Navigointivalikko
Tienpidon ja liikenteen suunnitelma - joukkoliikenteen järjestäminen KES


Joukkoliikenteen järjestäminen

Linja-auto ajossa.

Keski-Suomessa liikennepalvelulain mukaisia toimivaltaisia viranomaisia ovat Keski-Suomen ELY-keskus ja Jyväskylän kaupunki. ELY-keskus vastaa liikenteestä 19 kunnan alueella. Jyväskylän kaupungin toimivalta-alueeseen kuuluvat Jyväskylä sekä Laukaan ja Muuramen kunnat.

ELY-keskuksen alueella on sekä itsessään kannattavaa markkinaehtoista että ELY- keskuksen hankkimaa liikennettä. ELY-keskus pyrkii tukemaan hankinnoillaan toisen asteen opiskelijoiden ja työssäkävijöiden matkustamista sekä täydentämään hankinnoillaan joukkoliikenteen peruspalvelutasoa hiljaisemman kysynnän väleillä. 

AJANKOHTAISTA JOUKKOLIIKENTEESTÄ 2022

  • ELY-keskuksen hankkiman bussiliikenteen matkustajamäärät ovat noin 10-30 % alemmalla tasolla kuin ennen koronaa. On epävarmaa, miten matkustajamäärät elpyvät.
     
  • Ihmisten liikkumisen tarpeisiin ja liikkumisaikoihin on tullut muutoksia mm. lisääntyneen etätyön vuoksi.
     
  • Kevään 2022 aikana valmistuu Jyväskylän toimivalta-alueen laajentumisselvitys liittyen vuonna 2021 solmittuun MAL-sopimukseen.
     
  • ELY kilpailuttaa useita kuntien välisiä liikenteitä kuluvan kevään ja kesän aikana. Liikennöitsijöillä lipputuloriski on tavanomaista suurempi, minkä toivotaan näkyvän myös tarjoushinnoissa.


Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivalta-alueen palvelutaso on määritelty vuosille 2020-2024. ELY-keskuksen liikenne on järjestetty käyttöoikeussopimuksin, joissa liikennöitsijä saa pitää lipputulot ja mahdollisen rahtitulon kuukausittaisen maksettavan korvauksen lisäksi.  Mutta Keuruu - Jyväskylä -yhteysväli on esimerkiksi hoidettu täysin markkinaehtoisesti kesästä 2016 alkaen.  Keski-Suomen alueella on lisäksi runsaasti pitkämatkaista markkinaehtoista läpikulkuliikennettä, joka keskittyy pääteille.

Vuonna 2020 alkanut koronapandemia on vähentänyt merkittävästi ihmisten liikkumista myös julkisessa liikenteessä. On arvioitu, että pitkään kestänyt tilanne vaikuttaa matkustajamääriin myös pandemian jälkeen. Ihmisten luottamus julkiseen liikenteeseen tulee turvata, jotta palveluita on myös tulevaisuudessa tarjolla. Näköpiirissä on myös lisää markkinaehtoisen liikenteen pysyviä lakkautuksia.

ELY-keskus on hankkinut lakkautettujen vuorojen tilalle lisäliikennettä, jotta peruspalvelutason kannalta tärkeimmät vuorot säilyvät ja voidaan turvata mahdollisuus joukkoliikenteen käyttöön eri alueilla.

Rahoitus

ELY-keskuksen määrärahan käyttö jakautuu ostoihin, valtionapuihin sekä joukkoliikenteen suunnitteluun ja kehittämiseen. 

Vuodesta 2020 alkaen on ELY-keskuksen liikenteen hankinnoissa siirrytty määrärahan niukkuuden vuoksi yhteisrahoitukseen. Kunnat osallistuvat liikenteen suunnitteluun ja rahoitukseen aikaisempaa aktiivisemmin. Malli on karsinut jonkun verran hiljaisempien vuorojen liikennettä, mutta tuonut myös entistä tiiviimpää yhteistyötä kuntien ja ELY-keskuksen kesken. Yhteistyöllä on kehitetty hankintoja kustannustehokkaammiksi ja paremmin kaikkia osapuolia palveleviksi. Työ etenee pikkuhiljaa vanhojen sopimusten päättyessä koskemaan kaikkia Keski-Suomen ELY-keskuksen toimivallan kuntia.

Valtion vuoden 2021 talousarviossa Keski-Suomen ELY-keskukselle oli varattu alueellisen ja paikallisen liikenteen ostoihin ja kehittämiseen 2,64 miljoonaa euroa. Luku sisältää myös liikennöitsijöille maksettavan lipputulokompensaation sekä varautumisen niiden markkinaehtoisen vuorojen muutoksiin, joihin viranomaisen on tarpeen puuttua. Valtio tulee aiempaa huomattavasti suuremmalla määrärahalla koronapandemian vuoksi kriisiin ajautunutta julkista liikennettä koko Suomessa.

Tavoitteena kokonaisvaltaisuus

Laki liikenteen palveluista velvoittaa ELY-keskuksen toimivaltaisena viranomaisena suunnittelemaan julkisen henkilöliikenteen palvelut ensisijaisesti seudullisina tai alueellisina kokonaisuuksina ja tavoittelemaan kaikkien henkilökuljetusten yhteensovittamista. Suunnittelussa on yhteensovitettava markkinaehtoisesti syntyvät palvelut sekä julkisesti hankitut palvelut.

Valtakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on asetettu tavoitteiksi saavutettavuus, kestävyys ja tehokkuus, jotka kaikki pyrkivät hillitsemään ilmastonmuutosta. Kestävyystavoitetta koskevien strategisten linjausten mukaisesti kestäviä liikkumismuotoja edistetään monipuolisella keinovalikoimalla erityisesti kaupunkiseuduilla, mutta kestäviä liikkumis- ja kuljetusmuotoja kehitetään myös kaupunkiseutujen ulkopuolella. Kestävyystavoite pitää sisällään myös tavoitteen joukkoliikenteen osuuden kasvusta.

Myös Keski-Suomen maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa tavoitellaan julkisen henkilöliikenteen kilpailukyvyn parantamista. Keskeisiä tavoitteita joukkoliikenteen näkökulmasta maakunnallisessa liikennejärjestelmäsuunnitelmassa on, että pääkaupunkiseudulle ja Helsinki-Vantaan lentoasemalle sekä naapurimaakuntien keskuksiin on helppo matkustaa kestävillä kulkutavoilla.

Kaupunkiseuduilla tavoitteena on julkisen liikenteen kilpailukyvyn parantaminen sovittamalla yhteen kauko-, seudullinen ja paikallinen liikenne. Maakuntatasolla tavoitteena on mahdollistaa työssäkäynti- asiointiliikenne joukkoliikenteellä arkisin seutukaupungeista ja kuntakeskuksista Jyväskylän kaupunkiseuduille. Joukkoliikenteen runkoyhteyksien palvelutasoa ja joukkoliikennettä käyttävien matkaketjujen sujuvuutta parannetaan informaation, lippujärjestelmien ja liityntäliikenteen järjestelyjen avulla. 

ELY-keskus huomioi toiminnassaan valtakunnallisen ja maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet ja pyrkii osaltaan parantamaan julkisen henkilöliikenteen houkuttelevuutta sekä koko matkaketjun toimivuutta toimivaltansa puitteissa.

Päivitetty: 21.02.2022