Lausunto naapurin kuulemisesta

ELY-keskus rajanaapurina

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan vireillä olevan rakennushankkeen johdosta tulee kuulla kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt, tienpitäjä (Väylävirasto) silloin, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat.

ELY-keskuksen Liikenne- ja infrastruktuuri (L) -vastuualue antaa naapurin kuulemislausunnot tienpitäjän (Väyläviraston) maanteiden osalta.

Hakijan tulee kuulla ELY-keskuksen L-vastuualuetta mm. seuraavista vireillä olevista asioista:

 • Suunnittelutarveratkaisuhakemus (STR)
 • Poikkeamislupahakemus
 • Rakennuslupahakemus
 • Toimenpidelupahakemus
 • Purkamislupahakemus
 • Asemakaavasta ja rantakaavasta poikkeaminen
 • Maisematyölupahakemus
 • Maa-ainesten ottamiseen liittyvä hakemus

ELY-keskus lausuu vireillä olevaan hankkeeseen sekä rajanaapurina että viranomaisena mm. seuraavista tienpidollisista näkökulmista:

 • maantien suoja- ja näkemäalueiden huomioiminen
 • liittymä / kulkuyhteys kiinteistölle
 • mahdolliset liikenteen meluhaitat
 • liikenneturvallisuus
 • tulevat maantien parantamishankkeet
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä
 • liikenteen vaikutus ilmanlaatuun

Uutta rakentamista varten tulee selvittää kunnasta, tarvitaanko rakentamisesta suunnittelutarveratkaisu vai eteneekö asia suoralla rakennusluvalla.

Miten haen lausuntoa ja mitä liitteitä tarvitsen?

Lausuntoa haetaan vapaamuotoisella kirjeellä. Usealla kunnalla on käytössä naapurin kuulemislomake, jota voi myös soveltuvin osin käyttää. Naapurin kuulemislausuntoa varten tulee toimittaa seuraavat asiakirjat:

 • kopio vireillä olevasta lupahakemuksesta (rakennuslupahakemus, suunnittelutarveratkaisuhakemus tmv.)
 • yleiskartta josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden (1:1000, 1:2000)
 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava)
 • mitattavissa oleva asemapiirros sisältäen:
 • rakennusten sijoittuminen tiehen nähden
 • ehdotus liittymäpaikasta / kulkuyhteys
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä

Lausuntopyyntö asiakirjoineen lähetetään sähköpostilla tai postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka L-vastuualueella rakennuskohde sijaitsee. ELY-keskusten kirjaamojen yhteystiedot löydät täältä: 

ELY-keskusten L-vastuualueen toimialueet:

 • Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskus: Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson maakunnat
 • Keski-Suomen ELY-keskus: Keski-Suomen maakunta
 • Lapin ELY-keskus: Lapin maakunta
 • Pirkanmaan ELY-keskus: Pirkanmaan maakunta
 • Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat
 • Pohjois-Savon ELY-keskus: Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat
 • Uudenmaan ELY-keskus: Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus: Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat

Naapurin kuulemislausuntojen käsittelyajat

Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä resurssien sallimissa puitteissa, keskimäärin 4 viikossa riippuen hakemuksen selvittelyyn käytettävästä ajasta.  Lausunto on maksuton.

HUOM! Uudenmaan ELY-keskus ei käsittele naapurinkuulemislausuntoja 25.6.-31.7.2020 välisenä aikana. Tänä aikana saapuneisiin naapurin kuulemislausuntopyyntöihin annamme lausunnon elokuussa saapumisjärjestyksessä.

Maantien suoja-alueelle rakentaminen

Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44§). Maantien suoja- tai näkemäalueella ei saa myöskään pitää sellaista aitaa tai rakennelmaa, josta tai jonka käytöstä on haittaa liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle. Ks. Suoja-alueelle rakentaminen

Naapurin kuuleminen koskien asemakaava-alueelle sijoitettavaa maantien käyttäjälle suunnattua mainoslaitetta

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa(at)ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää

 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
 • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
 • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

TIETOA ALUEELTA

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue ei anna naapurin kuulemislausuntoja 25.6.-31.7.2020 välisenä aikana. Tänä aikana saapuneisiin naapurin kuulemislausuntopyyntöihin annamme lausunnon elokuussa saapumisjärjestyksessä. Lausuntopyyntöihin tulee varata vähintään neljä viikkoa lausuntoaikaa.

Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
Huom. kesällä 2.7.-7.8. ma-pe klo 9-14

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.
Huom. kesällä 1.7.-7.8. klo 12-15

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

muualla verkossa