Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - tienpidon rahoitus

Tienpidon rahoitus

Tien korjausta.

Keski-Suomen ELY-keskuksella on käytössään tienpitoon määrärahaa vuonna 2021 yhteensä noin 39 miljoonaa euroa. Määräraha sisältää vuoden 2021 talousarviossa myönnetyn miljoonan euron lisärahoituksen viidelle hankkeelle Keski-Suomessa.

Vuoden 2020 valtion budjetissa nostettiin perusväylänpidon rahoitustasoa 300 milj.eurolla vuoden 2019 tasosta. Tavoitteena on varmistaa maanteiden palvelutaso toiminnalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Yli 90 % rahoituksesta kohdennetaan maanteiden hoitoon ja korjaukseen. 

Toiminnassa painottuu liikenteen sujuvuuden varmistaminen vilkkaasti liikennöidyillä maanteillä. Saatavaan perusrahoitukseen liittyy niin hoito, korjaus kuin parantaminenkin. Perusväylänpidon rahoitusta ei ole valtion budjetissa indeksisidottu, minkä johdosta joinakin vuosina samalla rahamäärällä saadaan aikaiseksi enemmän kuin toisina. Niinpä kulloinenkin yleinen hintataso vaikuttaa määrään, mutta ei laatuun.

Hoidon osuus rahoituksesta on noin 14 miljoonaa euroa. Sillä varmistetaan, että tieverkon liikkuvuus säilyy kaikissa olosuhteissa. Hoito käsittää niin aurauksen, liukkaudentorjunnan kuin esimerkiksi tienvarsien niittämisen. 

Teiden korjauksiin käytetään noin 18 miljoonaa euroa. Tällä summalla korjataan päällysteitä, siltoja, sorateitä sekä erinäisiä maanteiden varusteita ja laitteita.  

Parantamiseen käytetään noin 7 miljoonaa euroa. Parantaminen sisältää investoinnit ja niihin liittyvät tie- ja rakennussuunnitelmat sekä muun muassa esisuunnittelun, joka on Keski-Suomen maankäyttöön ja liikennejärjestelmään liittyvää suunnittelua. Vuonna 2021 käynnistyy neljä erillisrahoitettua investointihanketta, jotka on esitelty kohdassa alueelliset investoinnit.

Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma (Liikenne 12) vuosille 2021–2032 on strateginen suunnitelma liikennejärjestelmän kehittämisestä. Suunnitelmassa esitetään visio liikennejärjestelmän kehittämisestä vuoteen 2050 ja suunnitelmaan sisältyy valtion rahoitusohjelma, joka linjaa jatkossa valtion rahoituksen kohdistamisen radoille, teille ja vesiväylille sekä sen, miten rahoitus painotetaan väyläverkon kehittämiseen ja perusväylänpitoon. Liikennejärjestelmäsuunnitelma annetaan selontekona eduskunnalle keväällä 2021 ja eduskuntakäsittelyn jälkeen valtioneuvosto päättää suunnitelmasta.

Esitetty edellä lueteltu tienpidon rahoitus kaaviona.