Navigointivalikko

Tiedotteet - ingressi

Tiedotteet

Joukkoliikenteeseen liittyvät tiedotteet on suunnattu pääsääntöisesti liikenteenharjoittajille ja/tai kunnille.

Joukkoliikenteen informaatiopalvelut

Liikennehallinnon pyrkimyksenä on antaa tilaa markkinaehtoisille toimijoille matkustajille suunnattujen palveluiden, kuten reittioppaiden ja MaaS-palveluiden kehittämisessä.

Liikennepalvelulain myötä henkilöliikenteen reitti-, pysäkki- ja aikataulutietojen valtakunnallinen kokoaminen muuttui, mikä tarjoaa matkustajainformaatiopalveluita tarjoaville yrityksille uudenlaisia mahdollisuuksia. Nyt liikkumispalveluiden tarjoajat avaavat reitti- ja aikataulutiedot avointen rajapintojen kautta suoraan toisten toimijoiden ja palveluiden kehittäjien käyttöön. Tiedot rajapinnoista avataan NAP-palvelun kautta.

Traficom jatkaa Matka.fi reittioppaan ylläpitoa toistaiseksi

Traficom ylläpitää toistaiseksi valtakunnallista reittiopaspalvelua, Matka.fi:tä. Asiakkaita on pyydetty tarkistamaan 1.7.2018 alkaen linja-autoliikenteen markkinaehtoinen vuorotarjonta liikennöitsijältä tai muista reittiopaspalveluista, sillä nämä tiedot jäivät pois Matka.fi-palvelusta.  

Traficom jatkaa Digitransit yhteistyössä ainakin vuoden 2020 loppuun

Digitransit on avoimeen lähdekoodiin perustuva tuote, joka tarjoaa alustan valtakunnallisten reittioppaiden kehittämiselle. Digitransit on Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL), Traficomin ja TVV LMJ Oy:n (Waltti-kaupunkien) rahoittama Digitransit.fi -palvelu. Digitransitia hyödyntävät rahoittajien lisäksi myös ulkopuoliset palveluiden kehittäjät.

Traficom toimittaa tiettyä reitti- ja aikataulutietoa Digitransit-palveluun ainakin siirtymäajalla 2020 loppuun. Tämä tarkoittaa, että kaupunkien ja ELY-keskusten sopimusliikenne sekä RAE-työkalulla digitoitu liikenne edelleen tallentuu koontikantaan ja välittyy Digitransitiin ja Matka.fi:hin siltä osin kuin kyseinen tieto ei siirry Digitransitiin muista lähteistä. Myös VR:n ja Finavian toimittama tieto tallentuu toistaiseksi koontikantaan. Tällä tuetaan matkustajien tietopohjan säilymistä muutoksessa edellä kuvatun liikenteen osalta ja palveluiden kehittäjien mahdollisuuksia tehdä myös kaupunkiseutujen ulkopuolella reittiopaspalveluja loppukäyttäjille.

Mikäli liikkumispalvelujen tarjoajat niin haluavat, ne voisivat yhteistyössä varmistaa, että Digitransitissa olisi jatkossakin kattavaa liikkumistietoa koottuna ja tarjolla avoimissa rajapinnoissa esim. reittioppaita varten. Monet kaupungit ovat jo mukana Digitransitissa TVV LMJ Oy:n koordinoinnin kautta.

Traficom kannustaa matkustajainformaatiopalveluiden kehittämiseen

Traficom viestii Matka.fi- ja Digitransit palvelujen tilanteesta toimijoille, jotta ne voivat sovittaa oman toimintansa viraston tarjoamiin palveluihin ja edistää osaltaan liikennepalvelulain toimeenpanoa. Virasto pyrkii edistämään keinoja, joilla sekä koontikantatyö (tiedonkeruu, yhteensovitus ja laadunvalmistus), että valtakunnallinen reittiopaspalvelu olisi mahdollistaa jatkossa toteuttaa voimakkaammin markkinalähtöisenä.

Säännöllisen henkilöliikenteen muutoksista ilmoittaminen

Joukkoliikennelain mukaisessa tilanteessa toimivaltainen viranomainen on saanut tiedon markkinaehtoisen liikenteen muutoksista reittiliikennelupamenettelyjen kautta. Jotta toimivaltainen viranomainen voi reagoida ajoissa liikenteen muutoksiin, liikennepalvelulaki velvoittaa liikenteenharjoittajia ilmoittamaan toiminnan aloittamisesta, lopettamisesta ja muutoksista 60 päivää aikaisemmin Traficomille. Kuljetuspalvelun tarjoajan tulee ilmoittaa uudesta reitistä tai vuorosta, näiden muutoksista tai lopetuksesta. Muutokset voivat koskea muun muassa reitin pysäkkejä, vuoron aikataulua tai ajopäiväkalenteria.

Muutostiedot ilmoitetaan NAP-palvelussa erillisellä lomakkeella

Henkilöliikenteen kuljetuspalvelun tarjoaja ilmoittaa markkinaehtoisen liikenteen muutoksista kaikissa tapauksissa NAP-palvelussa erillisellä sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa muutostietojen ilmoittamisesta:

Tavoitteena muutosten tunnistaminen automaattisesti rajapinnoista

Muutostietoja koskeva suositus päivitettiin 13.7.2018 siten, että muutostiedoista pyydetään ilmoittamaan kaikissa tapauksissa sähköisen lomakkeen avulla. Viranomaisten kannalta tärkeiden muutosten tunnistaminen automaattisesti suoraan palveluntarjoajien koneluettavista reitti- ja aikataulurajapinnoista on osoittautunut erittäin haastavaksi. Jatkamme kehitystyötä muutosten tunnistamiseksi, mutta kehitystyön onnistumisesta ja tarkasta aikataulusta ei ole vielä varmuutta. Lomakeilmoituksella varmistetaan, että viranomainen voi tarvittaessa reagoida palvelutason muutoksiin. Asiakkaan ja viranomaisen kannalta herkimpiä tilanteita ovat mm. liikenteen lakkauttamiset tai merkittävät muutokset aikatauluissa, etenkin silloin, kun kyseiset linjat tai vuorot ovat palvelleet koululais- tai työmatkaliikennettä. Lomakeilmoitusten kautta pystymme kehitysvaiheessa myös seuraamaan paremmin, miten kattavasti muutostiedot ovat tunnistettavissa koneluettavista rajapinnoista.

Miten viranomainen voi tarkastella muutostietoja?

Traficom toimittaa muutosilmoitukset eteenpäin viranomaisille. Traficomilla ei ole laissa määriteltyä tehtävää avata markkinaehtoisen liikenteen muutostietoja koostettuna tietona, vapaasti käytettäväksi. Suunniteltua tarjontaa koskevien tietojen voidaan katsoa kuuluvan myös joiltain osin liike- ja ammattisalaisuuden piiriin. Lisäksi NAPiin ilmoitettujen rajapintojen käyttöehdot voivat käytännössä estää tiedon jakamisen koostettuna julkisesti. NAP-palveluun koostetut muutosilmoitustiedot toimitetaan vain viranomaisille viranomaisten laissa säädettyjen tehtävien hoitamiseksi. Pyydämme toimijoita huolehtimaan, että muutostiedot ovat myös asiakkaiden ja tiedon hyödyntäjien saatavissa riittävän ajoissa esimerkiksi palveluntarjoajan nettisivuilla tai rajapinnoissa. Viranomainen voi ilmoittautua joukkoliikenneviranomaiseksi NAP-palveluun lähettämällä viesti osoitteeseen:

  • joukkoliikenne@traficom.fi

 


Alueellista tietoa