietoa liittymäluvasta

Liittymä on voitava havaita riittävän etäältä ja liikenneturvallisuuden edellyttämät liittymisnäkemät molempiin suuntiin täyttävät niille asetetut vaatimukset:

 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 105 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 80 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 200 m molempiin suuntiin
 • tiellä, jonka nopeusrajoitus on 100 km/h, liittymisnäkemä on normaalisti 270 m molempiin suuntiin

Liittymien vähimmäisvälimatkat ja enimmäistiheydet määrittyvät tien luokan, nopeustason ja maankäytöllisten tekijöiden perusteella.

Löydät liittymisnäkemävaatimukset erillisestä pdf-dokumentista:

Liittymälupien muutospyynnöt käsitellään uutena lupahakemuksena.

Toisinaan liittymälle voidaan myöntää ainoastaan tilapäinen lupa. Tilapäisen liittymäluvan voimassaoloaika on pääsääntöisesti enintään kaksi vuotta.

Moottori-, moottoriliikenne- ja runkoverkkoon kuuluville teille liittyminen ratkaistaan tiesuunnitelmassa, eli niille ei myönnetä liittymälupia.

Liittymälupa sekä liittymän rakentamisohje sisältävät luvan tiealueella työskentelyyn.

Liittymälupahakemusten käsittelyajat vaihtelevat huomattavasti lupahakemusmääristä riippuen. Talviaikaan saapuneiden hakemusten käsittelyaika on keskimäärin lyhyempi kuin kesän ruuhka-aikaan saapuneiden. Käsittelyn kannalta tarpeellisten liitteiden puuttuminen hakemukselta pidentää yksittäisen hakemuksen käsittelyaikaa, koska liitteitä joudutaan pyytämään erikseen.


Alueellista tietoa


Päivitetty: 20.02.2024