Naapurin kuulemislausunnot ELY-keskukselta

Tienpitäjä rajanaapurina

Hakijan tulee vireillä olevan rakennushankkeen johdosta kuulla kaikkia rajanaapureita. Lain tarkoittamia naapureita ovat viereiset kiinteistöt ja tienpitäjä, kun kiinteistö rajoittuu maantiehen, sekä vastapäisen kiinteistön omistajat.

Hakijan tulee kuulla tienpitäjää mm. seuraavista vireillä olevista asioista:

 • Suunnittelutarveratkaisuhakemus
 • Poikkeamislupahakemus
 • Rakennuslupahakemus
 • Toimenpidelupahakemus
 • Purkamislupahakemus
 • Asemakaavasta ja rantakaavasta poikkeaminen
 • Maisematyölupahakemus
 • Maa-ainesten ottamiseen liittyvä hakemus

Tienpitäjä lausuu vireillä olevaan hankkeeseen sekä rajanaapurina että viranomaisena mm. seuraavista tienpidollisista näkökulmista:

 • maantien suoja- ja näkemäalueiden huomioiminen
 • liittymä / kulkuyhteys kiinteistölle
 • mahdolliset liikenteen meluhaitat
 • liikenneturvallisuus
 • tulevat maantien parantamishankkeet
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä
 • liikenteen vaikutus ilmanlaatuun

Uutta rakentamista varten tulee selvittää kunnasta tehdäänkö rakentamisesta suunnittelutarveratkaisu vai eteneekö asia suoralla rakennusluvalla.

 

Suoja-alueelle rakentaminen

Rakennusta ei saa pitää maantien suoja-alueella (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 44§). Maantien suoja- tai näkemäalueella ei saa myöskään pitää sellaista aitaa tai rakennelmaa, josta tai jonka käytöstä on haittaa liikenneturvallisuudelle tai tienpidolle. Ks. Suoja- tai näkemäalueelle rakentaminen

Naapurin kuulemisasiakirjat

Naapurin kuulemislomake löytyy useimman kunnan internetsivuilta. Naapurin kuulemisessa tulee olla kopiot vireillä olevasta lupahakemuksesta ja seuraavat asiakirjat:

 • yleiskartta josta selviää tontin sijainti maantiehen nähden (1:1000, 1:2000)
 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava)
 • mitattavissa oleva asemapiirros sisältäen:
 • rakennusten sijoittuminen tiehen nähden
 • ehdotus liittymäpaikasta / kulkuyhteys
 • hulevesien johtaminen kiinteistöltä

Hakemus asiakirjoineen lähetetään sähköpostilla tai postitse sen ELY-keskuksen kirjaamoon, jonka alueella kohde on.

Naapurin lausuntojen käsittelyajat

Hakemukset käsitellään tulojärjestyksessä resurssien sallimissa puitteissa, keskimäärin 4 viikossa riippuen hakemuksen selvittelyyn käytettävästä ajasta. 

Lausunto on maksuton.

Naapurinkuuleminen koskien asemakaava-alueelle sijoitettavaa maantien käyttäjälle suunnattua mainoslaitetta

Ennen mainostoimenpideluvan myöntämistä tulee pyytää lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta. Lausunnon voi pyytää toimenpidelupaa käsittelevä kunta tai mainoslaitteen sijoittaja. ELY-keskus arvioi mainostelineen sijoituspaikkaa ja mainoksen ulkoasua liikenneturvallisuuden näkökulmasta ja lausuu asiasta naapurina maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Lausuntopyynnön voi lähettää joko sähköpostilla kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, Kirjaamo, PL 297, 33101 Tampere.

Lausuntopyyntöön tulee aina liittää

 • voimassa oleva tarkin kaavaote (asemakaava, ranta-asemakaava, osayleiskaava, yleiskaava) ja kaavamääräykset
 • yleiskartta (1:1000, 1:2000), josta selviää tontin sijoittuminen sekä mainoslaitteen sijoittuminen ja suuntaus maantiehen nähden
 • kuva tai kuvaus mainoksen ominaisuuksista (esimerkiksi materiaali, koko, valaistus)
 • jos kyseessä on vaihtuvanäyttöinen mainoslaite, mainosten vaihtumisväli ja - tapa

TIETOA ALUEELTA

Uudenmaan ELY-keskuksen Liikenne ja infrastruktuuri –vastuualue ei anna naapurin kuulemislausuntoja 29.6.-31.7.2019 välisenä aikana. Pyydämme huomioimaan, että lausuntopyyntöihin tulee varata vähintään kaksi viikkoa lausuntoaikaa ja 17.6. jälkeen saapuneisiin naapurin kuulemislausuntopyyntöihin annamme lausunnon elokuussa saapumisjärjestyksessä.


Päivitetty

ota yhteyttä

0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)

Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.

Tienkäyttäjän linja 0200 2100 
Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).

muualla verkossa