Navigeringsmeny
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - tienpidon rahoitus

Tienpidon rahoitus

Tien korjausta.

Valtion maanteiden kunnossapidon ja parantamisen rahoitus myönnetään valtion talousarviossa.

Valtion väyläverkon hoito, korjaus, liikenteen palvelut ja pienimuotoinen parantaminen kuvataan väylänpidon perussuunnitelmassa.

Keski-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelmassa kuvataan, kuinka tienpitoa toteutetaan, julkisen henkilöliikenteen palveluita järjestetään ja yksityisteiden parantamista avustetaan. Suunnitelma perustuu valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (Liikenne 12-suunnitelma) asetettuihin tavoitteisiin saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus sekä niihin liittyviin strategisiin linjauksiin, jotka kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta.

Liikenne 12 -suunnitelmassa linjataan, kuinka perusväylänpidon määrärahat kohdennetaan väylien palvelutason ja asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Väyläviraston on laatinut valtion väyläverkon investointiohjelman vuosille 2022–2029 osana Liikenne 12- suunnitelman toimeenpanoa. Hankkeilla parannetaan väyläverkon palvelutasoa merkittävästi. Eduskunta päättää investointiohjelman hankkeiden toteuttamisesta sekä vuosittain perusväylänpidon määrärahoista ja tavoitteista.

Rahoituksen jakautuminen

ELY-keskuksen tienpidon ja liikenteen rahoitus koostuu perusväylänpidon ja julkisen henkilöliikenteen määrärahoista sekä yksityistieavustuksista.

Vuonna 2022 on rahoitusta käytössä tienpitoon ja liikennepalvelujen järjestämiseen yhteensä 52 miljoonaa euroa.

Alla olevassa kaaviossa on avattu rahoituksen jakautumista tienpitoon, maa- ja vesialueiden hankintaan sekä kehittämishankkeisiin. Lisäksi rahoitus jyvittyy liikenteen palveluihin ja jo mainittuihin yksityistieavustuksiin:

Perusväylänpito 48 milj. euroa, tienpito 45,4 milj. euroa, maa- ja vesialueiden hankinta 1,2 milj. euroa, kehittämishankkeet (suunnittelu) 1,4 milj. euroa.

​​​​Tienpidolla pidetään olemassa oleva valtion tieverkko tarkoituksen mukaisessa kunnossa sekä varmistetaan päivittäinen liikennöitävyys.

Tienpidon rahoituksen käyttö suunnitellaan tuotteittain, joita ovat hoito, korjaus ja parantaminen. Toiminnassa painottuu liikenteen sujuvuuden varmistaminen vilkkaasti liikennöidyillä maanteillä. Vuonna 2022 tienpitoon on käytössä Keski-Suomessa 45 miljoonaa euroa. Rahoitus sisältää vuoden 2022 talousarviossa myönnetyn miljoonan euron lisärahoituksen kolmelle eri hankkeelle.

Alla oleva kaavio havainnollistaa, miten tienpidon rahoitus (45 milj. €) jakautuu teiden hoitoon, korjaukseen ja parantamiseen:

Hoito 14 milj. euroa, korjaus 20 milj. euroa, parantaminen ja suunnittelu 11 milj, euroa.

Valtion ja Jyväskylän kaupunkiseudun ensimmäinen maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimus tuli voimaan kesäkuussa 2021. Sopimukseen sisältyy pieniä liikennehankkeita, joita toteutetaan vuosina 2022–2023. Vuonna 2022 toteutetaan pyöräilyn ja kävelyn väyliä Äänekoskella, Jyväskylässä ja Muuramessa.

 

Uppdaterad: 05.10.2022