Suoja- tai näkemäalueelle rakentaminen 

Maantien suoja-alue on maantien tiealueen ulkopuolella oleva alue. Maantien välittömässä läheisyydessä rakentamista on rajoitettu ennen kaikkea liikenneturvallisuussyistä ja toisaalta maantieltä tulevien asumisviihtyisyyttä alentavien vaikutusten takia. Näkemäalueiden tarkoituksen on turvata liikenneturvallisuus säilyttämällä hyvä näkyväisyys tien kaarteissa ja risteyskohdissa.

Jos yksityisen maanomistajan kiinteistö sijoittuu maantiensuoja- tai näkemäalueelle, tulee maanomistajan olla selvillä ko. alueella rakentamiseen liittyvistä rajoituksista ja velvoitteista. Vireillä olevan rakennushankkeen johdosta tulee aina kuulla kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt ja tienpitäjä, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat. Myös suoja- tai näkemäalueella olevan rakennuksen korjausta suunniteltaessa on haettava lausunto ELY-keskukselta ennen kuin lupaviranomainen käsittelee rakennus- tai toimenpidelupa-asian.

Rakennusten, rakennelmien ja laitteiden (varasto, aita, ym.) rakentaminen maantien suoja- tai näkemäalueelle on lähtökohtaisesti kielletty.

ELY-keskus voi hakemuksesta erityisestä syystä sallia rakentamisen, jos siitä tai rakennuksen, rakennelman tai laitteen käytöstä ei aiheudu vaaraa liikenneturvallisuudelle tai haittaa tienpidolle.

Poikkeuslupahakemuksen jättäminen

Poikkeamislupahakemus jätetään sähköisellä hakulomakkeella tai vastaavilla tiedoilla.

Hakemuksesta tulee ilmetä suunnitellut toimenpiteet, perustelut miksi rakennusta ei voida sijoittaa suoja- alueen ulkopuolelle, kiinteistön numero (xxx-xxx-xx-xx) ja hakijan yhteystiedot.

Hakemukseen tulee aina liittää seuraavat liitteet, joissa esitettävät tiedot tarvitaan hakemusta käsiteltäessä.

  • kopio paikallisen ELY-keskuksen naapurin kuulemislausunnosta
  • osoitus kiinteistön rakennusoikeudesta (suunnittelutarveratkaisupäätös tai muu selvitys)
  • tontin asemapiirros, josta selviää rakennusten/rakennelmien sijainti tontilla, sekä niiden etäisyys maantien keskilinjasta mitattuna
  • kartta, josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden

Pirkanmaan ELY-keskus
Kirjaamo
PL 297
33101 TAMPERE

tai kirjaamo.pirkanmaa(a)ely-keskus.fi

Hakemus otetaan käsittelyyn 2-4 viikon kuluessa.

ELY-keskus antaa hakemuksen johdosta maksullisen päätöksen, josta on mahdollista valittaa hallinto-oikeuteen.

  • asunto- ja loma-asuntokiinteistöiltä 200 euroa
  • yritys- ja kauppakiinteistöiltä 400 euroa
  • kielteisestä päätöksestä 50 euron käsittelymaksu.

Maantien suoja-alue ulottuu pääsääntöisesti

  • seutu- ja yhdysteillä 20 m
  • valta- ja  kantateillä 30 m
  • moottori- ja moottoriliikenneteillä 50m

etäisyydelle maantien ajoradan tai, jos ajoratoja on useampia, lähimmän ajoradan keskilinjasta.

Maantielain tultua voimaan 1.1.2006 suoja-alueen ulottuvuus laajeni 12 metristä 20 metriin.

Maantien näkemäalue on maantien kaarrekohdassa, liittymissä ja tasoristeyksissä vaadittu näkemäesteistä vapaa alue.

Kuvituskuva

Kuva: Eri alueiden rajaus asemakaava-alueella ja asemakaava-alueen ulkopuolella

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).